Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

Plakat Olimpiada 2017

WPROWADZENIE

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie oraz Urzędem Miasta Opole organizują konkurs wiedzy „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie” – 4 edycja piłka ręczna. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i polega na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów. Pytania w teście ułożone zostaną z zakresu wiadomości podanych w literaturze przedmiotu. Celem konkursu jest propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem, jak również tematyki związanej z piłką ręczną. Celem olimpiady jest również propagowanie wśród młodzieży idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz czerpania radości z działań wymagających zespołowej współpracy. Konkurs wpisuje się w takie akcje jak „Kibicuję Fair Play”, czy też „Stop zwolnieniom z WF-u”.

UCZESTNICTWO

Do konkursu może się zgłosić każda szkoła ponadgimnazjalna. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie formularz, który znajduje się na stronie organizatora www.wk.diecezja.opol.pl
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolny i finał wojewódzki. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.wk.diecezja.opole.pl w terminie czternastu dni od zakończenia danego etapu.

ETAP SZKOLNY

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele, zgłaszający udział uczniów
w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania i zajęli pierwsze pięć miejsc – każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 5 najlepszych uczniów.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu finałowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).
5. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną w teście, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.

ETAP FINAŁOWY - WOJEWÓDZKI

1. Etap finałowy odbędzie się jest w Opolu, aula seminaryjno-akademicka, ul. Drzymały 1a.
2. Za przebieg finału wojewódzkiego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Komisji Konkursowej.
3. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną w teście, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
4. Komisja Konkursowa przedstawia protokół i wyniki testu na stronie www.wk.diecezja.opole.pl w terminie siedmiu dni od zakończenia finału wojewódzkiego.

TERMINARZ KONKURSU

•Do 15 października 2017 r. - przyjmowanie zgłoszeń szkoły poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie www.wk.diecezja.opole.pl
•Etap szkolny – 14 listopada 2017 r.
•Finał Wojewódzki - 4 grudnia 2017 r. o godz. 10.30 (zmiana terminu) aula seminaryjno-akademicka w Opolu, ul. Drzymały 1.
•Konferencja i gala wręczenia nagród laureatom - 12 grudnia 2017 r. aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej

ZGŁOSZENIA

•Zgłoszenie szkoły do udziału w „Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie” następuje przez wypełnienie formularza https://goo.gl/forms/yNd9TW5JLF9FvXaH3 do 15 października 2017 r.
Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Urząd Miasta Opola
MOSIR Opole
KPR Gwardia Opole
PGNiG Superliga
Energetyka Cieplna Opolszczyzny ECO

NAGRODY

Nagrody przeznaczone dla zwycięskich uczniów. Zostanie nagrodzonych 40 uczniów:
•Indeksy Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej,
•podwójne zaproszenie na mecz VFL Wolfsburg wraz z hotelem i przejazdem,
•zestaw meblowy o wartości 2.000 zł,
•zestaw meblowy o wartości 1.500 zł,
•zestaw meblowy o wartości 1.000 zł,
•laptop,
•telewizor LG,
•piłki z autografami Reprezentantów Polski,
•bilety na mecz piłki ręcznej Gwardii Opole,
•vouchery na zakupy w Decathlonie,
•vouchery do Centrum rozrywki Kubatura,
•sprzęt elektroniczny: aparat fotograficzny, tablety i inne,
•rowery górski,
•i inne atrakcyjne nagrody.

Nagrody przeznaczone dla szkół zwycięskich uczniów:
•sprzęt sportowy w postaci kompletów strojów dla całej reprezentacji szkolnej,
•piłki i inny asortyment sportowy,
•wycieczka szkolna zorganizowana przez Biuro podróży „Sindbad”,
•projektor multimedialny,
•vouchery na zakupy w sklepie Decathlon na min. 1.000 zł,
•sprzęt sportowy (wartość 500 zł),
•bilety na mecz piłki ręcznej Gwardii Opole,
•kamera video,
•inne atrakcyjne nagrody.

Nagrody dla opiekunów zwycięskich uczniów:
•koszulki z autografami Reprezentantów Polski,
•piłki,
•vouchery do Centrum rozrywki Kubatura,
•inne atrakcyjne nagrody.

LITERATURA KONKURSU

Reprezentanci:
1. Sławomir Szmal pdf icon

pdf icon2. Adam Malcher

pdf icon3. Piotr Przybecki

pdf icon4 Rafał Kuptel

pdf icon5. Karol Bielecki

pdf icon6. Michał Jurecki

pdf icon7. Bartosz Jurecki

pdf icon8. Grzegorz Tkaczyk

pdf icon9. Marcin Lijewski

pdf icon10. Krzysztof Lijewski

pdf icon11. Jerzy Klempel

Historia piłki ręcznej:
pdf icon12. Historia polskiej piłki ręcznej

Pozostała literatura:
pdf icon13. Fair play w sporcie i w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej

pdf icon14. Edukacja oparta na uniwersalnych wartościach sportu i olimpizmu szansą na społeczne włączanie młodzieży

pdf icon15. Przemówienie Jana Pawła II podczas beatyfikacji Pier Giorgio Frassatiego 20 V 1990 r. na placu Św. Piotra w Rzymie

pdf icon16. Pier Giorgio Frassati (życiorys, dzieciństwo, studia, przyjaciele, na górskim szlaku, aktywny obywatel, w drodze do świętości)

pdf icon17. Jana Pawła II koncepcja sportu (Dziubiński Zbigniew, s. 54-63)

pdf icon18. Wychowawcza rola sportu w koncepcji Benedykta XVI (Dziubiński Zbigniew, s. 72-75)

pdf icon19. Franciszka wizja sportu jako szkoły doskonalenia człowieka (Dziubiński Zbigniew, s. 75-78)

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1) Organizatorami konkursu są: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Urząd Miasta Opole.
2) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Cel konkursu

1) Propagowanie wartości w sporcie.
2) Ukazanie specyfiki i relacji pomiędzy wiarą i sportem.
3) Poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży.
4) Zainteresowanie młodzieży wiedzą o piłce ręcznej.
5) Propagowanie zachowań fair play, propagowanie zainteresowania zdrowym trybem życia, uczęszczaniem na lekcje z WF.
6) Propagowanie gry w piłkę ręczną wśród młodzieży.

Warunki uczestnictwa, terminarz

1) Udział w konkursie jest dobrowolny.
2) Prawo do udziału przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, szkół zawodowych.
3) Zgłoszenia udziału w konkursie  następują poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wk.diecezja.opole.pl
4) Konkurs Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie odbywa się w dwóch etapach:
I etap szkolny: Test wiedzy – 14.11.2017 r. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania i zajęli pierwsze pięć miejsc. Finał: Test wiedzy – 4.12.2017 r.
5) We wszystkich etapach konkursu uczniowie startują indywidualnie.
6) Uczestnicy podejmując decyzję udziału w konkursie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania jej regulaminu.
7) Jeśli uczniowie uczęszczają do zespołu szkół, do etapu finałowego kwalifikuje się pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły tzn. z liceum, technikum, czy zawodowa szkoła, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

Przebieg konkursu

1. Organizatorzy konkursu opracowują testy dla uczniów.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania właściwy dla danego etapu zestaw zadań.
3. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną w teście, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.

Uprawnienia i nagrody

Nagrody otrzymują zarówno uczniowie, którzy zwyciężyli w Konkursie jak również szkoły do których uczniowie uczęszczają.
Ponadto zostają przyznane nagrody dla nauczycieli. Przy nagradzaniu nauczycieli brana jest pod uwagę ilość uczniów, którzy wzięli udział w konkursie począwszy do etapu szkolnego (minimum 50 uczniów w etapie szkolnym) oraz miejsca zajęte przez uczniów w finale.

Ustalenia końcowe

1. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w regulaminie, decyzję podejmują organizatorzy konkursu.
2. Regulamin, aktualne informacje oraz wyniki konkursu dostępne są na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu  www.wk.diecezja.opole.pl
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

Informacje: koordynator konkursu Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu. Ks. prof. UO Jerzy Kostorz, tel. 664-477-422

Korespondencja: Adres do wysłania protokołu i testów z etapu szkolnego oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego:

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalne w Opolu
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
z dopiskiem „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”