Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Powołanie Katechety charakteryzuje się również koniecznością aktualizowania zdobytej wiedzy, zdobywaniem nowych umiejętności i wiadomości. Każdy nauczyciel powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie swoich kwalifikacji i swojej osobowości. Celem warsztatów jest również inspirowanie Katechetów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przedstawiamy ofertę metodyczną dla Katechetów na rok szkolny 2023/2024. Zamieszczamy również dokładny opis zgłaszania się na warsztaty. Ukończenie każdej formy warsztatowej zostaje potwierdzone zaświadczeniem.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami związanymi z zapisami, wystawianiem potwierdzenia dokonania opłaty oraz przestrzeganiem terminów.


SEMESTR I


warsztat Warsztat dla księży neoprezbiterów

Temat: Jak rozpocząć pracę w szkole jako Katecheta?

Adresaci: Księża neoprezbiterzy.
Treści: praktyczna pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, wskazówki: jak spisać kontrakt, jakie są zadania i obowiązki katechety w szkole, jak należy przygotować rozkład materiału na rok szkolny z wykorzystaniem podstawy programowej i podręcznika.
Prowadzący: dr Piotr Dobrowolski, wicedyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
Termin realizacji: 14 września 2023, czwartek
Godzina rozpoczęcia: 16.00
Opłata: 50 zł
Miejsce: Kuria Diecezjalna, Opole, ul. Książąt Opolskich 19
Liczba godzin: 3


warsztat

Warsztat nr 1

Temat: Szkolne Koła Caritas jako współczesna forma wolontariatu i wychowania do wartości

Adresat: Katecheci, nauczyciele, opiekunowie wolontariatu
Treści: Celem warsztatów jest poznanie możliwości wychowawczych wolontariatu chrześcijańskiego, a konkretnie oryginalnego, polskiego modelu pastoralnego: Szkolnych Kół Caritas. Uczestnicy dowiedzą się: Dlaczego warto założyć lub kontynuować pracę Szkolnego Koła Caritas w szkole? Jakie oddziaływania i możliwości wychowawcze zawarte są w działalności Szkolnych Kół Caritas? W jakim stopniu młodzieżowe Caritas są odpowiednim narzędziem pomocy w wychowaniu i rozwijaniu młodego pokolenia? Jakie możliwości, szanse i perspektywy dla ludzi dorastających oraz ich wychowawców daje zaangażowanie w prace chrześcijańskiego wolontariatu? Druga cześć to moduł praktyczny: uczestnicy poznają metody pracy z wolontariuszami, dowiedzą się, jak opracować plan pracy Koła oraz zapoznają się z innowacyjnymi formami działalności wolontariatu, które pomogą ożywić działalność Koła oraz poszerzyć ją o formację członków.
Prowadzący: Izabela Sonka – doktor nauk teologicznych w zakresie katechetyki. Zainteresowania naukowe łączy z praktyką w pracy katechetycznej oraz działalności charytatywnej. Tworząc liczne pomoce katechetyczne i dzieląc się innowacjami w nauczaniu żywo wpływa na rozwój i popularyzację nowoczesnych metod katechizacji.
Termin realizacji: 6 października 2023 (piątek)
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 2

Temat: Emisja i rehabilitacja głosu, praca głosem, praca z mikrofonem

Adresat: Katecheci i nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli
Treści: Celem warsztatów jest poprawna emisja głosu z uwzględnieniem pracy nauczyciela, poszerzenie możliwości wokalnych, praca nad profilaktyką, zdrowiem i higieną głosu, opanowanie tremy. Dążenie do pracy głosem przez wiele godzin w poczuciu komfortu, zadowolenia, bez uszczerbku na zdrowiu. W programie m.in. wydłużenie oddechu, wydobywanie dźwięków, kształtowanie barwy, zwiększenie nośności dźwięku, rehabilitacja głosu.
Prowadzący: Andrzej Skiba, aktor, wokalista, reżyser teatralny, trener emisji głosu, absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, instruktor MDK Opole.
Termin realizacji: 8 listopada 2023 (środa)
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 3

Temat: Komunikacja alternatywna na katechezie

Adresat: Katecheci szkół specjalnych, integracyjnych.
Treści: Celem warsztatów z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej ucznia ze specjalnymi potrzebami jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi metodami AAC. Uczestnik dowie się, czym jest komunikacja alternatywna i jak może wspomóc ucznia w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w czasie lekcji religii. Pozna zasady tworzenia tablic komunikacyjnych i reguły czytania uczestniczącego. Nabędzie umiejętności prawidłowego tworzenia obrazkowego planu zajęć religii.
Prowadzący: mgr Anna Kupińska, oligofrenopedagog, katecheta; mgr Agnieszka Reczyńska, terapeuta AAC
Termin realizacji: 22 listopada 2023 (środa)
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 4

Temat: Księga Rodzaju 1-11. Jak pogodzić nauki przyrodnicze z prawdą objawioną

Adresat: katecheci wszystkich typów szkół, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Treści: Celem warsztatów jest wykazanie braku pozornej sprzeczności pomiędzy treściami zawartymi w Rdz 1-11 a wynikami badań nauk przyrodniczych, a szczególnie: zaznajomienie z założeniami redakcyjnymi autorów biblijnych oraz z gatunkami literackimi znajdującymi się w Biblii, przedstawienie semickiej wizji człowieka i świata, zarysowanie kontekstu kulturowego w którym powstawały teksty biblijne, wprowadzenie do sposobów interpretacji tekstu, ukazanie wpływów kultur ościennych na teksty biblijne, wyjaśnienie relacji pojęcia „prawdy objawionej” w odniesieniu do prawdy historycznej, wydobycie znaczenia Rdz 1-11 dla całego Pisma Świętego. Na warsztacie omówione zostaną narzędzia metodyczne do wykorzystania w katechezie z zakresu Księgi Rodzaju 1-11.
Prowadzący: ks. dr Piotr Herok, doktor nauk biblijnych, absolwent Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, wykładowca Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, mgr lic. prawa kanonicznego, sędzia w Sądzie Diecezji Opolskiej. Wyróżniony nagrodą stowarzyszenia KAV Capitolina za najlepszą pracę teologiczną roku 2022 za pracę licencjacką pt. „Summary statements in the Gospel of Matthew” napisana w „Biblicum” - Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.
Termin realizacji: 4 grudnia 2023 (poniedziałek)
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Uwagi: Prosimy o zabranie ze sobą Pisma Świętego
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 5

Temat: Jak budować autorytet nauczyciela. Praca z uczniem trudnym

Adresat: Katecheci wszystkich typów szkół
Treści: W pracy zawodowej nauczyciela autorytet stanowi fundament współpracy z uczniami i ich rodzicami. Autorytet to nie tylko wiedza zawodowa nauczyciela, ale także sposób budowania relacji z otoczeniem – z uczniami, rodzicami, ale także innymi nauczycielami szkoły. W budowaniu autorytetu ważny jest autentyzm, oparcie na wartościach i konsekwencja oraz swoista asertywność (stawianie granic). Celem warsztatów jest przedstawienie narzędzi budowy i utrzymania autorytetu w pracy nauczyciela. Uczestnicy otrzymają również wskazówki dotyczące prowadzenia rozmowy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze. Warsztat odbywa się w firmie zdalnej w czasie rzeczywistym i składa się z dwóch części. Część I: Budowanie autorytetu nauczyciela; Część II: Praca z uczniem trudnym. Uczestnicy po warsztacie otrzymają dostęp do szkolenia z odtworzenia.
Prowadzący: dr Barbara Charczuk, pedagog, doradca rodzinny, trener, wieloletni konsultant Wychowania do Życia w Rodzinie, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego,
Termin realizacji:
część I: 5 grudnia 2023 (wtorek), godz. 17.00
część II: 12 grudnia 2023 (wtorek), godz. 17.00
Miejsce: Forma zdalna
Koszt: 65 zł 
Uwaga: Płatności za warsztat nr 5 dokonujemy dopiero po otrzymaniu danych do przelewu. Tylko za ten warsztat nie wpłacamy na konto kurii.


SEMESTR II


warsztat

Warsztat nr 6

Temat: Interwencja kryzysowa w stanach depresyjnych i zachowaniach autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży (Opole)

Adresat: Katecheci, nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, rodzice
Treści: Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawami interwencji kryzysowej wobec uczniów zagrożonych lub znajdujących się w stanach depresyjnych, a także wykazujących zachowania autodestrukcyjne. Zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności z zakresu udzielenia tzw. pierwszego wsparcia/kontaktu w sytuacji, w której nauczyciel lub rodzic zauważy niepokojące sygnały, wskazujące na występowanie ww. zjawisk. Uczestnicy warsztatów będą mogli poznać zasadnicze rozumienie zagadnienia kryzysu psychologicznego, jego dynamiki, rozpoznawania stanu mobilności/immobilności osoby w kryzysie, sposobów reagowania. Ponadto osoby uczestniczące w szkoleniu zostaną zapoznane z takimi narzędziami jak TAF oraz BASICPh. Uczestnicy otrzymają również "mapę postępowania" z osobą w kryzysie psychologicznym/zachowaniach autodestrukcyjnych (niezbędne kroki, bazę kontaktów do specjalistów oraz specjalistycznych ośrodków pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz interwencji kryzysowej).
Prowadzący: ks. Tomasz Gajda - dr nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej - duszpasterstwa rodzin (KUL); absolwent Studium Pomocy Psychologicznej dla Par I i II stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, Studium Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej oraz wielu innych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz interwencji kryzysowej. Na co dzień pracuje w Specjalistycznych Poradniach Rodzinnych DFOŻ w Nysie i Opolu.
Termin realizacji: 15 marca 2024 (piątek)
Godzina rozpoczęcia: 16.30
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 7

Temat: Interwencja kryzysowa w stanach depresyjnych i zachowaniach autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży (Racibórz)

Adresat: Katecheci, nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, rodzice
Treści: Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawami interwencji kryzysowej wobec uczniów zagrożonych lub znajdujących się w stanach depresyjnych, a także wykazujących zachowania autodestrukcyjne. Zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności z zakresu udzielenia tzw. pierwszego wsparcia/kontaktu w sytuacji, w której nauczyciel lub rodzic zauważy niepokojące sygnały, wskazujące na występowanie ww. zjawisk. Uczestnicy warsztatów będą mogli poznać zasadnicze rozumienie zagadnienia kryzysu psychologicznego, jego dynamiki, rozpoznawania stanu mobilności/immobilności osoby w kryzysie, sposobów reagowania. Ponadto osoby uczestniczące w szkoleniu zostaną zapoznane z takimi narzędziami jak TAF oraz BASICPh. Uczestnicy otrzymają również "mapę postępowania" z osobą w kryzysie psychologicznym/zachowaniach autodestrukcyjnych (niezbędne kroki, bazę kontaktów do specjalistów oraz specjalistycznych ośrodków pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz interwencji kryzysowej).
Prowadzący: ks. Tomasz Gajda - dr nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej - duszpasterstwa rodzin (KUL); absolwent Studium Pomocy Psychologicznej dla Par I i II stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, Studium Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej oraz wielu innych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz interwencji kryzysowej. Na co dzień pracuje w Specjalistycznych Poradniach Rodzinnych DFOŻ w Nysie i Opolu.
Termin realizacji: 16 marca 2024 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: Racibórz, Parafia Matki Bożej, ul. Jana Pawła II 6
Liczba godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 8

Temat: Pedagogika teatru – warsztaty teatralne. Wykorzystanie form teatralnych, dramy, inscenizacji na lekcji religii

Adresat: Katecheci wszystkich etapów edukacyjnych
Treści: Celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki teatru oraz wyposażenie ich w szereg praktycznych umiejętności, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy dydaktycznej. Technika dramy wykorzystywanej jako metoda edukacyjna, przygotowanie scenografii teatralnej, technika improwizacji, wykorzystanie muzyki w pracy teatralnej.
Prowadzący: Maria Aneta Skiba, reżyser, instruktor teatralny, autorka wielu spektakli i wydarzeń teatralnych, reżyser corocznego Orszaku Trzech Króli w Opolu. Instruktorka MDK Opole.
Termin realizacji: 6 kwietnia 2024 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: DA Resurrexit, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 4 godz. dydaktyczne
Uwagi: Prosimy założyć niekrępujący ruchów strój i zabrać obuwie zmienne (sportowe).
Koszt: 75 zł


warsztat

Warsztat nr 9

Temat: Chrześcijanie wschodni w teologii i katechezie. Jak mówić o innych wyznaniach na lekcji religii

Adresat: Katecheci wszystkich etapów edukacyjnych
Treści: W ramach warsztatów słuchacze zostaną zapoznani z bogactwem chrześcijańskich tradycji wschodnich: historia i pochodzenie chrześcijan wschodnich, różnice i podobieństwa chrześcijan Orientu, liturgie chrześcijańskiego Wschodu jako najważniejsze elementy ekspresji wiary, inkulturacja jako fenomen chrześcijaństwa. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na niezwykle ważny, a jednak często pomijany w nauczaniu religii, orientalny aspekt chrześcijaństwa. Z perspektywy postępującej laicyzacji i sekularyzacji społeczeństwa znajomość życzących w diasporach grup chrześcijańskich może okazać się ważnym elementem poszukiwań skuteczności katechizowania w Polsce i oddziaływania na nie zawsze sprzyjające religijności społeczeństwo. Odkrywanie orientalnego oblicza Chrystusa przeprowadzone zostanie zarówno z użyciem metod wykładowych jak i warsztatowych (praca w grupach, wspólne dążenie do odkrycia celu, nauka tzw. dobrych praktyk).
Prowadzący: ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO; liturgista i orientalista, znawca chrześcijaństwa syryjskiego i indyjskiego, pasjonat podróży. Aktualnie wykładowca i dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Absolwent Wydziału Teologicznego UO, Papieskiego Instytutu Orientalnego w Rzymie, Uniwersytetu Mahatmy Gandhiego, Kottayam (Indie). Odbył szereg staży naukowych m.in. w Oxfordzie, Libanie, Indiach i Rumunii.
Termin realizacji: 20 kwietnia 2024 (sobota)
Godzina rozpoczęcia: 13.30 - 17.00
Miejsce: Wydział Teologiczny UO, Opole, ul. Drzymały 1a
Liczba godzin: 3 godz. dydaktyczne
Koszt: 75 zł


formularz FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zwracamy szczególną uwagę na dokładne wypełnienie formularza rejestracyjnego (proszę sprawdzić, czy nie ma żadnych błędów, szczególnie w adresie mailowym). W polu „dane do faktury” wpisujemy, na kogo ma być wystawiony dokument wpłaty (imię i nazwisko katechety lub dane szkoły/gminy). Należy wcześniej skonsultować w szkole, jakie dane mają pojawić się na fakturze.

Najpierw za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się w tym linku należy wybrać warsztat i wypełnić wszystkie pola formularza. Po wypełnieniu formularza klikamy na dole formularza w ikonkę "Prześlij". Po prawidłowym wypełnieniu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co jest jednoznaczne z zapisaniem się na wybrany warsztat.


przelew

PRZELEW

Termin dokonania przelewu zależy od tego, czy faktura jest wystawiona na osobę prywatną (uczestnika warsztatu), czy na instytucję (gminę/szkołę). W tytule przelewu należy obowiązkowo wpisać numeru szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika warsztatu. Dotyczy to także faktur realizowanych przez szkoły.
- Osoby indywidualne zobowiązane są dokonać przelewu na dwa tygodnie przed warsztatem (do wpłat po tym terminie nie wystawia się faktur).
- Jeśli fakturę opłaca szkoła, nie dokonujemy wpłat przed warsztatem, a dopiero po otrzymaniu faktury (jest to faktura z 14-dniowym terminem płatności).
Liczba miejsc na każdy warsztat jest ograniczona - liczy się kolejność zgłoszeń.

Dane potrzebne do przelewu:

Kuria Diecezjalna w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
NIP 754-16-40-370
BANK PeKaO S.A. I O/OPOLE
67 1240 1633 1111 0000 2651 3656
Bardzo ważny jest tytuł przelewu: WARSZTAT nr ... (i tutaj piszemy numer wybranego warsztatu) oraz imię i nazwisko uczestnika warsztatu.


formularz

POTWIERDZENIE WPŁATY

Uczestnik warsztatów otrzymuje dokument potwierdzający opłatę (fakturę). Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego w odpowiednim miejscu proszę podać dokładne dane, na które zostanie wypisany dokument potwierdzający opłatę. Warunkiem otrzymania potwierdzenia wpłaty dla osób indywidualnych jest uiszczenie opłaty za warsztat na 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Jeśli fakturę opłaca szkoła, nie dokonujemy wpłat przed warsztatem, a dopiero po otrzymaniu faktury (jest to faktura z 14-dniowym terminem płatności).