Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zak 2020 regulamin

Temat tegrocznego Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2020: „Św. Jan Paweł II – pasterz i przyjaciel młodych”. W dniu 18 maja 2020 roku obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin jednego z największych Polaków i jednego z największych papieży w całej historii Kościoła, Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II. Dla wielu wierzących, tak świeckich jak i duchownych, Jan Paweł II – z racji sprawowanej w Kościele papieskiej posługi – był nie tylko pasterzem, duchowym przewodnikiem i wzorem do naśladowania, ale także nauczycielem i przyjacielem młodych. Przez swoje życie w całości oddane Bogu, heroiczną wiarę i poświęcenie dla Kościoła, Jan Paweł II wpisuje się w grono osób, których święte życie zostało uwiecznione na kartach Pisma Świętego. Takim człowiekiem był Mojżesz – oddany bez reszty Bogu i swojemu narodowi, jego przewodnik i pasterz, prowadzący z niezwykłą cierpliwością Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Był nim również Dawid – w młodości pasterz owiec, a w dorosłym życiu król Izraela – obrońca ludu którym rządził, kochający i zatroskany o swoich poddanych. Podobnie św. Piotr – apostoł Jezusa Chrystusa i pierwszy papież, który – z polecenia Jezusa – opiekował się Kościołem, z miłością i współczuciem odnosił się do chorych i potrzebujących, a swą wiarę w Boga potwierdził męczeńską śmiercią. Ostatecznym wzorem do naśladowania pozostaje jednak zawsze Jezus Chrystus – troskliwy pasterz, który naucza i uzdrawia wszystkich, którzy do Niego przychodzą.

Aby wyrazić swoją wdzięczność i oddać hołd Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II Sejm RP ogłosił rok 2020 „Rokiem Świętego Jana Pawła II”. Nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II zajmuje w historii Polski i Europy szczególne miejsce. „Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Papieża najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem «Solidarności», wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne” – czytamy w sejmowej uchwale. Również Konferencja Episkopatu Polski pragnie uczcić 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowywany jest specjalny list, który odczytany zostanie we wszystkich kościołach 17 maja 2020 roku.
Warto podkreślić, że cały pontyfikat Jana Pawła II wyraźnie ukierunkowany był również na młode pokolenie. Już w dniu inaugurującym pontyfikat, Ojciec Święty zwrócił się wprost do młodych: „Pragnę wyrazić wielkie uznanie dla młodzieży. Wy jesteście przyszłością świata, nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!” Do tych słów Papież powracał wiele razy. Nazywał ich młodymi przyjaciółmi i nie ukrywał, że darzy ich miłością i zaufaniem. Nie bał się też stawiać im wymagań. Do końca ziemskiego życia czuł z nimi szczególną więź emocjonalną. Ta serdeczna relacja owocowała tym, że wielomilionowe tłumy młodych z nadzieją przychodziły by go słuchać i by przebywać w jego towarzystwie. Papież również słuchał co ich trapi i radził w codziennych problemach. Oni zaś odwdzięczali się nie tylko oklaskami i skandowaniem jego imienia gdy przemawiał, ale podejmowali też starania, by usłyszane wskazówki i rady wprowadzać w życie.

ZGŁOSZENIA NA KONKURS

Zgłoszenie szkoły do DKWR – ŻAK 2020 odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszeń można dokonywać do 30 września 2019 r. w następujący sposób:
1. należy kliknąć w link
2. wybrać i zaznaczyć właściwy konkurs
3. wypełnić poszczególne pola formularza
4. po wypełnieniu kliknąć na dole formularza w ikonkę „PRZEŚLIJ”
5. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że szkoła została zgłoszona do udziału w wybranym konkursie.

Po zgłoszeniu szkoły do konkursu, na podany w zgłoszeniu adres szkoły zostaną wysłane (ok. 10 października br.) materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego DKWR – ŻAK 2020.

 

LITERATURA

UWAGA!
Nastąpiła zmiana w literaturze z Pisma Świętego do etapu rejonowego i etapu finałowego (dot. klas IV-VI i VII-VIII). Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zmianami. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z tegorocznym regulaminem, do etapu rejonowego obowiązuje literatura tylko z tego etapu; podobnie w przypadku etapu finałowego.

Etap rejonowy

Klasy IV-VI

- Pismo Święte:
•  Mt 5,1-20
•  Mt 6,1 - 7,29
•  Mt 9,18-26
•  Mt 13,1-52
•  Mt 18,1-5
•  Mt 19,13-30
•  Łk 7,11-17

- Pliki do pobrania:
•    Św. Jan Paweł II – życiorys (II część) pdf icon
•    Apel Jasnogórski – 18.06.1983 pdf icon
•    Homilia Jana Pawła II na Górze św. Anny pdf icon

Klasy VII-VIII

- Pismo Święte:
•  Mt 5,1-20
•  Mt 6,1 - 7,29
•  Mt 9,18-26
•  Mt 13,1-52
•  Mt 18,1-5
•  Mt 19,13-30
•  Łk 7,11-17

- Pliki do pobrania:
•    Św. Jan Paweł II – życiorys (II część) pdf icon
•    List Jana Pawła II do młodych „Parati semper” (str. 7-13)  pdf icon
•    Homilia Jana Pawła II na Górze św. Anny pdf icon
•    Pontyfikat Jana Pawła II w liczbach pdf icon

Etap finałowy

Klasy IV-VI

- Pismo Święte:
•    Łk 4,14 - 5,11; 22,54-62
•    Mt 16,13-23
•    J 21,15-23
•    Dz 4,1-36;  9,32 - 12,17;  15,1-35
•    1 List św. Piotra

- Pliki do pobrania:
•    Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski pdf icon
•    Jan Paweł II a młodzież pdf icon
•    Pontyfikat Jana Pawła II w liczbach pdf icon

Klasy VII-VIII

- Pismo Święte:
•    Łk 4,14 - 5,11; 22,54-62
•    Mt 16,13-23
•    J 21,15-23
•    Dz 4,1-36;  9,32 - 12,17;  15,1-35
•    1 List św. Piotra

- Pliki do pobrania:
•    List Jana Pawła II do młodych „Parati semper” (str. 14-20) pdf icon
•    Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski pdf icon
•    Jan Paweł II a młodzież  pdf icon

Obowiązuje tekst Pisma Świętego (wydanie V) – bez wstępów i bez przypisów.

REGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp

1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2020 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.
3. Temat konkursu: „Św. Jan Paweł II – pasterz i przyjaciel młodych”.
4. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego oraz życia, dzieła i posługi świętego Jana Pawła II.
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła.
5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. W czasie trwania konkursu uczniowie podzieleni są na dwie grupy: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII. Wymienione grupy mają oddzielnie wyznaczoną literaturę oraz na każdym etapie konkursu otrzymują zestawy pytań przeznaczone dla danej grupy.
6. Uczestnictwo uczniów w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka.
7. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i finałowym (diecezjalnym).
8. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.

9. Termin eliminacji szkolnych dla obydwu grup:
• 17 października 2019 r.

10. Termin etapu rejonowego dla obydwu grup:
• 10 grudnia 2019 r.

11. Termin finału diecezjalnego dla obydwu grup:
• 10 marca 2020 r.

12. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi – nie stosujemy punktów ułamkowych.
13. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną – dotyczy pytań z możliwością wyboru odpowiedzi a), b), c) – odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
14. Wyniki poszczególnych etapów konkursu publikowane będą na stronie www.wk.diecezja.opole.pl (zakładka: Konkursy/ŻAK) w terminach:
- do czternastu dni od zakończenia etapu szkolnego,
- do siedmiu dni od zakończenia etapu rejonowego,
- do siedmiu dni od zakończenia finału diecezjalnego.
15. DKWR Żak jest konkursem kuratoryjnym.

II. Etap szkolny

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół etapu szkolnego, formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku swojego dziecka na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni roboczych od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

III. Etap rejonowy

1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w miejscach wyznaczonych przez organizatorów konkursu.
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Rejonowej Komisji Konkursowej.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni roboczych od zakończenia etapu rejonowego (decyduje data stempla pocztowego).
4. Do finału kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

IV. Etap finałowy

1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału diecezjalnego.
2. FINALISTĄ konkursu jest każdy uczestnik etapu finałowego.
3. LAUREATEM konkursu jest uczestnik etapu finałowego, który w finale uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
4. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z trzech kolejnych etapów konkursu.

IV. Nagrody i wyróżnienia

1. Wszyscy finaliści DKWR – ŻAK 2020 wraz z katechetami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbywa się podczas uroczystej gali, w której uczestniczą wszyscy LAUREACI konkursu wraz ze swoimi katechetami.
3. Podczas gali w sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci konkursu, którzy w każdej grupie zajęli trzy pierwsze miejsca.

•    Zgoda rodziców pdf icon