Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

EWANGELIA

(Mt 5,1-12a)

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: "Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie".

DOBRE SŁOWO

Wprowadzać pokój

DZIELENIE

„Pokój wam” (J 20,19). Tymi słowami Jezus pozdrawia uczniów w dniu swego zmartwychwstania. Pokój jest więc pierwszym darem Zmartwychwstałego, ale zarazem i zadaniem, ponieważ Pan Jezus dodaje: „Pokój wam! Jak mnie posłał Ojciec, tak i Ja was posyłam” (J 20,21). Dlatego jesteśmy posłani, aby wprowadzać pokój. Zapytajmy więc, czym jest ów pokój?
Pokój jest przede wszystkim wolą Boga i ma w Nim swe źródło oraz początek. Hebrajskie słowo „szalom”, którego używa w tym fragmencie Ewangelii Pan Jezus oznacza coś więcej niż tylko brak przemocy. Oznacza stan najwyższego dobra dla wszystkich. Stąd wprowadzający pokój to ci, którzy robią wszystko, aby żyć w zgodzie z bliźnim.
Zadajmy jeszcze jedno pytanie: dlaczego mamy wprowadzać pokój?
Celem pokoju nie jest tylko brak konfliktów i znoszenia granic w sensie politycznym. Celem pokoju jest zniesienie granic ludzkich serc, a więc pojednanie człowieka z Bogiem i ludzi między sobą. Tylko człowiek pojednany z Bogiem i bliźnim będzie mógł prawdziwie wprowadzać pokój. Z tym związana jest obietnica synostwa Bożego: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9), czyli upodobnienia się do samego Jezusa.

MODLITWA

Módlmy się o to, abyśmy potrafili wprowadzać pokój i tym samym upodabniać się do Jezusa. Módlmy się również o pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie.

AUTOR

Beniamin Brodacki | Szemrowice