Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

program nauczania 2021Poniżej zamieszczamy program do nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej „Zbawieni w Jezusie Chrystusie” Nr WK/4-6/2014 oraz rogram do nauczania religii dla klas VII-VIII szkoły podstawowej "Krocząc drogą Jezusa Chrystusa" Nr WK/7-8/2017.

Program nauczania religii dla klas IV - VIII  pdf icon

Program Zbawieni w Jezusie Chrystusie dla kl. IV – VI  oraz Krocząc drogą Jezusa Chrystusa dla kl. VII – VIII ma spójną, uporządkowaną strukturę, która w poszczególnych latach koncentruje się na określonych zagadnieniach. Jednocześnie w sposób ciągły i systematyczny poszerza i utrwala już posiadaną przez uczniów wiedzę. Umożliwia młodym chrześcijanom z roku na rok coraz bardziej odpowiedzialne i dojrzałe udzielanie odpowiedzi na wezwanie Chrystusa  zapraszającego ich do wspólnego podążania drogą prowadzącą do zbawienia. Oparty jest na schemacie spirali, która zatacza coraz szersze kręgi.

Cele nadrzędne:
1. Motywowanie do przyjęcia zasad chrześcijańskiej moralności i postępowanie zgodnie z nimi.
2. Umacnianie w budowaniu dojrzałej relacji z Bogiem i bliźnimi.
3. Kształtowanie przyjęcia odpowiedzialności za drogę własnego zbawienia.
4. Prowadzenie do świadomego udziału w wydarzeniach roku liturgicznego.
5. Ukazywanie pięknego przykładu życia świętych i zachęcanie do naśladowania ich.
6. Budowanie wspólnoty Kościoła.

Do kl. IV uczęszczają dzieci, które kilka miesięcy wcześniej przystąpiły pierwszy raz do sakramentu pokuty i przyjęły Pana Jezusa w Komunii Świętej. Wydarzenia te są przypominane na katechezie, a wiadomości, z nimi związane, są utrwalane i pogłębiane, aby dzieci ciągle pamiętały, że ich serca stały się jak tabernakulum, w którym mogą nieść Chrystusa ludziom, z którymi spotykają się w codziennym życiu. Dzięki przyjęciu właściwej postawy chrześcijańskiej każdy, nawet bardzo młody człowiek, może doprowadzić innych ludzi do spotkania z Bogiem.
Zadaniem katechetów jest ciągłe poszerzane wiedzy uczniów o Bogu, ale przede wszystkim budowanie w nich relacji prowadzącej do nawiązania  prawdziwej przyjaźni z Chrystusem. Klasa czwarta jest  pierwszy rokiem kiedy dzieci mogą w pełni uczestniczyć w Eucharystii.  Zadaniem katechetów w tym przypadku jest ciągłe  uświadamianie dzieciom prawdy, że I Komunia Święta nie jest wydarzeniem jednorazowym, ale uroczystym początkiem stałego życia w Komunii – wspólnocie z Chrystusem. Zagadnienia poruszane w kl. IV ukazują również spisaną w Starym Testamencie historię nieustannej miłości Pana Boga do człowieka. Mądrość płynąca ze starotestamentalnych wydarzeń jest nadal aktualna. Pomaga żyć w jedności z Bogiem i przypomina, że w rodzinach Bóg powinien być zawsze stawiany na pierwszym miejscu. Obecnie historia Starego Testamentu jest praktycznie dzieciom nieznana, dlatego należy ją podawać w sposób prosty i przystępny, ciągle uświadamiając uczniom, że żyjemy w czasach, gdy  zapowiedź przyjścia na świat Zbawiciela już się wypełniła i możemy w pełni korzystać ze zrealizowanej obietnicy.

Do kl. V uczęszczają uczniowie,  którzy w poprzednim roku katechetycznym zapoznali się z wybranymi  wydarzeniami spisanymi w Starym Testamencie.  Uczyli się wykorzystywać w codziennym życiu zawartą w nich naukę Bożą oraz poznali nieskończoną miłość Boga, który wciąż na nowo oczekuje nawrócenia i przebacza ludziom ich przewinienia. Czas Starego Testamentu przygotowywał ludzi do przyjście na świat Zbawiciela. Z tego powodu  treści katechetyczne w klasie piątej przedstawiają głównie  naukę i historię  Jezusa Chrystusa. We wspólnocie Kościoła wierni przeżywają ją wciąż na nowo w czasie każdego roku liturgicznego, dlatego ukazanie osoby Syna Bożego jest ściśle powiązane z uroczystościami i świętami obchodzonymi w roku liturgicznym.  Omawiane w tej klasie zagadnienia mają za zadanie pomóc dzieciom  dobrze przygotować się do świadomego uczestniczenia w kolejnych wydarzeniach roku liturgicznego.  Przedstawiają  także uczniom centralne znaczenie niedzielnej Eucharystii w życiu każdego katolika, który prawdziwe i autentycznie przeżywa swoją wiarę.

Do kl. VI uczęszczają uczniowie, którzy na katechezie omawiali już historie Starego Testamentu oraz uczyli się, w jaki sposób zapowiedziane poprzez Boga Ojca zbawienie człowieka zrealizowało się w osobie Pana Jezusa. Dowiedzieli się również o tym, jak spisane w Ewangelii wydarzenia z życia Chrystusa są wciąż na nowo przeżywane w czasie każdego roku liturgicznego oraz poznali różne święta i uroczystości, w których mogą uczestniczyć z dużo większą świadomością.  Kolejny rok katechezy jest poświęcony wspólnocie Kościoła. W tej klasie omawiane  są zagadnienia, które wyjaśniają, dlaczego Jezus Chrystus założył wspólnotę Kościoła oraz w jaki sposób w dalszym ciągu ją prowadzi i jest w niej obecny poprzez udzielane w Kościele sakramenty. Każdy uczeń jest, od chwili chrztu świętego, włączony do wspólnoty Kościoła, dlatego powinien starać się świadomie tworzyć ją biorąc udział w jej życiu, ponieważ w ten sposób staje się częścią Bożego planu zbawienia.

Do kl. VII uczęszczają uczniowie, którzy dowiedzieli się już jak ważna i odpowiedzialna jest ich rola w budowaniu wspólnoty Kościoła oraz pogłębili i na nowo uświadomili sobie znaczenie  życia łaską Bożą udzielaną w sakramentach. W kolejnym roku katechetycznym są na nowo omawiane przykazania, aby przedstawić ich znaczenie w życiu dorastającego człowieka. Zawarte w tej klasie treści ukazują Chrystusa jako Przewodnika wskazującego drogę prowadzącą do zbawienia. To On uczy wiernych, że najważniejsza w przestrzeganiu przykazań Bożych jest miłość okazana Bogu, bliźnim i samemu sobie. Na drodze prowadzącej do zbawienia uczniowie nie są sami, ale podążają nią razem z innymi ludźmi – bliższymi, i dalszymi.

Do kl. VIII uczęszczają uczniowie, kończący nauczanie w szkole podstawowej. Rok ten jest przewidziany na poszerzenie i usystematyzowanie posiadanych wiadomości. Celem katechezy jest głównie motywowanie uczniów, aby współpracując z Bożą łaską starali się stopniowo odkrywać drogę swojego powołania oraz świadomie nią podążać zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa, ponieważ jest to warunek szczęśliwego życia. W tej klasie ukazane jest powołanie do założenia rodziny, wstąpienie do wspólnoty zakonnej, przyjęcie sakramentu kapłaństwa lub wybranie życia w samotności. Każda z tych dróg przedstawiona jest jako powołanie do życia we wspólnocie oraz tworzenia relacji. Ich fundamentem jest modlitwa, która jest konieczna do budowania własnej relacji łączącej człowieka z Bogiem. Uczniowie są również przygotowywani do stopniowego przejmowania odpowiedzialności za Kościół i tworzenia jego historii. Największe znaczenie ma dawanie świadectwa przykładem własnego życia - jako osoba należąca do wspólnoty Kościoła jest się jednocześnie w świecie reprezentantem całego Kościoła.