Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

konkurs artystyczny 2021Tematyka tegorocznego konkursu nawiązuje do zbliżającego się jubileuszu 50. rocznicy powstania Diecezji Opolskiej oraz jego hasła: „Bliżej Boga-Człowieka”. Przed blisko 50 laty, w dniu 28 czerwca 1972 roku, papież Paweł VI bullą „Episcoporum Poloniae coetus” ustanowił Diecezję Opolską, która została włączona do metropolii wrocławskiej, a w 1992 do katowickiej. Nasza diecezja (biskupstwo), podobnie jak każda inne, składa się z parafii, w których jako osoby wierzące żyjemy na co dzień. W każdej diecezji nad organizacją życia religijnego wiernych czuwa biskup ordynariusz wraz z biskupami pomocniczymi. W ramach diecezji funkcjonuje również szereg wspólnot modlitewnych, kościelnych i świeckich organizacji zrzeszających wiernych, a także mają miejsce przeróżne wydarzenia o charakterze religijnym.

Wskazówki dla uczestników konkursu

W tym roku, w ramach konkursu artystycznego, chcemy skierować naszą uwagę na miejsca, osoby lub wydarzenia związane z życiem parafii i diecezji, które pomagają nam być bliżej Pana Boga i drugiego człowieka. Prosimy zatem Katechetów/Opiekunów wraz z uczniami, aby w kontekście proponowanego tematu konkursu zastanowili się nad kilkoma zagadnieniami:
- w jaki sposób Kościół lokalny – parafia bądź diecezja – pomaga mi być bliżej Boga i bliżej człowieka?
- jakie wydarzenia lub inicjatywy diecezjalne lub parafialne przyczyniają się do tego, że moja oso-bista relacja z Panem Bogiem pogłębia się, a miłość do ludzi, którzy mnie otaczają, wzrasta?
- w jaki sposób w zbliżaniu się do Chrystusa i w rozwijaniu miłości do drugiego człowieka poma-gają mi osoby związane z parafią, diecezją; parafialne lub diecezjalne miejsca kultu religijnego (kościoły, sanktuaria, święci, błogosławieni); wspólnoty, instytucje i organizacje kościelne (np. zakony, Caritas, Radio Doxa, wydawnictwo św. Krzyża itp.), bądź wydarzenia, jakie miały miejsce w przeszłości lub aktualnie dzieją w diecezji, parafii (jubileusze, uroczystości, pielgrzymki, peregrynacje, spotkania modlitewne i formacyjne, festyny itd.)?
Zachęcamy uczniów, aby swoje przemyślenia dotyczące zaprezentowanego tematu przedstawili w postaci pracy artystycznej.

warsztatREGULAMIN KONKURSU

Organizator

Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – OPOLE 2022 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu.

Temat konkursu

„Bliżej Boga, bliżej człowieka”

Cele konkursu

• zainteresowanie uczniów tematem jubileuszu 50-lecia erygowania Diecezji Opolskiej,
• uczczenie jubileuszu 50-lecia ustanowienia biskupstwa w Opolu,
• inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
• rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznej uczniów,
• umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych.

Kategoria adresatów

Konkurs skierowany jest do uczniów:
• szkół podstawowych kl. I-IV,
• szkół podstawowych kl. V-VIII,
• szkół ponadpodstawowych,
• szkół specjalnych.

Kategorie prac konkursowych – format prac

• PRACA PLASTYCZNA (dotyczy uczestników konkursu z każdej kategorii adresatów)
- techniki malarskie: rysunek, grafika, szkic, technika mozaikowa i inne,
- format pracy plastycznej: A3 (dotyczy uczniów szkół podstawowych kl. I-IV, kl. V-VIII, szkół specjalnych, szkół ponadpodstawowych),
• FOTOGRAFIA (dotyczy wyłącznie uczniów szkół ponadpodstawowych)
- format: 20x30cm lub 21x30cm

Nagrody

• dyplomy i wyróżnienia,
• nagrody rzeczowe,
• nagrody książkowe.

formularzKonkurs odbywa się w dwóch etapach:

1. Etap szkolny

Udział uczniów w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym – Opole 2022 nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia szkoły w Wydziale Katechetycznym. Konkurs rozpoczyna się etapem szkolnym, którego termin wyznacza Komisja powołana przez dyrektora szkoły (na wniosek nauczyciela-katechety). Niniejsza Komisja kwalifikuje do finału diecezjalnego od 3 do 5 najlepszych prac w ramach jednej kategorii adresatów i wszystkie wybrane prace przesyła do Wydziału Katechetycznego do dnia 31 stycznia 2022 roku – na adres:

Kuria Diecezjalna - Wydział Katechetyczny
(Konkurs Artystyczny)
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole

Po upływie w/w terminu prace nie będą przyjmowane! W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego. Nadesłane prace, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie nie zostaną dopuszczone do etapu diecezjalnego.
Każdy uczestnik, którego praca została zakwalifikowana do finału diecezjalnego, winien dołączyć do przesłanej pracy wypełniony formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku” (do pobrania w Załączniku – dot. ucznia, który nie jest pełnoletni, jak również ucznia pełnoletniego). Praca, do której nie zostanie dołączone wypełnione „Oświadczenie”, nie będzie dopuszczona do finału.
Wszystkie nadesłane prace konkursowe, wraz z prawami autorskimi, przechodzą na rzecz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.

2. Etap diecezjalny

Dyrektor Wydziału Katechetycznego powołuje Komisję Diecezjalną, która ocenia prace i sporządza protokół z wykazem nagrodzonych i wyróżnionych prac i ich autorów. Oceniając walory artystyczne prac konkursowych Komisja Diecezjalna w szczególny sposób zwraca uwagę na:
• zgodność pracy z tematem,
• oryginalność i pomysłowość w podejściu do tematu,
• samodzielność wykonania,
• sposób przygotowania i wybór materiałów,
• ogólną estetykę pracy.
Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
• prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. I-IV,
• prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. V-VIII,
• prace plastyczne uczniów szkół specjalnych,
• prace plastyczne uczniów szkół ponadpodstawowych,
• fotografie uczniów szkół ponadpodstawowych,
• wyróżnienia specjalne: technika wykonania (dot. prac plastycznych).
Protokół z wynikami zostanie opublikowany do 28 lutego 2022 r. na stronie Wydziału Katechetycznego.

przelewUwagi końcowe

Prace plastyczne oraz fotografie, które w etapie szkolnym zostają wyłonione do etapu finałowego (diecezjalnego), muszą być na odwrocie opatrzone Metryczką identyfikującą autora (do pobrania w Załączniku). Prace, które nie posiadają Metryczki, nie są dopuszczone do finału.
Każda praca plastyczna bądź fotografia winna być indywidualną pracą jednego ucznia. Ponadto, każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, praca nie jest dopuszczona do finału.
Należy przestrzegać zasad dotyczących formatu prac – dotyczy to zarówno pracy plastycznej, jak i fotografii, w przeciwnym razie praca nie zostanie dopuszczona do finału i nie będzie podlegać ocenie.
Komisja Diecezjalna nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas transportu.
Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów, nagród i pokonkursowym wernisażem odbędzie się podczas uroczystej Gali podsumowującej konkursy diecezjalne (dokładny termin zostanie podany w II semestrze).
Dostarczenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Dodatkowe informacje nt. konkursu artystycznego można uzyskać pod numerem tel. 77 / 44 32 103.

 Załączniki

Metryczka 2022 pdf icon
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych pdf icon
Oświadczenie osoby pełnoletniej pdf icon