Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

przedszkolaki

W związku z informacjami, jakie docierają do Komisji z różnych miejsc w sprawie prób ograniczania przez organ prowadzący zajęć z nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych, przypominamy:

1. Zgodnie z art. 109 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), „formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty”. Religia nie jest przedmiotem dodatkowym. Jest to przedmiot do wyboru, który staje się obowiązkowy po złożeniu stosownego oświadczenia przez rodziców lub pełnoletnich uczniów. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.).

2. Życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów w formie pisemnej ma zawierać wolę udziału w zajęciach z religii. Domaganie się deklaracji innej treści lub dawanie rodzicom do wypełnienia przygotowanych wcześniej formularzy z zapisem: „religia (tak/nie)” jest niezgodne z obowiązującym prawem. Oświadczenie nie musi być ponawiane każdego roku. Deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania.

zasady pelnienia poslugi czerwiec 2019 zdjecie1. Odpowiedzialnym za pełnienie misji nauczania – katechizacji – w Kościele lokalnym jest Biskup. Wydział Katechetyczny – z upoważnienia Biskupa - sprawuje pieczę nad organizacją katechezy w diecezji. Proboszcz jest odpowiedzialny za organizację katechezy w szkołach i przedszkolach na terenie parafii, w ścisłej współpracy z Wydziałem Katechetycznym. Główne obowiązki proboszcza zostały określone w:

-Kodeksie Prawa Kanonicznego, kan. 776-777 
-Dyrektorium Katechetycznym Kościoła Katolickiego w Polsce, nr 140.
 
2. Proboszcz poleca katechetę Biskupowi, który udziela mu skierowania do nauczania religii (misji kanonicznej). Warunkiem niezbędnym do podjęcia pracy w szkole lub przedszkolu jest posiadanie skierowania do nauczania religii.

komunikat katecheta a wychowawstwo 2019W porozumieniu z Opolskim Kuratorem Oświaty informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami uczniów, może też na terenie szkoły prowadzić lub wspierać organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły (na mocy art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn, zm.). Zatem działania wychowawcze nauczyciela religii, choć nie są podejmowane w pracy z jedną konkretną klasą w relacji „wychowawca – grupa klasowa” wpisują się jednak w ogólny program wychowawczy szkoły.
Przepis ograniczający przyjmowanie wychowawstwa klasy nie dotyczy tych Katechetów, którzy ucząc religii są jednocześnie w danej szkole nauczycielami innych przedmiotów, zatrudnionymi na podstawie ogólnych przepisów ustawy Karty Nauczyciela. W tym konkretnym przypadku nauczyciel religii będąc również nauczycielem innego przedmiotu może podjąć funkcje wychowawcy klasy.

Komunikat Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu pdf icon

Korespondencja Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej  pdf icon

podstawa podrecznikiUchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 5 grudnia 2018 roku — tekst jednolity

 

 

 

bierzmowanie informacjeW związku z reformą szkolnictwa oraz uwzględniającymi ją wytycznymi KEP, w okresie wdrażania reformy także przygotowanie do bierzmowania jeszcze przez kolejne dwa lata przyjmie „przejściową” formułę. W związku z tym w naszej diecezji:
•    w roku szkolnym 2018/2019 pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem przygotowania – jednocześnie klasy VII i VIII szkoły podstawowej, trzecim rokiem przygotowania – klasa III gimnazjum. W roku 2019 bierzmowanie przyjmą tylko kandydaci z klas III gimnazjum;
•    w roku szkolnym 2019/2020 pierwszym rokiem przygotowania zostanie objęta klasa VI; drugim rokiem przygotowania – klasy VII, trzecim rokiem przygotowania – jednocześnie klasa VIII i I klasa szkoły średniej. W roku 2020 bierzmowanie przyjmą kandydaci z klasy VIII szkoły podstawowej i klasy I szkoły średniej;
•    od roku szkolnego 2020/2021 przygotowanie do bierzmowania odbywać się będzie w normalnym trybie, czyli w klasach VI, VII i VIII szkoły podstawowej.