Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

(Dziennik Urzędowy Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 1993 r. Nr 6, p.21)

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155), w związku z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433) Konferencja Episkopatu Polski i Minister Edukacji narodowej ustalają, co następuje:

§ 1.1. Kwalifikacje zawodowe do nauczania religii w szkołach ponadpodstawowych posiadają:
1) księża, którzy ukończyli wyższe seminarium duchowne diecezjalne lub zakonne,
2) osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia teologiczne uwzględniające przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne,
3) alumni wyższych seminariów duchownych po ukończeniu piątego roku studiów,
4) osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia bez przygotowania teologicznego, ale przygotowania te uzupełniły.

2. Nauczać religii w szkołach wymienionych w ust. 1 mogą również osoby świeckie i zakonne, które ukończyły wyższe studia bez przygotowania teologicznego lub katechetyczno-pedagogicznego, ale przygotowania te aktualnie zdobywają.

§ 2.1. Kwalifikacje zawodowe do nauczania religii w przedszkolach i szkołach podstawowych posiadają:
1) osoby wymienione w § 1 ust. 1,
2) osoby świeckie i zakonne, które posiadają dyplom ukończenia kolegium prowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi przez Konferencję Episkopatu Polski, zwanego dalej "Kolegium Teologicznym",
3) osoby świeckie i zakonne, które ukończyły kolegium nauczycielskie bez przygotowania pedagogicznego lub katechetyczno-pedagogicznego, ale przygotowania te uzupełniły.

2. Nauczać religii w szkołach wymienionych w ust. 1 mogą również osoby świeckie i zakonne, które:

1) zostały wymienione w §1 ust. 2,
2) ukończyły Kolegium nauczycielskie bez przygotowania pedagogicznego lub katechetyczno-pedagogicznego, ale przygotowania te uzupełniły,
3) posiadają świadectwo dojrzałości oraz przygotowanie teologiczne i katechetyczno-pedagogiczne, albo aktualnie te przygotowania zdobywają,
§ 3.1. O posiadaniu przygotowania teologicznego, o którym mowa w niniejszym porozumieniu, świadczy skierowanie wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

2. Ilekroć w niniejszym porozumieniu jest mowa o przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania katechetyczno-pedagogicznego świadczy dyplom (zaświadczenie) wyższego seminarium duchownego albo innej szkoły wyższej, kolegium teologicznego albo świadectwo ukończenia kursu katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne, wyższe seminarium duchowne lub inną szkołę wyższą.

§ 4. Nauczyciele religii zatrudnieni w dniu wejścia w życie porozumienia, którzy przygotowanie do nauczania religii uzyskali w instytutach i na kursach katechetycznych oraz legitymują się świadectwem dojrzałości - posiadają kwalifikacje w rozumieniu niniejszego porozumienia.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1.09.1993 r.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski: Ks. Biskup Edward Materski
Minister Edukacji Narodowej: Zdobysław Flisowski