Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – ŻAK 2018

Temat: „Słowo Boże i dziedzictwo ojców – Opolska Katedra”

Nasza wiara wyrasta z Pisma Świętego i Tradycji Kościoła. Kluczową rolę w procesie jej przekazywania odgrywają pokolenia naszych przodków. Oni to przez stulecia troszczyli się, by wiara którą przyjęli, coraz głębiej zapuszczała swoje korzenie, była przekazywana następnym pokoleniom oraz znajdowała swój wyraz w modlitwie i w codziennym życiu.
Szczególnym jej wyrazem są kościoły i kaplice, które powstały po to, by wiara mogła być praktykowana i rozwijana. W miastach i miejscowościach naszej diecezji możemy znaleźć wiele różnorodnych świątyń. Jedne zbudowane są z kamienia, inne z cegieł, jeszcze inne są drewniane. Jedne są bardzo okazałe, inne skromne. Jest jednak w naszej diecezji jeden szczególny kościół, który pozostawili nam nasi ojcowie. To stojąca dziś w centrum Opola katedra.
Opolska Katedra to nie tylko okazała budowla, której wieże górują nad całym miastem, ale to przede wszystkim miejsce modlitwy oraz symbol – jak pisał już św. Cyprian – „autorytetu biskupiego i jedności całego Kościoła lokalnego”.
W tegorocznym konkursie będziemy więc koncertować naszą uwagę, z jednej strony, na Jezusie Chrystusie, Jego życiu i działalności, w relacji św. Marka, z drugiej zaś, na historii i dziejach Opolskiej Katedry. Bo, podobnie jak Jezus stoi w centrum naszej wiary, tak Opolska Katedra stanowi serce naszej diecezji.

ZGŁOSZENIA NA KONKURS

Zgłoszenie szkoły do DKWR – ŻAK 2018 odbywa się tylko drogą elektroniczną.
Zgłoszeń można dokonywać do 30 września 2017 r. w następujący sposób:
1. należy kliknąć w poniższy link bądź skorzystać z formularza, który znajduje się na samym końcu regulaminu:
https://goo.gl/forms/cW8aDLYOEQ29IKRG3
2. wybrać i zaznaczyć właściwy konkurs
3. wypełnić poszczególne pola formularza
4. po wypełnieniu kliknąć na dole formularza w ikonkę „PRZEŚLIJ”
5. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że szkoła została zgłoszona do udziału w wybranym konkursie.

Po zgłoszeniu szkoły do konkursu, na podany w zgłoszeniu adres szkoły zostaną wysłane materiały (ok. 5 października br.) niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego DKWR – ŻAK 2018.

LITERATURA DO ETAPU SZKOLNEGO

•    Ewangelia wg Św. Marka, rozdz. 1-5.
•    Opolska Katedra - zarys historyczny pdf icon

Tekstem źródłowym Ewangelii wg Św. Marka jest Biblia Tysiąclecia (wydanie V). Obowiązuje tekst Pisma Świętego bez Wstępu i bez przypisów.

LITERATURA DO ETAPU REJONOWEGO

•    Ewangelia wg Św. Marka, rozdz. 6-10.
•    Opolska Katedra - architektura zewnętrzna, drzwi, ołtarz główny pdf icon

Tekstem źródłowym Ewangelii wg Św. Marka jest Biblia Tysiąclecia (wydanie V). Obowiązuje tekst Pisma Świętego bez Wstępu i bez przypisów.

Do etapu rejonowego obowiązuje również literatura z etapu szkolnego.

LITERATURA DO ETAPU FINAŁOWEGO

•    Ewangelia wg Św. Marka, rozdz. 11-16.
•    Opolska Katedra – ołtarz Matki Boskiej Opolskiej, kaplica Piastów, Droga krzyżowa, chór muzyczny  pdf icon

Tekstem źródłowym Ewangelii wg Św. Marka jest Biblia Tysiąclecia (wydanie V). Obowiązuje tekst Pisma Świętego bez Wstępu i bez przypisów. Do etapu finałowego obowiązuje również literatura z etapu szkolnego i rejonowego.

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp

1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2018 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody danego ucznia na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4. Temat konkursu: „Słowo Boże i dziedzictwo ojców – Opolska Katedra”.
5. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego oraz historii i dziejów kościoła katedralnego w Opolu,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła.

6. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym, diecezjalnym.
7. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.
8. Termin eliminacji szkolnych:
• 17 października 2017 r.

9. Termin eliminacji rejonowych:
• 21 listopada 2017 r.

10. Termin finału diecezjalnego:
• 15 marca 2018 r.

11. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi (nie stosujemy punktów ułamkowych).
12. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
13. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.wk.diecezja.opole.pl (zakładka: Konkursy/ŻAK) w terminach:
- do czternastu dni od zakończenia etapu szkolnego,
- do siedmiu dni od zakończenia etapu rejonowego,
- do siedmiu dni od zakończenia finału diecezjalnego.

II. Etap szkolny

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

III. Etap rejonowy

1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w miejscach wyznaczonych przez organizatorów konkursu.
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Rejonowej Komisji Konkursowej.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończeniu etapu rejonowego (decyduje data stempla pocztowego).
4. Do finału kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

IV. Etap finałowy

1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału diecezjalnego.
2. Laureatem konkursu jest uczestnik, który w finale diecezjalnym uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
3. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z trzech kolejnych etapów konkursu.

V. Nagrody i wyróżnienia

1. Wszyscy finaliści DKWR – ŻAK 2018 wraz z katechetami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbywa się podczas uroczystej gali, w której uczestniczą wszyscy laureaci konkursu wraz ze swoimi katechetami.
3. Podczas gali w sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci konkursu, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.