Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

biskup andrzej czajaW związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2012 roku Nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce oraz w celu ujednolicenia nauczania religii w placówkach oświatowych Diecezji Opolskiej przypomina się i postanawia, co następuje:

1. Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela nauczyciele pracujący w szkole zobowiązani są posiadać dyplom magisterski (por. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od na­uczycieli religii – Dz. Urz. MEN Nr 3 poz. 21). Kapłani, którzy ukończyli semi­narium duchowne po 1 stycznia 1990 roku zobowiązani są bez­względnie posiadać dyplom magisterski uprawniający do pracy w szkole. Kapłani, którzy ukończyli seminarium duchowne do końca 1989 roku, nawet, jeśli nie posiadają dyplomu magisterskiego, mają prawo do nauczania w szkole i w sprawach płacowych traktowani są na równi z posiadającymi dyplom magisterski (por. Rozporządze­nie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy­znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracęą w dniu wolnym od pracy).

episkopat marzec 2017Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”

§ 1

1.    „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z dnia 8 marca 2010 roku obowiązuje w tych placówkach, w których stosuje się programy i podręczniki zatwierdzone na jej podstawie.
2.    Po zatwierdzeniu nowej „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” przez Konferencję Episkopatu Polski nowe programy i podręczniki będą tworzone w oparciu o ten dokument.
3.    Wobec dokumentu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 3.

episkopat bierzmowanie marzec 2017Wstęp

1. Niniejszy dokument zawiera podstawowe wskazania dotyczące przygotowania młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przy zachowaniu praw biskupów diecezjalnych. Określa on minimalny zakres formacji, która powinna być prowadzona w każdej parafii. Dokument ma na celu także określenie zakresu bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

W dniu 31 maja 2016 r. podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Dotychczas obowiązujące Porozumienie zostało zawarte 6 września 2000 r. i wymagało dostosowania do aktualnych regulacji prawa oświatowego.
Poniżej zamieszczamy treść komunikatu i pełny tekst Porozumienia.

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.