Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

lawki szkolaRamowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół zostały określone w formie odrębnych załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). Cała treść każdego załącznika stanowi zatem kompletny, odrębny ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły.

Każdy ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły zawiera zajęcia o różnym charakterze: po pierwsze takie zajęcia, których wymiar jest określony wprost w danym ramowym planie nauczania, po drugie takie zajęcia, których wymiar określają inne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

 

Pierwsza grupa zajęć to obowiązkowe zajęcia edukacyjne (i zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych).
Do drugiej grupy zajęć należą: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.
Zarówno jedne, jak i drugie zajęcia w szkole publicznej realizowane są nieodpłatnie, co jest zgodne z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP stanowiącym, że nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna.

Pytanie: Czy w świetle nowego rozporządzenia o ramowych planach nauczania religia i wychowanie do życia w rodzinie zostały ujęte jako zajęcia obowiązkowe i godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na nauczanie tych przedmiotów? Jeśli nie, to czy organ prowadzący musi przydzielić dodatkowe godziny na nauczanie religii i WDŻ?


Odpowiedź: Zajęcia te w nowej ramówce nie mają statusu zajęć obowiązkowych, nie są ujęte w nowych ramowych planach nauczania dla poszczególnych typów szkół, ale muszą być ujęte w szkolnym planie nauczania. Zgodnie z nową ramówką zajęcia WDŻ nie mogą być realizowane także w ramach godzin do dyspozycji dyrektora. Organ prowadzący musi zapewnić godziny na realizację religii i wychowania do życia w rodzinie. Jednak bezpłatne nauczanie tych przedmiotów jest zagwarantowane w odrębnych przepisach.

Zajęcia z religii i wychowania do życia w rodzinie nie miały i nadal nie mają statusu zajęć obowiązkowych. MEN wyjaśnił, że zgodnie z rozporządzeniem z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły zawiera zajęcia o różnym charakterze:

  •     zajęcia, których wymiar jest określony wprost w danym ramowym planie nauczania,
  •     zajęcia, których wymiar określają inne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Pierwsza grupa zajęć to obowiązkowe zajęcia edukacyjne (i zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych). Do drugiej grupy zajęć należą:

  •     religia,
  •     etyka,
  •     wychowanie do życia w rodzinie,
  •     język mniejszości narodowej lub etnicznej,
  •     język regionalny,
  •     zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego.

Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, dlatego zajęcia z religii jak i wychowania do życia w rodzinie w szkole publicznej realizowane są nieodpłatnie (art. 70 ust. 2 Konstytucji RP).