Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zasady pelnienia poslugi czerwiec 2019 zdjecie1. Odpowiedzialnym za pełnienie misji nauczania – katechizacji – w Kościele lokalnym jest Biskup. Wydział Katechetyczny – z upoważnienia Biskupa - sprawuje pieczę nad organizacją katechezy w diecezji. Proboszcz jest odpowiedzialny za organizację katechezy w szkołach i przedszkolach na terenie parafii, w ścisłej współpracy z Wydziałem Katechetycznym. Główne obowiązki proboszcza zostały określone w:

-Kodeksie Prawa Kanonicznego, kan. 776-777 
-Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce, nr 140.
 
2. Proboszcz poleca katechetę Biskupowi, który udziela mu skierowania do nauczania religii (misji kanonicznej). Warunkiem niezbędnym do podjęcia pracy w szkole lub przedszkolu jest posiadanie skierowania do nauczania religii.
 
3. Katecheta osobiście stara się w Wydziale Katechetycznym o uzyskanie skierowania do nauczania religii. Pisemną prośbę o wydanie lub przedłużenie skierowania – potwierdzoną przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się placówka oświatowa – należy złożyć w Wydziale Katechetycznym. Złożenie pisemnej prośby o wydanie skierowania jest równoznaczne z deklaracją nauczania zgodnego z nauczaniem Magisterium Kościoła.
 
4. Katecheta starający się o skierowanie do nauczania religii w szkole musi posiadać kwalifikacje określone w „Porozumieniu między Konferencją Episkopatu Polski i Ministerstwem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r.” 
 
5. Katecheta zobowiązany jest do zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej zgodnie z postanowieniami Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego w Polsce, nr 90 i 91 oraz ustaleniami poczynionymi z Księdzem Proboszczem. W sytuacji, gdy do szkoły uczęszczają dzieci z różnych parafii, proboszczowie i katecheci powinni ustalić na początku roku szkolnego zasady wzajemnej współpracy.
 
6. Proboszcz zobowiązany jest organizować regularne spotkania, (co najmniej raz na dwa miesiące) księży katechetów, katechetów świeckich i innych współpracowników w posłudze katechetycznej w parafii. 
 
7. Katecheta, w trosce o własną formację i jakość pracy katechetycznej, ma obowiązek uczestniczyć w organizowanych przez Wydział Katechetyczny: 
a) dniach skupienia lub rekolekcjach (przynajmniej raz na 2 lata); pielgrzymka katechetów jest równoznaczna z uczestnictwem w rekolekcjach,
b) semestralnej konferencji przedmiotowo-metodycznej, 
c) inauguracji roku szkolno-katechetycznego (Dzień Katechety)..
Zachęca się również katechetów do udziału w formach doskonalenia organizowanych przez Wydział Katechetyczny oraz przez ośrodki doskonalenia nauczycieli. 
 
8. Biskup podejmuje decyzję o cofnięciu katechecie skierowania do nauczania religii w następujących przypadkach:
a) nieusprawiedliwiona nieobecność katechety w spotkaniach formacyjnych wymienionych w punkcie 7,
b) negatywna ocena pracy jako nauczyciela religii, 
c) utrata kwalifikacji moralnych przez katechetę.
 
9. Katecheta zobowiązany jest do powiadomienia Proboszcza o nie¬obecności w szkole trwającej dłużej niż dwa tygodnie. Proboszcz, współpracując z Dyrekcją szkoły, powinien zatroszczyć się zorganizowanie zastępstwa i niezwłocznie powiadomić o tym Wydział Katechetyczny. 
 
10. Katecheta zobowiązany jest:
-do nauczania religii zgodnie z programami obowiązującymi w diecezji oraz do stosowania zaleconych przez Biskupa Opolskiego podręczników,
-do uzyskania pisemnego zatwierdzenie i zgody Wydziału Katechetycznego na stosowanie programów autorskich, innowacji itp.,
-do pisemnego zgłoszenia organizacji konkursów religijnych w wymiarze wykra¬czającym poza szkołę, w której katecheta uczy. Do zgłoszenia należy dołączyć regulamin konkursu.
 
bp Andrzej Czaja
Ordynariusz Diecezji Opolskiej
 
Zasady posługi katechetycznej w diecezji opolskiej pdf icon