Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

olimpiada wiedzy wartosc plakat 2020 11

WPROWADZENIE

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie oraz Urzędem Miasta Opole organizują konkurs „Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie” 7 edycja konkursu: „Sportowiec jako wzór osobowy”.
Ze względu na trwający czas pandemii, tegoroczna edycja konkursu przeprowadzona zostanie w zmienionej formie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i w tej edycji polega na zaprezentowaniu indywidualnej pracy ucznia w jednej z czterech kategorii: film, prezentacja, esej lub wywiad na temat „Sportowiec jako wzór osobowy”.

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1)    Organizatorami konkursu są: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Urząd Miasta Opola.
2)    Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Cele konkursu

1)    Propagowanie wartości w sporcie
2)    Ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem
3)    Ukazanie sportowca jako wzorca osobowego
4)    Ukazanie specyfiki i relacji pomiędzy wiarą i sportem.
5)    Poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży
6)    Propagowanie wśród młodzieży idei sportu i aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu
7)    Propagowanie zachowań fair play, zainteresowania zdrowym trybem życia, motywowanie uczniów do uczęszczania na lekcje WF-u

Forma konkursu

W tegorocznej edycji konkurs polega na zaprezentowaniu indywidualnej pracy ucznia w jednej z czterech kategorii (jeden uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę):
1)    FILM – w krótkim filmie (1,5 do 2 minut) uczeń opowiada o wybranym sportowcu, o swoim przeżyciu sportowym, wydarzeniu sportowym, w którym uczestniczył lub o spotkaniu ze sportowcem. Film należy umieścić w serwisie YouTube i przesłać link do Organizatora konkursu;
2)    PREZENTACJA – np. Power Point, Prezi (od 10 do 20 slajdów) o wybranym sportowcu, o swoim przeżyciu sportowym, wydarzeniu sportowym, w którym uczestniczył lub o spotkaniu ze sportowcem. Prezentację należy przesłać na adres mailowy Organizatora konkursu;
3)    ESEJ - o wybranym sportowcu, o swoim przeżyciu sportowym, wydarzeniu sportowym, w którym uczestniczył lub o spotkaniu ze sportowcem (od 4 do 6 stron A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt, odstępy 1,5, marginesy standardowe). Esej należy przesłać na adres mailowy Organizatora w formacie pdf;
4)    WYWIAD – z wybranym sportowcem przeprowadzony podczas osobistego spotkania, rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej. Wywiad może mieć formę:
a)    zapisu tekstowego - od 4 do 6 stron A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt, odstępy 1,5, marginesy standardowe. Wywiad należy przesłać na adres mailowy Organizatora w formacie pdf;
b)    zapisu video - 1,5 do 2 minut. Film należy umieścić w serwisie YouTube oraz przesłać link do Organizatora.
Prace niezgodne z tematem „Sportowiec jako wzór osobowy” oraz z w/w wymogami i regulaminem konkurs nie będą oceniane.

Warunki uczestnictwa

1)    Udział w konkursie jest dobrowolny.
2)    Prawo do udziału przysługuje uczniom szkół ponadpodstawowych: liceów, techników, szkół branżowych.
3)    Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 31 października 2020 r. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną.
4)    Konkurs „Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie” odbywa się w dwóch etapach:
a)    Etap szkolny: do 30.11.2020 r.  Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie wyłonieni przez Szkolne Komisje Konkursowe;
b)    Etap finałowy: do 31.12.2020 r. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców – po 10 prac w każdej z czterech kategorii.
5)    We wszystkich etapach konkursu uczniowie startują indywidualnie.
6)    Uczestnicy podejmując decyzję udziału w konkursie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania jego regulaminu.
7)    Jeśli uczniowie uczęszczają do zespołu szkół, do etapu finałowego kwalifikuje się pięciu najlepszych uczniów z każdego typu szkoły.
8)    Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator prześle na adres mailowy szkoły formularz protokołu etapu szkolnego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dokumenty w wersji elektronicznej).
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finałowego. Na I etapie Szkolna Komisja Konkursowa wyłania 5 najlepszych prac i przesyła je drogą elektroniczną do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jedna szkoła wysyła wszystkie 5 prac w jednej wiadomości e-mail zatytułowanej: „OWiWwS – nazwa szkoły, miejscowość”.
Treść maila winna zawierać następujące informacje:
a)    pełną nazwę szkoły,
b)    imię i nazwisko opiekuna,
c)    liczbę uczestników etapu szkolnego,
d)    imiona i nazwiska uczniów wyłonionych do finału - przy nazwisku ucznia należy podać kategorię pracy np. film, prezentacja, esej, wywiad,
e)    w przypadku filmu/wywiadu video link do serwisu YouTube.
Prace uczniów w kategoriach: prezentacja, esej, wywiad dodać należy jako załączniki do niniejszego maila w formacie pdf. Każda załączona praca w nazwie musi zawierać: imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły, miejscowość, kategorię pracy.
Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.wk.diecezja.opole.pl

Terminarz

•    Do 31 października 2020 r. - przyjmowanie zgłoszeń szkoły, szczegółowe informacje na stronie www.wk.diecezja.opole.pl
•    Etap szkolny – do 30 listopada 2020 r.
•    Etap finałowy – do 31 grudnia 2020 r.
•    Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, w styczniu 2021 r. odbędzie się konferencja i gala wręczenia nagród laureatom. O szczegółach będziemy informować na stronie Wydziału Katechetycznego.

Etap  szkolny

1)    Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele zgłaszający udział uczniów
w konkursie.
2)    Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3)    Szkolna Komisja Konkursowa wyłania 5 najlepszych prac do etapu finałowego (jeśli szkoła tworzy Zespół Szkół, to można zgłosić po pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły tworzącej Zespół Szkół, np. technikum i szkoła branżowa).
4)    Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół etapu szkolnego, oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prace uczniów kwalifikujących się do etapu finałowego:
a)    protokół i oświadczenia należy przesłać pocztą na adres Organizatora zgodnie z terminarzem konkursu (decyduje data stempla pocztowego);
b)    prace uczniów należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (jedna szkoła wysyła wszystkie prace w jednej wiadomości e-mail).
5)    Prace pisemne zapisać należy w formacie pdf, filmy należy umieścić w serwisie YouTube i przesłać link.

Etap  finałowy

1)    Za przebieg finału odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez Organizatora, które upoważnione są do powołania Komisji Konkursowej.
2)    Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców etapu finałowego – po 10 prac w każdej z czterech kategorii.
3)    Komisja Konkursowa przedstawia protokół i wyniki konkursu na stronie www.wk.diecezja.opole.pl w terminie siedmiu dni od zakończenia etapu finałowego.

Przebieg konkursu

1)    Organizatorzy konkursu opracowują kategorie prac konkursowych.
2)    Wszyscy uczestnicy przygotowują samodzielnie pracę w jednej z czterech kategorii.
3)    Szkolna Komisja Konkursowa wyłania prace do etapu finałowego (5 prac z każdej szkoły).
4)    W etapie finałowym Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców – po 10 prac w każdej z czterech kategorii.

Nagrody

Nagrody otrzymują zarówno uczniowie, którzy zwyciężyli w Olimpiadzie jak również szkoły do których uczniowie uczęszczają. Ponadto zostają przyznane nagrody dla nauczycieli. Przy nagradzaniu nauczycieli brana jest pod uwagę ilość uczniów, którzy wzięli udział w konkursie począwszy do etapu szkolnego oraz miejsca zajęte przez uczniów w finale.

Ustalenia końcowe

1)    W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w regulaminie, decyzję podejmują Organizatorzy konkursu.
2)    Regulamin, aktualne informacje oraz wyniki OWiWwS dostępne są na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu  www.wk.diecezja.opole.pl
3)    Uczestnicy OWiWwS wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych oraz umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Urząd Miasta Opola
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Energetyka Cieplna Opolszczyzny ECO

Informacje: koordynator Konkursu Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
Ks. prof. UO Jerzy Kostorz, tel. 664-477-422

Korespondencja: Adres do wysłania protokołu z etapu szkolnego oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego:

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalne w Opolu
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
z dopiskiem „Olimpiada Wiedzy i Wartości w Sporcie”

Protokół przeprowadzenia etapu szkolnegopdf icon

Regulamin konkursu oraz wszelkie informacje o warunkach uczestniczeniapdf icon

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystaniu wizerunku pdf icon