Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

olimpiada plakat 2018

WPROWADZENIE

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie oraz Urzędem Miasta Opole organizują konkurs wiedzy „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie” – 5 edycja skoki narciarskie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i polega na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów. Pytania w teście ułożone zostaną z zakresu wiadomości podanych w literaturze przedmiotu. Celem konkursu jest propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem, jak również tematyki związanej ze skokami narciarskimi. Celem olimpiady jest również propagowanie wśród młodzieży idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz czerpania radości z działań wymagających zespołowej współpracy. Konkurs wpisuje się w takie akcje jak „Kibicuję Fair Play”, czy też „Stop zwolnieniom z WF-u”. Tegoroczna edycja projektu nawiązuje również do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, podkreślając rolę sportu w tym wydarzeniu - cieszymy się również z tego faktu, że nasz konkurs został objęty ministerialnym patronatem „Niepodległa - stulecie odzyskania niepodległości”.

UCZESTNICTWO

Do konkursu może się zgłosić każda szkoła ponadgimnazjalna. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie organizatora www.wk.diecezja.opole.pl
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finału wojewódzkiego. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.wk.diecezja.opole.pl

ETAP SZKOLNY

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele, zgłaszający udział uczniów
w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania i zajęli pięć pierwszych miejsc – każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 5 najlepszych uczniów (jeśli szkoła tworzy Zespół Szkół, to można zgłosić po pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły tworzącej Zespół Szkół, np. technikum i szkoła branżowa).
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu finałowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).
5. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną w teście, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną. Ze względu na to, że w teście dla ucznia na etap szkolny pojawił się błąd dotyczący odpowiedzi na jedno pytanie, proszę pomyłkę traktować na korzyść ucznia.

ETAP FINAŁOWY - WOJEWÓDZKI

1. Etap finałowy odbędzie się w Opolu, aula seminaryjno-akademicka, ul. Drzymały 1a.
2. Za przebieg finału wojewódzkiego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Komisji Konkursowej.
3. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną w teście, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
4. Komisja Konkursowa przedstawia protokół i wyniki testu na stronie www.wk.diecezja.opole.pl w terminie siedmiu dni od zakończenia finału wojewódzkiego.


TERMINARZ KONKURSU

• Do 31 października 2018 r. - przyjmowanie zgłoszeń szkoły poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie www.wk.diecezja.opole.pl
• Etap szkolny – 22 listopada 2018 r.
• Finał Wojewódzki - 10 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 aula seminaryjno-akademicka w Opolu, ul. Drzymały 1.
• Konferencja i gala wręczenia nagród laureatom - 18 grudnia 2018 r. aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (Opole, ul. Prószkowska 76).


ZGŁOSZENIA

• Zgłoszenie szkoły do udziału w „Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie” następuje przez wypełnienie formularza https://goo.gl/forms/5pK3o5Edft6GJtUH2 do 31 października 2018 r. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Urząd Miasta Opola
Lotos
Energetyka Cieplna Opolszczyzny ECO

NAGRODY

Nagrody przeznaczone dla zwycięskich uczniów:
Zostanie nagrodzonych 40 uczniów.
-Indeksy Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej,
-podwójne zaproszenie na mecz VFL Wolfsburg wraz z hotelem i przejazdem,
-podwójne zaproszenie na konkurs skoków narciarskich
-zestaw meblowy o wartości 2.000 zł,
-zestaw meblowy o wartości 1.500 zł,
-zestaw meblowy o wartości 1.000 zł,
-laptop,
-telewizor LG,
-piłki z autografami Reprezentantów Polski,
-vouchery na zakupy w Decathlonie,
-vouchery do Centrum rozrywki Kubatura,
-sprzęt elektroniczny: aparat fotograficzny, tablety i inne,
-rower górski,
-i inne atrakcyjne nagrody.

Nagrody przeznaczone dla szkół zwycięskich uczniów:
-sprzęt sportowy w postaci kompletów strojów dla całej reprezentacji szkolnej,
-piłki i inny asortyment sportowy,
-wycieczka szkolna zorganizowana przez Biuro podróży „Sindbad”,
-projektor multimedialny,
-vouchery na zakupy w sklepie Decathlon na min. 1.000 zł,
-sprzęt sportowy (wartość 500 zł),
-kamera video,
-inne atrakcyjne nagrody.

Nagrody dla opiekunów zwycięskich uczniów:
-koszulki z autografami Reprezentantów Polski,
-piłki,
-vouchery do Centrum rozrywki Kubatura,
- inne atrakcyjne nagrody.

LITERATURA KONKURSU

Artykuły
Okiem Samozwańczego Autorytetu: Pięć kółek, trzy konkursy, dwa medale (podsumowanie olimpiady) www
Złota polska zima www
20 lat minęło – Jak Adam Małysz triumfował po raz pierwszy w PŚ www


Historia skoków
Historia skoków www
Historia skoczni narciarskich www

Kadra narodowa
Kamil Stoch www
Stefan Hula www
Maciej Kot www
Dawid Kubacki www
Piotr Żyła www
Adam Małysz www

Nauczanie papieży
Jana Pawła II koncepcja sportu (Dziubiński Zbigniew, s. 54-63) www
Wychowawcza rola sportu w koncepcji Benedykta XVI (Dziubiński Zbigniew, s. 72-75) www
Franciszka wizja sportu jako szkoły doskonalenia człowieka (Dziubiński Zbigniew, s. 75-78) www
św. Bernard z Aosty, patron narciarzy i alpinistów www

Literatura naukowa
Sport w perspektywie procesu wychowawczego, Jan Czechowski www
Fair play w sporcie i w edukacji dzieci i młodzieży w szkolnej, www
Jak sport zmieniał świat. Pionierskie czasy sportu www


REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne
1) Organizatorami konkursu są: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Urząd Miasta Opole.
2) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Cel konkursu
1) Propagowanie wartości w sporcie.
2) Ukazanie specyfiki i relacji pomiędzy wiarą i sportem.
3) Poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży.
4) Zainteresowanie młodzieży wiedzą o skokach narciarskich.
5) Propagowanie zachowań fair play, propagowanie zainteresowania zdrowym trybem życia, uczęszczaniem na lekcje z WF.
6) Propagowanie skoków narciarskich wśród młodzieży.

Warunki uczestnictwa, terminarz
1) Udział w konkursie jest dobrowolny.
2) Prawo do udziału przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, szkół zawodowych.
3) Zgłoszenia udziału w konkursie  następują poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wk.diecezja.opole.pl
4) Konkurs Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie odbywa się w dwóch etapach:
I etap szkolny: Test wiedzy – 22.11.2018 r. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania i zajęli pierwsze pięć miejsc. Finał: Test wiedzy – 10.12.2018 r. o godz. 11.00.
5) We wszystkich etapach konkursu uczniowie startują indywidualnie.
6) Uczestnicy podejmując decyzję udziału w konkursie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania jego regulaminu.
7) Jeśli uczniowie uczęszczają do zespołu szkół, do etapu finałowego kwalifikuje się pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły tzn. z liceum, technikum, czy szkoły zawodowej, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

Przebieg konkursu
1. Organizatorzy konkursu opracowują testy dla uczniów.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania właściwy dla danego etapu zestaw zadań.
3. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną w teście, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.

Uprawnienia i nagrody
Nagrody otrzymują zarówno uczniowie, którzy zwyciężyli w Konkursie jak również szkoły do których uczniowie uczęszczają.
Ponadto zostają przyznane nagrody dla nauczycieli. Przy nagradzaniu nauczycieli brana jest pod uwagę ilość uczniów, którzy wzięli udział w konkursie począwszy do etapu szkolnego (minimum 50 uczniów w etapie szkolnym) oraz miejsca zajęte przez uczniów w finale.

Ustalenia końcowe
1. W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w regulaminie, decyzję podejmują organizatorzy konkursu.
2. Regulamin, aktualne informacje oraz wyniki konkursu dostępne są na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu  www.wk.diecezja.opole.pl
3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

Informacje: koordynator konkursu Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
Ks. prof. UO Jerzy Kostorz, tel. 664-477-422


Korespondencja: Adres do wysłania protokołu i testów z etapu szkolnego oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego

 
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
z dopiskiem „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”