Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

klasa w szkole

14 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1147)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 Zapoznaj się z treścią rozporządzenia. pdf icon

prawo nauczycielkaCo do zasady, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, nauczyciel religii nie może pełnić funkcji wychowawcy klasy. Z drugiej jednak strony pojawiaja się takie opinie ze strony Ministerstwa, jak wyrażona w piśmie Sekretarza Stanu DKOW-WEPW/GP-0401-195/12: "Przepis ograniczający  przyjmowanie wychowawstwa klasy nie dotyczy tych osób, które ucząc religii są jednocześnie w danej szkole nauczycielami innych przedmiotów, zatrudnionymi na podstawie ogólnych przepisów Karty Nauczyciela.

 Zapoznaj się z treścią rozporządzenia. pdf icon

lawki szkolaRamowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół zostały określone w formie odrębnych załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). Cała treść każdego załącznika stanowi zatem kompletny, odrębny ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły.

Każdy ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły zawiera zajęcia o różnym charakterze: po pierwsze takie zajęcia, których wymiar jest określony wprost w danym ramowym planie nauczania, po drugie takie zajęcia, których wymiar określają inne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

biskup andrzej czajaW związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2012 roku Nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce oraz w celu ujednolicenia nauczania religii w placówkach oświatowych Diecezji Opolskiej przypomina się i postanawia, co następuje:

1. Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela nauczyciele pracujący w szkole zobowiązani są posiadać dyplom magisterski (por. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od na­uczycieli religii – Dz. Urz. MEN Nr 3 poz. 21). Kapłani, którzy ukończyli semi­narium duchowne po 1 stycznia 1990 roku zobowiązani są bez­względnie posiadać dyplom magisterski uprawniający do pracy w szkole. Kapłani, którzy ukończyli seminarium duchowne do końca 1989 roku, nawet, jeśli nie posiadają dyplomu magisterskiego, mają prawo do nauczania w szkole i w sprawach płacowych traktowani są na równi z posiadającymi dyplom magisterski (por. Rozporządze­nie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy­znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracęą w dniu wolnym od pracy).

episkopat marzec 2017Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”

§ 1

1.    „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.
2.    Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” przez Konferencję Episkopatu Polski nowe programy i podręczniki będą tworzone w oparciu o ten dokument.
3.    Wobec dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3.