Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa w organizacji katechezy. Zadaniem jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży, współpraca z placówkami oświatowymi i rządowymi nadzorującymi oświatę oraz duszpasterstwo nauczycieli.
Wszystkich interesantów zapraszamy na spotkanie po wcześniejszym umówieniu się.

Podstawowe informacje

 • Misja
 • Hospitacje
 • Wizytatorzy
 • Doradcy
 • Duszpasterze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach, każda osoba pragnąca podpisać umowę o pracę w szkole na stanowisku nauczyciela religii powinna posiadać imienne skierowanie wydane przez biskupa diecezjalnego (misję kanoniczną).
Wypełnione Podanie o wydanie misji kanonicznej (lub jej przedłużenie) – potwierdzone przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się placówka oświatowa – należy złożyć w Wydziale Katechetycznym.
Złożenie Podania jest równoznaczne z deklaracją nauczania zgodnego z nauczaniem Magisterium Kościoła Katolickiego oraz Zasadami pełnienia posługi katechetycznej w Diecezji Opolskiej. Więcej...
Podczas hospitacji katecheta zobowiązany jest do przedstawienia osobie wizytującej konspektu katechezy, dotyczącego danej jednostki lekcyjnej, sporządzonego według wzoru obowiązującego w diecezji, a także do udostępnienia wizytatorowi rozkładu materiału dla danego poziomu edukacyjnego.
Podczas hospitacji lekcji religii wizytator wypełnia Protokół hospitacji katechezy, który obowiązuje w Diecezji Opolskiej. Po wypełnieniu i omówieniu protokołu przez wizytatora katecheta składa na nim swój podpis.W czasie hospitacji wizytator zwraca uwagę na istotne elementy przygotowania i pracy katechety w czasie lekcji, takie jak: konspekt katechezy, dydaktyka i metodyka przedmiotowa oraz relacje interpersonalne i komunikacja katechety z uczniami. Więcej...
Zadaniem Wizytatorów jest przeprowadzanie kompleksowych wizytacji katechetycznych w szkole. Więcej...
Podstawowym zadaniem doradcy metodycznego jest wspieranie nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego. Więcej...
Zadaniem jest podejmowanie inicjatyw katechetycznych i współpraca z Katechetami na terenie dekanatu. Więcej...

Informacje o podręcznikach

 • Obowiązujące podręczniki na rok szkolny 2018/2019 +

  Poniżej zamieszczamy szczegółowe dane o numerach programów i numerach podręczników dla wszystkich poziomów edukacyjnych obowiązujących w diecezji opolskiej. Zobacz podręczniki obowiązujące a naszej diecezji w roku szkolnym 2018/2019 Więcej...
 • Podręcznik do klasy VI szkoły podstawowej „Kościół wspólnotą zbawionych” – 2 część +

  Informujemy, że 2 część materiałów dydaktycznych do klasy VI szkoły podstawowej pt. „Kościół wspólnotą zbawionych” będzie dostępna w księgarniach od 1 marca 2017 r. Więcej...
 • Dodatek do podręcznika metodycznego do klasy V szkoły podstawowej +

  Poniżej zamieszczamy do pobrania materiały zawierające ćwiczenia i zadania dla uczniów stanowiące dodatek do podręcznika metodycznego do klasy V szkoły podstawowej „Jezus Chrystus naszym Zbawicielem”. Jednocześnie informujemy, że podręcznik metodyczny Więcej...

Biskupi do Katechetów

 • Śmierć Pana głoście! To znaczy miłość Jezusa, Jego bliskość i obecność pośród nas, i nowe życie dla nas. Dlatego, że On życie dał, żyje z nami i dla nas, i tak okazuje nam swoje miłosierdzie. Zatem miłosierdzie Pana głoście! Trwajcie przed Jezusem i Jemu służcie! Astate coram Jesu et Ei ministrate!
 • Dwajcie drodzy zawsze dobre świadectwo swojej wiary i przynależności do Chrystusa Zmartwychwstałego i Jego Kościoła.
 • Katecheta powinien być otwartą bramą i pomostem łączącym uczniów z Bogiem. Po zerwanym moście nikt nie przejdzie. Potrzebne jest świadectwo, by ucznia zachwycić, połączyć z Jezusem i z Kościołem.
 • Nie jesteśmy tylko głosicielami, ale świadkami. My wszyscy jesteśmy wezwani do pójścia naprzód, do tego wewnętrznego przejścia, do odważnego wyjścia od źródeł do peryferii, by tam nieść Chrystusa, źródło mocy i życia, darowane nam w chrzcie świętym.

Jeśli masz pytanie skontaktuj się z nami!

Wydział Katechetyczny czynny jest w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

Wydział Katechetyczny

 • Biskup Rudolf Pierskała

  Przewodniczący tel. 77 44 32 113

 • ks. Jerzy Kostorz

  Dyrektor wydziału tel. 77 44 32 122

 • s. Mirosława Potyra ISSM

  Sekretariat dyrektora tel. 77 44 32 133

 • Piotr Dobrowolski

  Wicedyrektor wydziału tel. 77 44 32 105

 • Arkadiusz Pyka

  Referent wydziału tel. 77 44 32 103

 • Karolina Fromont

  Referentka wydziału tel. 77 44 32 103

 • Karol Fromont

  Referent wydziału tel. 77 44 32 103

 • ks. Krzysztof Trembecki

  Ojciec duchowny Katechetów tel. 77 44 32 133

Potrzebne dokumenty do wydania misji kanonicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w szkołach, każda osoba pragnąca podpisać umowę o pracę w szkole na stanowisku nauczyciela religii powinna posiadać imienne skierowanie wydane przez biskupa diecezjalnego (misję kanoniczną). Wypełnione Podanie o wydanie misji kanonicznej (lub jej przedłużenie) – potwierdzone przez Proboszcza parafii, na terenie której znajduje się placówka oświatowa – należy złożyć w Wydziale Katechetycznym. Złożenie Podania jest równoznaczne z deklaracją nauczania zgodnego z nauczaniem Magisterium Kościoła Katolickiego oraz Zasadami pełnienia posługi katechetycznej w Diecezji Opolskiej.