Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Komisja Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 25 sierpnia 2008 r.

KWEP-C- 464/08

Niniejsze Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach publicznych zostały opracowane na podstawie Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 IV 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, Dz. U. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3 poz. 9). Celem Zasad jest udzielenie pomocy katechetom w tworzeniu wymagań edukacyjnych oraz w rozwiązywaniu problemów z zakresu oceniania osiągnięć edukacyjnych i postępów w nauce religii dzieci i młodzieży.

Nauka religii w przedszkolach odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych. Wymiar ten może być zmniejszony za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych. Czas trwania zajęć z religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

Uwagi dotyczące przejścia na emeryturę nauczycielską (Pismo z ZUS w Warszawie)

W związku z utrwalonym orzecznictwem sądowym związanym z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13.06.2001 r. w sprawie uznania okresu nauczania religii w katechizacji parafialnej, w ramach stosunku pracy, przed dniem 25.10.1990 r., za pracę nauczycielską w rozumieniu art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela, a także dotyczącym zaliczenia okresu nauczania religii w ramach systemu oświatowego osobom nie otrzymującym wynagrodzenia w czasie od 1.09.1990 r. do 31.08.1997r. uprzejmie informuję:

AKTY PRAWNE PRZYDATNE W SZKOLE

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Oddział 1 Zawarcie umowy o pracę
Art. 25.
§ 1. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.
§ 2. Każda z umów, o których mowa w § 1, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy.
Przepisy art. 251 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Przepisy art. 251 stosuje się do umów o pracę zawartych lub zmienianych w sposób określony w tych przepisach od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.