Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Łk 2, 22-40)

Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: "Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: "Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela". A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu». Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

DOBRE SŁOWO

Rodzina

DZIELENIE

W ostatni dzień roku Ewangelia ukazuje nam Świętą Rodzinę. Codzienne, zwyczajne ziemskie życie Jezusa, Maryi i Józefa przepełnione było miłością - cnotą, która buduje życie rodzinne i życie między ludźmi. Modlili się, wykonywali swoje obowiązki, przeżywali każdy dzień i wszystkie wydarzenia wspólnie, żyjąc w bliskości Boga. Święta Rodzina jest dla nas wzorem do naśladowania. Patrząc na ich życie my również mamy kierować się miłością, troską i z ufnością powierzać nas i naszych bliskich Bogu, który jest Miłością i pragnie naszego szczęścia. 

Na końcu roku wróćmy do minionych dni i zastanówmy się nad tym, czy budowaliśmy naszą rodzinę opierając się na miłości, czy żyliśmy w zgodzie, czy troszczyliśmy się o siebie, czy zależało nam na dobru naszych bliskich i czy zaprosiliśmy Boga do naszego życia, aby je uświęcał i nas wspomagał? 
Jutro zaczyna się Nowy Rok, czas dany nam od Boga na nowe zamiary, czas na dalsze budowanie życia rodzinnego. Chciejmy przeżyć ten czas otwierając się na Boga i Jego działanie w naszym codziennym życiu.  

MODLITWA

Panie, proszę Cię, aby umacniała się moja miłość do Ciebie. Z Twoją pomocą pragnę obdarowywać miłością moich najbliższych. Święta Rodzino wstawiaj się za moją rodziną. Boże dziękuję Ci za wszelkie łaski, którymi obdarzyłeś mnie w mijającym roku. Amen.

AUTOR

Marcel Szymończyk | Gosławice