Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

biskup andrzej czajaW związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2012 roku Nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce oraz w celu ujednolicenia nauczania religii w placówkach oświatowych Diecezji Opolskiej przypomina się i postanawia, co następuje:

1. Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela nauczyciele pracujący w szkole zobowiązani są posiadać dyplom magisterski (por. Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od na­uczycieli religii – Dz. Urz. MEN Nr 3 poz. 21). Kapłani, którzy ukończyli semi­narium duchowne po 1 stycznia 1990 roku zobowiązani są bez­względnie posiadać dyplom magisterski uprawniający do pracy w szkole. Kapłani, którzy ukończyli seminarium duchowne do końca 1989 roku, nawet, jeśli nie posiadają dyplomu magisterskiego, mają prawo do nauczania w szkole i w sprawach płacowych traktowani są na równi z posiadającymi dyplom magisterski (por. Rozporządze­nie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy­znawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracęą w dniu wolnym od pracy).
2. W nauczaniu religii w przedszkolach istnieje możliwość (w szczególnych i uzasadnionych przypadkach) powierzenia obowiązków nauczyciela religii nauczycielom-opiekunom, którzy nie posiadają przewidzianych przepisami uprawnień do nauczania. Dla udzielenia skierowania do nauczania przez Księdza Biskupa konieczne jest przedstawienie pisemnej opinii ks. proboszcza zamieszkania i miejsca pracy.
3. Mając na względzie obecną sytuację społeczną: niż demograficzny, likwidacje szkół i jednocześnie wystarczającą liczbę przygotowanych do pracy katechetów, naucza­nie religii nie wymaga już tak wielkiego zaangażowania kapłanów w katechezie szkolnej. Kierując się duchem postanowień Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej i wrażliwością na potrzeby społeczne, obliguje się kapłanów do zmniejszenia swojego zaangażowania w szkole do pół etatu tygodniowo, a zachęca do gorliwszego zaangażowania w parafialne duszpasterstwo katechetyczne dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Nauka religii w przedszkolach i szkołach wszystkich typów odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych (właściwych dla danego poziomu nauczania) lub dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar lekcji religii, w szczególnych przypadkach, może być zmniejszony jedynie za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego (por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach).
5. Misję Kanoniczną (skierowanie do nauczania religii) wydaje się tylko i wyłącznie na pisemną prośbę – opinię ks. proboszcza parafii, na terenie której znajduje się placówka oświatowa. 
6. Nauczycieli religii (we wszystkich typach placówek oświatowych) obowiązują „Zasady pełnienia posługi katechetycznej w Diecezji Opolskiej”.
7. Z dniem 1 września 2013 r. wszystkie dotychczasowe uregulowania dotyczące katechezy na terenie diecezji opolskiej przeciwne niniejszemu rozporządzeniu tracą ważność. 
Opole, dnia 17 sierpnia 2012 r.
† Andrzej Czaja
biskup opolski