Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zak 2022 regulamin

„W drodze do świętości – młodzi święci i błogosławieni” to temat Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2024. Świętość to wyzwanie jakie stoi przed każdym chrześcijaninem, tak młodym jak i dojrzałym wiekiem. Nie jest to wymóg, który wynika z ludzkiego ustanowienia czy jakiejś społecznej umowy. Stawia go przed nami wszystkimi – zarówno duchownymi, jak i świeckimi – sam Bóg, gdy mówi: „Bądźcie świętymi, bo i Ja jestem święty” (Kpł 11, 44).
Przed rokiem hasłem roku duszpasterskiego było wyznanie „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Tytuł obecnego roku „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” zachęca nas, byśmy zadali sobie pytanie, jak wygląda nasze uczestnictwo we wspólnocie Kościoła i czy jesteśmy na drodze, która owocuje świętością.
Wzór świadomego zaangażowania w życie i misję Kościoła dają nam liczni święci i błogosławieni z różnych zakątków świata, wśród nich także wielu młodych. Ich bezkompromisowa wiara w Boga, całkowite przylgnięcie do Jezusa, miłość okazywana innym osobom, a także wytrwałe zmaganie się z życiowymi przeciwnościami inspiruje nas, by tak jak oni trwać przy Bogu i w Kościele, starając się wydawać owoce, jakich oczekuje od nas Chrystus: „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” (J 15, 16).

Nie można mówić o świętości bez traktowania wiary, Chrystusa i Kościoła na serio. Świętość to nic innego jak właśnie życie pełne owoców, u źródła których leży pasja, gorliwość, poświęcenie, samozaparcie, wierność, zapał i entuzjazm. Takie podejście do słów Jezusa mieli właśnie młodzi święci i błogosławieni, których biografie przybliża tematyka obecnego konkursu. Lekcja jakiej nam udzielają jest niezwykle cenna. Z jednej strony uczą, że świętości nie liczy się w latach, że nie trzeba żyć długo i posiadać doświadczenia życiowego, aby móc dokonywać czynów godnych uświęcenia. Z drugiej strony ukazują, że prawdziwa nieśmiertelność polega właśnie na pamięci o nich przez lata i wieki, która trwa dzięki ich dobrym uczynkom dokonanym nawet podczas tak krótkiego istnienia. Wszystko to sprawia, że są wzorami dla rówieśników z różnych epok, przykładami do naśladowania i inspiracją do znajdowania odwagi i siły w trudnych chwilach.
Mamy nadzieję, że udział w tegorocznej edycji konkursu poprzez pogłębioną refleksję nad młodymi świętymi przyczyni się do „świadomego i aktywnego włączenie się wszystkich ochrzczonych w dzieło odnowy” Kościoła, do jakiego wzywa nas papież Franciszek wdrażając „Synod o synodalności” – bo jak sam zaznacza, ma on pomóc odbudować naderwane relacje i wzbudzić wzajemne zaufanie, aby wspólnie iść jedną drogą, jaką jest kroczenie za Chrystusem.

formularzZGŁOSZENIA NA KONKURS

Zgłoszenie szkoły do DKWR – ŻAK 2024 odbywa się tylko drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń można dokonywać do 8 października 2023 r. w następujący sposób:
1. należy kliknąć w poniższy link
2. wybrać i zaznaczyć właściwy konkurs
3. dokładnie wypełnić wszystkie pola formularza
4. po wypełnieniu kliknąć na dole formularza w ikonkę „PRZEŚLIJ”
5. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że szkoła została zgłoszona do udziału w wybranym konkursie (katecheta nie otrzymuje dodatkowego potwierdzenia zgłoszenia szkoły).

Po zgłoszeniu szkoły do konkursu, na podany w zgłoszeniu adres szkoły zostaną wysłane pocztą (ok. 10-15 października) materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego.

warsztatLITERATURA DO KONKURSU

Na każdym etapie obowiązuje literatura z danego etapu.


KLASY IV – VI 


Etap szkolny

Biblia:
- Iz 6,1-8
- Ps 1,1-6
- Ps 15,1-5
- Mt 5,1-16
 
Pliki do pobrania:
- Adhortacja papieża Franciszka „O powołaniu do świętości w świecie współczesnym” (cz. I, fragmenty) pdf icon
- Św. Dominik Savio pdf icon
- Św. Stanisław Kostka pdf icon
- Bł. Chiara Badano pdf icon
 

Etap rejonowy

Biblia:
- Ps 99,1-9 
- Ps 103,1-22
- Mt 19,13-30
- 1 Kor 1,1-9
- 1 Kor 2,1-16
 
Pliki do pobrania:
- Adhortacja papieża Franciszka „O powołaniu do świętości w świecie współczesnym” (cz. II, fragmenty) pdf icon
- YouCat dla dzieci, s. 93 i 113 pdf icon
- Dzieci z Fatimy: św. Franciszek i św. Hiacynta pdf icon
- Św. Alojzy Gonzaga pdf icon
- Bł. Laura Vicuña pdf icon
- Św. Teresa z Lisieux pdf icon
 

Finał

Biblia:
- Ps 99,1-9
- J 17,1-19
- 1 Kor 13,1-13
- 1 P 1,3-25
 
Pliki do pobrania:
- Adhortacja papieża Franciszka „Do młodych” (fragmenty) pdf icon
- Bł. Rolando Rivi pdf icon
- Bł. Piotr Jerzy Frassati pdf icon
- Bł. Carlo Acutis pdf icon
 
Obowiązuje tekst Pisma Świętego (wydanie V) – bez wstępów i bez przypisów.
W dokumentach papieskich obowiązuje treść dokumentu – bez przypisów. 

KLASY VII – VIII


Etap szkolny

Biblia:

- Iz 6,1-8
- Ps 1,1-6
- Ps 15,1-5
- Mt 5,1-16
 

Pliki do pobrania:

- Adhortacja papieża Franciszka „O powołaniu do świętości w świecie współczesnym” (cz. I, fragmenty) pdf icon
- Św. Jose Sanchez del Rio pdf icon
- Bł. Piotr Jerzy Frassati pdf icon
- Bł. Chiara Badano pdf icon

Etap rejonowy

Biblia:

- Ps 99,1-9
- Ps 103,1-22
- Mt 19,13-30
- 1 Kor 1,1-9
- 1 Kor 2,1-16
 

Pliki do pobrania:

- Adhortacja papieża Franciszka „O powołaniu do świętości w świecie współczesnym” (cz. II, fragmenty) pdf icon
- „Świętych obcowanie” – podr. do kl. VIII (katecheza nr 15) pdf icon
- Św. Alojzy Gonzaga pdf icon
- Bł. Laura Vicuña pdf icon
- Bł. Carlo Acutis pdf icon
 

Finał

Biblia:

- J 17,1-19
- 1 Kor 13,1-13
- 1 P 1,3-25 
 

Pliki do pobrania:

- Adhortacja papieża Franciszka „Do młodych” (fragmenty) pdf icon
- „Powołanie do świętości” – podr. do kl. VIII (katecheza nr 52) pdf icon
- Bł. Rolando Rivi pdf icon
- Bł. Karolina Kózkówna pdf icon
- Sł. B. Helena Kmieć pdf icon
 
Obowiązuje tekst Pisma Świętego (wydanie V) – bez wstępów i bez przypisów.
W dokumentach papieskich obowiązuje treść dokumentu – bez przypisów.

  

przelewREGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp

1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2024 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu;
c) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
3. Temat konkursu: „W drodze do świętości – młodzi święci i błogosławieni”.
4. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego oraz włączenie w przeżywanie roku duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce,
• inspirowanie dzieci i młodzieży do pogłębienie wiedzy na temat życia młodych świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego,
• wskazywanie pozytywnych wzorców postępowania,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów.
5. Uczestnictwo uczniów w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
6. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. W czasie trwania konkursu uczniowie podzieleni są na dwie grupy: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Wymienione grupy mają oddzielnie wyznaczoną literaturę oraz na każdym etapie konkursu otrzymują zestaw pytań przeznaczony dla danej grupy.
7. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka.
8. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i finałowym (diecezjalnym).
9. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.

Terminarz

Termin eliminacji szkolnych dla obydwu grup:
• 25 października 2023 r.
Termin etapu rejonowego dla obydwu grup:
• 11 stycznia 2024 r.
Termin finału diecezjalnego dla obydwu grup:
• 12 kwietnia 2024 r.

10. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi – przyznawane są tylko pełne punkty, Komisja nie stosuje punktów ułamkowych.
11. W przypadku, gdy uczeń w teście poprawia odpowiedź błędną – dotyczy pytań z możliwością wyboru odpowiedzi a), b), c) – odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem, w przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
12. Wyniki poszczególnych etapów konkursu publikowane będą na stronie www.wk.diecezja.opole.pl (zakładka: Konkursy/ŻAK) w terminach:
- do czternastu dni od zakończenia etapu szkolnego,
- do siedmiu dni od zakończenia etapu rejonowego,
- do siedmiu dni od zakończenia finału diecezjalnego.
13. DKWR Żak jest konkursem kuratoryjnym (dot. województwa opolskiego i śląskiego).

II. Etap szkolny

1. Za przebieg etapu szkolnego w wyznaczonym przez Organizatora terminie odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową, która w oparciu o przesłany test z kluczem odpowiedzi ocenia prace uczniów.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia (informacja o konkretnym progu punktowym zawarta jest w materiałach przesłanych do szkoły przez Organizatora).
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół etapu szkolnego, formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zakwalifikowanych uczniów na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni roboczych od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

III. Etap rejonowy

1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w terminie i w miejscach wyznaczonych przez Organizatora konkursu.
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez Organizatora, które upoważnione są do powołania Rejonowej Komisji Konkursowej.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa w oparciu o otrzymany test z kluczem odpowiedzi ocenia prace uczniów biorących udział w etapie rejonowym, a następnie przekazuje protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni roboczych od zakończenia etapu rejonowego (decyduje data stempla pocztowego).
4. Do diecezjalnego finału kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

IV. Etap finałowy

1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału diecezjalnego.
2. Etap finałowy przeprowadzany jest w terminie i w miejscu wyznaczonym przez Organizatora konkursu.
2. FINALISTĄ konkursu jest każdy uczestnik etapu finałowego.
3. LAUREATEM konkursu jest uczestnik etapu finałowego, który w finale uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
4. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z trzech kolejnych etapów konkursu.

V. Nagrody i wyróżnienia

1. Wszyscy finaliści DKWR ŻAK 2024 wraz z katechetami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbywa się podczas uroczystej gali, w której uczestniczą wszyscy LAUREACI konkursu wraz ze swoimi katechetami.
3. Podczas gali w sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci konkursu, którzy w obydwu grupach zajęli trzy pierwsze miejsca.