Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

konkurs otk plock 2021Organizatorem kolejnej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Radomiu. Tegoroczna olimpiada będzie przebiegała pod hasłem: "Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła". Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Teologii Katolickiej przekazujemy pierwsze informacje dotyczące organizacji Olimpiady.

Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii w szkole ponadpodstawowej. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach
przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.

formularzZGŁOSZENIE UDZIAŁU W OLIMPIADZIE

Zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie Teologii Katolickiej następuje przez wypełnienie formularza elektronicznego do 8 października 2023 r.

Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1. klikamy w poniższy link
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zostało przeprowadzone pomyślnie.

warsztatI. REGULAMIN I i II STOPNIA W DIECEZJI OPOLSKIEJ

§1. Wstęp

1. Organizatorem eliminacji I i II stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej w Diecezji Opolskiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
2. Organizator eliminacji:
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
- rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
3. Eliminacje I i II stopnia odbywają się w formie pisemnej.
4. Czas przeznaczony na odpowiedź wynosi: na etapie I - 45 min., na etapie II - 45 min.
5. W przypadku poprawienia odpowiedzi błędnej, odpowiedź prawidłową uczeń parafuje swoim nazwiskiem. Odpowiedź bez podpisu jest nieważna.

§ 2. Eliminacje I stopnia - szkolne

1. Nauczyciele religii zgłaszający udział uczniów w OTK organizują eliminacje I stopnia i w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołują trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
2. Do eliminacji II stopnia (diecezjalnych) kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
3. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają w ciągu 7 dni protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do II stopnia eliminacji na adres Wydziału Katechetycznego.

§ 3. Eliminacje II stopnia - diecezjalne

1. Eliminacje II stopnia (diecezjalne) przeprowadzane są w Opolu.
2. Do finału ogólnopolskiego kwalifikują się trzej uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w eliminacjach II stopnia (diecezjalnych).
3. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc kwalifikujących do finału decyduje suma punktów z I i II stopnia eliminacji.
4. Diecezjalna Komisja Konkursowa w terminie siedmiu dni od dnia eliminacji zamieszcza wyniki na stronie: www.wk.diecezja.opole.pl

II. ETAPY OLIMPIADY

 • Etap Szkolny - 15 listopada 2023 roku, godz. 11:00
 • Etap Diecezjalny - 10 stycznia 2024 roku, godz. 11:00
 • Etap Ogólnopolski - 4-6 kwietnia 2024 roku

przelewIII. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY

Cele Olimpiady Teologii Katolickiej są następujące:
1) zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
2) rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
3) kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
4) stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w  rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

warsztat IV. LITERATURA

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na oficjalnej stronie Olimpiady Teologii Katolickiej, gdzie można pobrać całą literaturę www.otk.pl/literatura/

Etap szkolny – 15 listopada 2023 roku

Pismo Święte

Biblia Tysiąclecia, wydanie V

 • Osoba ludzka – godność, zasada personalizmu, społeczna natura człowieka: Rdz 1-3; 9,6; Mdr 2,23; Ps 8.
 • Wolność: Pwt 30, 11-20; 1 Kor 6,12-20.
 • Powszechne przeznaczenie dóbr, własność: Rdz 1, 28-29; Mt 20, 1-15.
 • Dobro wspólne: Jr 29, 1-7; Dz 4, 32-37
 • Pomocniczość: Wj 18, 13-27; Pwt 1, 9-18; Ef 4, 11-16;
 • Solidarność, miłość i sprawiedliwość społeczna, opcja preferencyjna na rzecz ubogich: Mt 25, 31-46; Łk 10, 25–37; 16, 19-31; J 13, 31-35; Dz 4, 32-37.

Magisterium Kościoła

 • Katechizm Kościoła Katolickiego,
  Poznań 2002. Wybrane numery: 1700-1709; 1730-1742; 1878-1885; 1905-1917; 1928-1942
 • Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, s. 71-139 (numery: 105-208)
 • Jan Paweł II, Redemptor hominis, numer:14
 • Jan Paweł II, Laborem exercens, numery: 6, 19
 • Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, numery: 13-15, 38-42, 47
 • Jan Paweł II, Centesimus annus, numery: 5, 10-11, 15, 25, 30-34, 42-49
 • Katecheza „Uzdrowienie świata”: 2. Wiara i godność człowieka, 12 sierpnia 2020 r
 • Katecheza „Uzdrowienie świata”: 3. Opcja preferencyjna na rzecz ubogich i cnota miłości, 19 sierpnia 2020 r
 • Katecheza „Uzdrowienie świata”: 4. Uniwersalne przeznaczenie dóbr i cnota nadziei, 26 sierpnia 2020 r
 • Katecheza: „Uzdrowienie świata”: 5. Solidarność i cnota wiary, Dziedziniec San Damaso 2 września 2020 r
 • Katecheza „Uzdrowienie świata”: 6. Miłość i dobro wspólne, Dziedziniec San Damaso 9 września 2020 r
 • Katecheza „Uzdrowienie świata”: 8. Pomocniczość i cnota nadziei, Dziedziniec San Damaso 23 września 2020 r

Opracowania

 • Ockenfels W., Zarys Katolickiej Nauki Społecznej. Wprowadzenie,Warszawa 2008.(Obowiązują fragmenty s. 31-39).
 • Borutka T.,Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Kraków 2004. (Obowiązują fragment s. 99-128).
 • Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla świata pracy, Gdańsk 12 czerwca 1987 r., w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 1999 („Znak”), s. 490-498.

Etap diecezjalny – 10 stycznia 2024 roku

Pismo Święte

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego oraz:

 • Wolność: Ga 4-5 (ze szczególnym uwzględnieniem Ga 4, 4-7; 5, 1. 13-15).
 • Powszechne przeznaczenie dóbr, własność: Mt 25, 14-30.
 • Pomocniczość: Ef 4, 7-16.
 • Dobro wspólne: Podatki jako wkład w dobro wspólne. Obowiązek płacenia podatków: Mt 17, 24-27; 22,15-22.
 • Solidarność, miłość i sprawiedliwość społeczna, opcja preferencyjna na rzecz ubogich: Kpł 19, 9-10; Tb 4,5-11; Ga 6,1-10; 2 Kor 8, 1-15.

Magisterium Kościoła

 • Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” numery 1, 24-26, 63, 66, 75
 • Leon XIII, Rerum novarum, numery: 7, 17-19.
 • Pius XI, Quadragesimo anno, numery: 45-46, 79-80.
 • Jan XXIII, Mater et magistra, numery:55, 79-80, 159, 219.
 • Jan XXIII Pacem in terris, numery: 60-63, 140-141.
 • Jan Paweł II, Veritatis splendor, numery: 31, 34, 99.
 • Benedykt XVI, Deus Caritas est,numery: 27-29.
 • Franciszek, Fratelli Tutti, numery: 22-30, 106-111, 114-120, 180-191.
 • Franciszek, Evangelii Gaudium, numery: 187-201, 203-206.
 • Franciszek, Laudato si`, numery: 93-95, 115-119, 156-162, 231.

Opracowania

 • Borutka T., Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Kraków 2004.(obowiązuje fragment s. 67-98.
 • Chrapek J., Ślad najwyższego dobra. List na temat dobra wspólnego,w: Nauczeniu Społecznym Biskupa Radomskiego, Radom 2001,s. 49-75.
 • Fel S., Katolicka Nauka Społeczna, w: Filozofia społeczna cz. 1.Preambula metodologiczne i historyczne, red. Janeczek S., Starościc A., Lublin 2022, s. 241-272. (obowiązuje fragment: s. 247-260).
 • Dutkiewicz G., Wspólnota w refleksji papieża Franciszka, „Przegląd Religioznawczy”1(283)/2022, s. 35-45.
 • Wesoły W., Pojęcie „dobra wspólnego” w starożytności, średniowieczu i we współczesnym nauczaniu Kościoła, „Nurt SVD” 44/1(127), s. 261-278.
 • udostępniony do wykorzystania przez Muzeum Historii Polski:
  https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nurt_SVD/Nurt_SVD-r2010-t44-n1_(127)/Nurt_SVD-r2010-t44-n1_(127)-s261-278/Nurt_SVD-r2010-t44-n1_(127)-s261-278.pdf

Etap ogólnopolski – 4-6 kwietnia 2024 roku

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

Pismo Święte

 • Osoba ludzka – godność, zasada personalizmu, społeczna natura człowieka: 2 Kor 3,18 – 4,18.
 • Wolność: Rz 8 (ze szczególnym uwzględnieniem w. 14-17).
 • Pomocniczość: Pwt 15, 1-18.
 • Solidarność, miłość i sprawiedliwość społeczna, opcja preferencyjna na rzecz ubogich: 1 Kor 16; Jk 3, 13-18; 5,1-6.
 • Solidarność Mojżesza, Dawida, Pawła ze swoim narodem: Lb 14,11-19; 2Sm 24,17; Rz 9, 1-5;
 • Solidarność Jezusa z ludem: Mt 15, 29-32; J 15, 1-17 (trwanie w Jezusie źródłem miłości i solidarności z braćmi)

Magisterium Kościoła

 • Paweł VI, Populorum progressio, numery: 15, 19, 22, 48
 • Benedykt XVI, Caritas in veritate, numery: 1-7, 19, 27
 • Franciszek, Evangelii Gaudium, numery: 221-237

Opracowania

 • Chrześcijanin wobec zagadnień społecznych, red. P. Andryszczak, Kraków 2002.(Obowiązują fragmenty s. 13-36, 71-83).
 • Strzeszewski Cz., Katolicka Nauka Społeczna, Lublin 1994.(obowiązują fragmenty s.381-389, 399-404, 512-530)
 • Strzeszewski Cz., Zasada a prawo społeczne, „Roczniki Nauk Społecznych”, t XXII-XXIII, zeszyt 1-1994-1995, s. 137-141.
 • Młynarska- Sobaczewska A., Dobro wspólne a prawo człowieka, w: Filozofia społeczna cz 2. Problemy i dyskusje, red. Janeczek S., Starościc A., Lublin 2022, s. 94-115. (Obowiązuje fragment s. 94-101).
 • Zięba M., Papieże i kapitalizm, Kraków 1998.(obowiązuje fragment s.162-169)
 • Jędrzejewski A., Subsydiarność jako podstawa samorządności, w: Nauczanie społeczne Biskupa Radomskiego, s. 119-125.