Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

komunikat katecheta a wychowawstwo 2019W porozumieniu z Opolskim Kuratorem Oświaty informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami uczniów, może też na terenie szkoły prowadzić lub wspierać organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły (na mocy art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn, zm.). Zatem działania wychowawcze nauczyciela religii, choć nie są podejmowane w pracy z jedną konkretną klasą w relacji „wychowawca – grupa klasowa” wpisują się jednak w ogólny program wychowawczy szkoły.
Przepis ograniczający przyjmowanie wychowawstwa klasy nie dotyczy tych Katechetów, którzy ucząc religii są jednocześnie w danej szkole nauczycielami innych przedmiotów, zatrudnionymi na podstawie ogólnych przepisów ustawy Karty Nauczyciela. W tym konkretnym przypadku nauczyciel religii będąc również nauczycielem innego przedmiotu może podjąć funkcje wychowawcy klasy.

Komunikat Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu pdf icon

Korespondencja Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej  pdf icon