Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

wyszynski konkurs zak 2020

Jesteśmy przed beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski – człowieka wielkiej wiary i mężnego obrońcy wiary katolickiej w Polsce. Ze względu na epidemię koronawirusa wcześniejszy termin uroczystości, zaplanowany na 7 czerwca 2020 roku, został przesunięty na czas po ustaniu pandemii.
Dewizą życiową Stefana Kardynała Wyszyńskiego było umiłowanie Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny, a także niezłomna postawa wobec zła, wyrażająca się w obronie najsłabszych i pokrzywdzonych. Jego prymasowska posługa przypadła na czasy bezwzględnej walki, jaką totalitarny reżim komunistyczny prowadził z Kościołem w Polsce, przed którą Prymas nigdy się nie ugiął. Był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, mężem stanu i autorytetem moralnym, ale też duchowym współtwórcą przemian, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.

Dlatego przez swoją wytrwałość i niezłomną postawę każdemu z nas może służyć za wzór do naśladowania. Znamienne słowa wypowiedział do Kardynała Stefana Wyszyńskiego Jan Paweł II: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła..." Całe życie Stefana Wyszyńskiego, jego działalność i heroiczna posługa sprawiły, że otrzymał od potomnych zaszczytne miano Prymasa Tysiąclecia. Zaproponowany temat konkursu ma nam dopomóc w intelektualno-duchowym przeżywaniu tego czasu, w kontekście przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, a także realizacji Programu duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce „Eucharystia daje życie”.

formularzZGŁOSZENIA NA KONKURS

Zgodnie z regulaminem zakończył się termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie.

Zgłoszenie szkoły do DKWR – ŻAK 2021 odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszeń można dokonywać do 30 września 2020 r. w następujący sposób:
1. należy kliknąć w poniższy link
2. wybrać i zaznaczyć właściwy konkurs
3. wypełnić poszczególne pola formularza
4. po wypełnieniu kliknąć na dole formularza w ikonkę „PRZEŚLIJ”
5. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że szkoła została zgłoszona do udziału w wybranym konkursie.

Po zgłoszeniu szkoły do konkursu, na podany w zgłoszeniu adres szkoły zostaną wysłane (ok. 20 listopada) materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego DKWR – ŻAK 2021.

warsztatLITERATURA DO KONKURSU

KLASY IV – VI

Etap szkolny

- Mk 14,1-25     
- KKK 1324-1332
- Życiorys Stefana Wyszyńskiego pdf icon   
- Milena Kindziuk, „Prymas „działa” w niebie” pdf icon

Etap rejonowy

- 1 Kor 11,17-34
- YouCat dla młodych (str. 124-133) pdf icon
- Tomasz Gołąb, „Książę, który lubił placki” pdf icon
- Prudnik – Więzienie kard. S. Wyszyńskiego pdf icon   
- „Złote myśli” kard. Stefana Wyszyńskiego pdf icon

Finał

- J 6,1-71
- ks. Piotr Gajda, „Eucharystia darem największym” pdf icon
- List Prymasa Polski do młodzieży pdf icon
- Cytaty kard. Stefana Wyszyńskiego pdf icon
- Resume procesu beatyfikacyjnego pdf icon

Obowiązuje tekst Pisma Świętego (wydanie V) – bez wstępów i bez przypisów.

Na każdym etapie konkursu obowiązuje literatura tylko z danego etapu.

KLASY VII – VIII

Etap szkolny

- Mk 14,1-25
- KKK 1324-1332
- Życiorys Stefana Wyszyńskiego pdf icon
- Tomasz Gołąb, „Książę, który lubił placki” pdf icon

Etap rejonowy

- 1 Kor 11,17-34
- YouCat dla młodych (str. 124-133) pdf icon
- List Prymasa Polski do młodzieży pdf icon
- Prudnik – Więzienie kard. S. Wyszyńskiego pdf icon
- Cytaty kard. Stefana Wyszyńskiego pdf icon

Finał

- J 6,1-71; Łk 22,1-30; Łk 24,13-35
- KKK 1333-1344
- ks. Piotr Gajda, „Eucharystia darem największym” pdf icon
- Resume procesu beatyfikacyjnego pdf icon
- Milena Kindziuk, „Prymas „działa” w niebie” pdf icon

Obowiązuje tekst Pisma Świętego (wydanie V) – bez wstępów i bez przypisów.

Na każdym etapie konkursu obowiązuje literatura tylko z danego etapu.

przelewREGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp

1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2021 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.
3. Temat konkursu: „Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”.
4. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego, życia, dzieła i posługi kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Eucharystii, która stanowi źródło i szczyt życia chrześcijanina,
• uczczenie beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego,
• inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego kard. Stefana Wyszyńskiego, a także bardziej świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w Eucharystii,
• kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był kard. Kardynał Wyszyński,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów.
5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. W czasie trwania konkursu uczniowie podzieleni są na dwie grupy: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Wymienione grupy mają oddzielnie wyznaczoną literaturę oraz na każdym etapie konkursu otrzymują zestawy pytań przeznaczone dla danej grupy.
6. Uczestnictwo uczniów w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka.
7. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i finałowym (diecezjalnym).
8. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.
9. Termin eliminacji szkolnych dla obydwu grup:
• 3 grudnia 2020 r.
10. Termin etapu rejonowego dla obydwu grup:
• 25 lutego 2021 r.
11. Termin finału diecezjalnego dla obydwu grup:
•  14 kwietnia 2021 r.
12. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi – przyznajemy tylko pełne punkty, nie stosujemy punktów ułamkowych.
13. W przypadku, gdy uczeń w teście poprawia odpowiedź błędną – dotyczy pytań z możliwością wyboru odpowiedzi: a), b), c) – odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem, przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
14. Wyniki poszczególnych etapów konkursu publikowane będą na stronie www.wk.diecezja.opole.pl w terminach:
- do czternastu dni od zakończenia etapu szkolnego,
- do siedmiu dni od zakończenia etapu rejonowego,
- do siedmiu dni od zakończenia finału diecezjalnego.
15. DKWR Żak jest konkursem kuratoryjnym.

II. Etap szkolny

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół etapu szkolnego, formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku swojego dziecka na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni roboczych od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

III. Etap rejonowy

1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w miejscach wyznaczonych przez organizatorów konkursu.
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Rejonowej Komisji Konkursowej.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni roboczych od zakończenia etapu rejonowego (decyduje data stempla pocztowego).
4. Do finału kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

IV. Etap finałowy

1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału diecezjalnego.
2. FINALISTĄ konkursu jest każdy uczestnik etapu finałowego.
3. LAUREATEM konkursu jest uczestnik etapu finałowego, który w finale uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
4. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z trzech kolejnych etapów konkursu.

V. Nagrody i wyróżnienia

1. Wszyscy finaliści DKWR – ŻAK 2021 wraz z katechetami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbywa się podczas uroczystej gali, w której uczestniczą wszyscy LAUREACI konkursu wraz ze swoimi katechetami.
3. Podczas gali w sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci konkursu, którzy w każdej grupie zajęli trzy pierwsze miejsca.