Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zak 2022 regulamin

„Wierzę w Kościół Chrystusowy” to temat Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2023. Inspiracją do nadania takiego tematu kolejnej edycji konkursu jest propozycja, z jaką wychodzi do nas Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Proponuje, by w duszpasterskiej i katechetycznej refleksji w roku 2022/23 podjąć zagadnienie wiary w Kościół. Musimy stale odnawiać w naszej świadomości tę fundamentalną prawdę, że Kościół to nie tylko widzialna wspólnota ludzi ochrzczonych, na czele której stoi papież, ale że mieszka w niej sam Bóg. To On ją zaplanował, powołał do istnienia i nieustannie jej przewodzi. Jako dzieło Bosko-ludzkie Kościół stanowi więc „misterium”, które nie sposób ogarnąć rozumem i z tego też względu domaga się wiary. Taki właśnie Kościół, do którego każdy z nas został włączony przez chrzest, jest przedmiotem naszej wiary. Prawdę tę wyrażamy ilekroć składamy wyznanie wiary.

Ponieważ w ubiegłym roku szkolnym 2021/22 – ze względu na jubileusz 50-lecia istnienia Diecezji Opolskiej – rozważaliśmy różne wymiary i aspekty naszego Kościoła lokalnego, zarówno pod względem instytucjonalnym, duchowym jak i zaangażowania w życie społeczne. Dlatego obecnie będziemy chcieli zwrócić uwagę na początki i kształtowanie się Kościoła ukazane w Biblii. Na pytanie: jak powstał Kościół Chrystusowy, niezwykle szczegółowo odpowiada św. Łukasz (zob. literatura do konkursu). Najpierw w swej Ewangelii autor natchniony ukazuje historię tworzącego się Kościoła, u początków którego stał Jezus Chrystus. Łukasz opisuje narodziny Jezusa, Jego dzieciństwo, działalność publiczną (kiedy nauczał, uzdrawiał i przez trzy lata przygotowywał apostołów do bycia filarami tej nowej społeczności), aż po śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie. Z kolei w Dziejach Apostolskich opisuje pierwsze lata istnienia uformowanej już wspólnoty wierzących, na czele której stał Apostoł Piotr, a której – aż po dziś dzień – przewodzi Duch Święty. Ten właśnie Kościół, pochodzący od Chrystusa i przez wieki prowadzony przez Ducha Świętego, także w dzisiejszych czasach wymaga naszej głębokiej wiary. Wyznajemy ją ile razy wypowiadamy w Credo „wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”.

formularzZGŁOSZENIA NA KONKURS

Zgłoszenie szkoły do DKWR – ŻAK 2023 odbywa się tylko drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszeń można dokonywać do 30 września 2022 r. w następujący sposób:
1. należy kliknąć w poniższy link
2. wybrać i zaznaczyć właściwy konkurs
3. dokładnie wypełnić wszystkie pola formularza
4. po wypełnieniu kliknąć na dole formularza w ikonkę „PRZEŚLIJ”
5. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że szkoła została zgłoszona do udziału w wybranym konkursie (katecheta nie otrzymuje dodatkowego potwierdzenia zgłoszenia szkoły).

Po zgłoszeniu szkoły do konkursu, na podany w zgłoszeniu adres szkoły zostaną wysłane pocztą (ok. 10-15 października) materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego.

warsztatLITERATURA DO KONKURSU

Na każdym etapie obowiązuje literatura z danego etapu.

KLASY IV – VI

Etap szkolny

- Ewangelia św. Łukasza 1,1 – 10,42

- bp A. Czaja, ks. W. Musioł „Tematyka i cele programu duszpasterskiego «Wierzę w Kościół Chrystusowy»” pdf icon

- YouCat dla dzieci (str. 86-87) pdf icon

Etap rejonowy

- Ewangelia św. Łukasza 11,1 – 24,53

- YouCat dla dzieci (str. 88-89) pdf icon

Finał

- Dzieje Apostolskie 1,1 – 12,25

- YouCat dla dzieci (str. 90-93) pdf icon

Obowiązuje tekst Pisma Świętego (wydanie V) – bez wstępów i bez przypisów.


KLASY VII – VIII

Etap szkolny

- Ewangelia św. Łukasza 1,1 – 10,42

- bp A. Czaja, ks. W. Musioł „Tematyka i cele programu duszpasterskiego «Wierzę w Kościół Chrystusowy»” pdf icon

- Katecheza „Święty Kościół powszechny” (Podręcznik do kl. VIII SP, Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole 2019, s. 61-64) pdf icon

- Katecheza „Zachowanie łączności ze wspólnotą Kościoła” (Podręcznik do kl. VII SP, Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole 2021, s. 237-239) pdf icon

Etap rejonowy

- Ewangelia św. Łukasza 11,1 – 24,53

- Katecheza „Czas świętowania” (Podręcznik do kl. VII SP, Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole 2021, s. 241-243) pdf icon

- Katecheza „Aktywny udział w życiu wspólnoty Kościoła” (Podręcznik do kl. VII SP, Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole 2021, s. 245-248) pdf icon

Finał

- Dzieje Apostolskie 1,1 – 12,25

- Katecheza „Czas pokuty” (Podręcznik do kl. VII SP, Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole 2021, s. 249-251) pdf icon

- Katecheza „Troska o potrzeby wspólnoty Kościoła” (Podręcznik do kl. VII SP, Wydawnictwo i Drukarnia św. Krzyża, Opole 2021, s. 253-255) pdf icon

 Obowiązuje tekst Pisma Świętego (wydanie V) – bez wstępów i bez przypisów.

 

przelewREGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp

1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK 2023 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.
3. Temat konkursu: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”.
4. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego oraz włączenie w przeżywanie roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce,
• inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Kościoła powszechnego,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów.
5. Uczestnictwo uczniów w konkursie jest bezpłatne.
6. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. W czasie trwania konkursu uczniowie podzieleni są na dwie grupy: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Wymienione grupy mają oddzielnie wyznaczoną literaturę oraz na każdym etapie konkursu otrzymują zestaw pytań przeznaczony dla danej grupy.
7. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka.
8. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i finałowym (diecezjalnym).
9. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.

Terminarz

Termin eliminacji szkolnych dla obydwu grup:
• 19 października 2022 r.
Termin etapu rejonowego dla obydwu grup:
16 grudnia 2022 r. (zmiana terminu na 2 lutego 2023 r.)
Termin finału diecezjalnego dla obydwu grup:
• 30 marca 2023 r.

13. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi – przyznawane są tylko pełne punkty, Komisja nie stosuje punktów ułamkowych.
14. W przypadku, gdy uczeń w teście poprawia odpowiedź błędną – dotyczy pytań z możliwością wyboru odpowiedzi a), b), c) – odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem, w przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
15. Wyniki poszczególnych etapów konkursu publikowane będą na stronie www.wk.diecezja.opole.pl (zakładka: Konkursy/ŻAK) w terminach:
- do czternastu dni od zakończenia etapu szkolnego,
- do siedmiu dni od zakończenia etapu rejonowego,
- do siedmiu dni od zakończenia finału diecezjalnego.
16. DKWR Żak jest konkursem kuratoryjnym (dot. województwa opolskiego i śląskiego).

II. Etap szkolny

1. Za przebieg etapu szkolnego w wyznaczonym przez Organizatora terminie odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową, która w oparciu o przesłany test z kluczem odpowiedzi ocenia prace uczniów.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia (informacja o konkretnym progu punktowym zawarta jest w materiałach przesłanych do szkoły przez Organizatora).
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół etapu szkolnego, formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku zakwalifikowanych uczniów na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni roboczych od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

III. Etap rejonowy

1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w terminie i w miejscach wyznaczonych przez Organizatora konkursu.
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez Organizatora, które upoważnione są do powołania Rejonowej Komisji Konkursowej.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa w oparciu o otrzymany test z kluczem odpowiedzi ocenia prace uczniów biorących udział w etapie rejonowym, a następnie przekazuje protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni roboczych od zakończenia etapu rejonowego (decyduje data stempla pocztowego).
4. Do diecezjalnego finału kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

IV. Etap finałowy

1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału diecezjalnego.
2. Etap finałowy przeprowadzany jest w terminie i w miejscu wyznaczonym przez Organizatora konkursu.
2. FINALISTĄ konkursu jest każdy uczestnik etapu finałowego.
3. LAUREATEM konkursu jest uczestnik etapu finałowego, który w finale uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
4. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z trzech kolejnych etapów konkursu.

V. Nagrody i wyróżnienia

1. Wszyscy finaliści DKWR ŻAK 2023 wraz z katechetami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbywa się podczas uroczystej gali, w której uczestniczą wszyscy LAUREACI konkursu wraz ze swoimi katechetami.
3. Podczas gali w sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci konkursu, którzy w obydwu grupach zajęli trzy pierwsze miejsca.