Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

komunikat katecheta a wychowawstwo 2019W porozumieniu z Opolskim Kuratorem Oświaty informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami uczniów, może też na terenie szkoły prowadzić lub wspierać organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły (na mocy art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn, zm.). Zatem działania wychowawcze nauczyciela religii, choć nie są podejmowane w pracy z jedną konkretną klasą w relacji „wychowawca – grupa klasowa” wpisują się jednak w ogólny program wychowawczy szkoły.
Przepis ograniczający przyjmowanie wychowawstwa klasy nie dotyczy tych Katechetów, którzy ucząc religii są jednocześnie w danej szkole nauczycielami innych przedmiotów, zatrudnionymi na podstawie ogólnych przepisów ustawy Karty Nauczyciela. W tym konkretnym przypadku nauczyciel religii będąc również nauczycielem innego przedmiotu może podjąć funkcje wychowawcy klasy.

Komunikat Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu pdf icon

Korespondencja Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej  pdf icon

podstawa podrecznikiUchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku — tekst jednolity

 

 

 

bierzmowanie informacjeW związku z reformą szkolnictwa oraz uwzględniającymi ją wytycznymi KEP, w okresie wdrażania reformy także przygotowanie do bierzmowania jeszcze przez kolejne dwa lata przyjmie „przejściową” formułę. W związku z tym w naszej diecezji:
•    w roku szkolnym 2018/2019 pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem przygotowania – jednocześnie klasy VII i VIII szkoły podstawowej, trzecim rokiem przygotowania – klasa III gimnazjum. W roku 2019 bierzmowanie przyjmą tylko kandydaci z klas III gimnazjum;
•    w roku szkolnym 2019/2020 pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem przygotowania – klasy VII, trzecim rokiem przygotowania – jednocześnie klasa VIII i I klasa szkoły średniej. W roku 2020 bierzmowanie przyjmą kandydaci z klasy VIII szkoły podstawowej i klasy I szkoły średniej;
•    od roku szkolnego 2020/2021 przygotowanie do bierzmowania odbywać się będzie w normalnym trybie, czyli w klasach VI, VII i VIII szkoły podstawowej.

nauczanie religia w przedszkoluW związku z pytaniami dotyczącymi organizacji religii w przedszkolu poniżej zamieszczamy materiały, które poruszają wybrane apsekty prawne dotyczące religii w przedszkolu. Przypomnijmy, że uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, Państwo zagwarantowało w art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego dnia 28 lipca 1992 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), że szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę  religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych.

 Zapoznaj się z treścią materiałów. pdf icon

klasa w szkole

14 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1147)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 Zapoznaj się z treścią rozporządzenia. pdf icon