Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Plakat Olimpiada 2019

WPROWADZENIE

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego wraz z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskie oraz Urzędem Miasta Opole organizują konkurs wiedzy „OLIMPIADA WIEDZY I WARTOŚCI W SPORCIE” 6 EDYCJA: POLSKI ALPINIZM I HIMALAIZM. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych i polega na zaprezentowaniu posiadanej wiedzy w formie testu przygotowanego przez organizatorów. Pytania w teście ułożone zostaną z zakresu wiadomości podanych w literaturze przedmiotu. Celem konkursu jest propagowanie wartości w sporcie oraz ukazanie relacji pomiędzy wiarą i sportem, jak również tematyki związanej z alpinizmem i himalaizmem. Celem olimpiady jest również propagowanie wśród młodzieży idei sportu, aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu oraz bezpiecznego chodzenia po górach. Konkurs wpisuje się w takie akcje jak „Kibicuję Fair Play” oraz „Stop zwolnieniom z WF-u”.

UCZESTNICTWO

Do konkursu może się zgłosić każda szkoła ponadpodstawowa. Zgłoszenie następuje przez wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie organizatora www.wk.diecezja.opole.pl
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finału wojewódzkiego. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.wk.diecezja.opole.pl

ETAP SZKOLNY

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele zgłaszający udział uczniów
w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania i zajęli pięć pierwszych miejsc – każdą szkołę może reprezentować maksymalnie 5 najlepszych uczniów (jeśli szkoła tworzy Zespół Szkół, to można zgłosić po pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły tworzącej Zespół Szkół, np. technikum i szkoła branżowa).
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu finałowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).
5. W przypadku, gdy uczeń poprawia w teście błędną odpowiedź, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.

ETAP FINAŁOWY - WOJEWÓDZKI

1. Etap finałowy odbędzie się w Opolu, aula seminaryjno-akademicka, ul. Drzymały 1a.
2. Za przebieg finału wojewódzkiego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Komisji Konkursowej.
3. W przypadku, gdy uczeń poprawia w teście błędną odpowiedź, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
4. Komisja Konkursowa przedstawia protokół i wyniki testu na stronie www.wk.diecezja.opole.pl w terminie siedmiu dni od zakończenia finału ogólnopolskiego.


TERMINARZ KONKURSU

• Do 31 października 2019 r. – przyjmowanie zgłoszeń szkoły, szczegółowe informacje na stronie www.wk.diecezja.opole.pl
• Etap szkolny – 13 listopada 2019 r.
• Finał Wojewódzki - 5 grudnia 2019 r. godz. 11.00, aula seminaryjno-akademicka w Opolu, ul. Drzymały 1.
• Konferencja „Himalaizm i alpinizm w optyce sportu, edukacji i życia” i gala wręczenia nagród laureatom - 12 grudnia 2019 r. aula Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (Opole, ul. Prószkowska 76).


ZGŁOSZENIA

• Zgłoszenie szkoły do udziału w „Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie” następuje przez wypełnienie formularza https://goo.gl/forms/5pK3o5Edft6GJtUH2 do 31 października 2019 r. Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną.

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej
Urząd Miasta Opola
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Energetyka Cieplna Opolszczyzny ECO

PATRONAT

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki
Polski Związek Alpinizmu
Klub Wysokogórski Opole

NAGRODY

Nagrody przeznaczone dla zwycięskich uczniów:
Zostanie nagrodzonych 40 uczniów.
-Indeksy Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej,
-zestawy meblowe,
-laptopy,
-telewizor LG,
-piłki i kuszulki z autografami Reprezentantów Polski,
-vouchery na zakupy w Decathlonie,
-vouchery do Centrum rozrywki Kubatura,
-sprzęt elektroniczny: aparat fotograficzny, tablety,
-rower górski,
-i inne atrakcyjne nagrody.

Nagrody przeznaczone dla szkół zwycięskich uczniów:
-sprzęt sportowy w postaci kompletów strojów dla całej reprezentacji szkolnej,
-piłki i inny asortyment sportowy,
-wycieczka szkolna zorganizowana przez Biuro podróży „Sindbad”,
-projektor multimedialny,
-vouchery na zakupy w sklepie Decathlon,
-sprzęt sportowy,
-kamera video,
-inne atrakcyjne nagrody.

Nagrody dla opiekunów zwycięskich uczniów:
-koszulki z autografami Reprezentantów Polski,
-piłki,
-sprzęt elektroniczny,
-vouchery do Centrum rozrywki Kubatura,
-inne atrakcyjne nagrody.

LITERATURA KONKURSU

Życiorysy himalaistów
• Adam Bielecki pdf icon
• Andrzej Bargiel pdf icon
• Artur Hajzer pdf icon
• Jerzy Kukuczka pdf icon
• Kinga Baranowska pdf icon
• Krzysztof Wielicki pdf icon
• Maciej Berbeka pdf icon
• Wanda Rutkiewicz pdf icon

Życiorysy świętych
• Bł. Piotr Jerzy Frassati pdf icon
• Św. Bernard z Menthon pdf icon

Nauczanie papieży
• Jana Pawła II koncepcja sportu (Dziubiński Zbigniew, s. 54-63) pdf icon
• Wychowawcza rola sportu w koncepcji Benedykta XVI (Dziubiński Zbigniew, s. 72-75) pdf icon
• Franciszka wizja sportu jako szkoły doskonalenia człowieka (Dziubiński Zbigniew, s. 75-78) pdf icon

Literatura naukowa
• Sport w perspektywie procesu wychowawczego, Jan Czechowski pdf icon

Artykuły i opracowania
• Alpinizm (Wikipedia) pdf icon
• Himalaizm (Wikipedia) pdf icon
• Ośmiotysięcznik (obowiązuje treść + informacje z dwóch tabel: „Pierwsze wejścia” i „Pierwsze wejścia kobiet” dotyczące Polaków) pdf icon
• Historia polskiego wspinania. Himalaje Cz. I (do końca lat 70.) – Janusz Kurczab pdf icon
• Największe osiągnięcia polskiego himalaizmu – Dominika Polok pdf icon
• Polscy himalaiści, „Lodowi Wojownicy” – Dorota Kowalska pdf icon
• Największe oszustwo w historii alpinizmu. Na tej górze zginął Jerzy Kukuczka – Krzysztof Gieszczyk pdf icon
• Taternik: „Południowa ściana Lhotse” (s. 56-57) – Janusz Majer pdf icon
• Tragicznie zmarli polscy alpiniści pdf icon
• „Jestem maleńkim żuczkiem”. Bielecki o trudach akcji ratunkowej i życiowych wyborach pdf icon
•  Bielecki, Urubko, Tomala i Botor odznaczeni Legią Honorową! pdf icon
• „O górach” – Agata Combik pdf icon
• Papieskie Cytaty - Sentencje Ojca Świętego Jana Pawła II o górach – Krzysztof Mikucki pdf icon


REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne
1) Organizatorami konkursu są: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, Urząd Miasta Opole.
2) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

Cel konkursu
1) Propagowanie wartości w sporcie.
2) Ukazanie specyfiki i relacji pomiędzy wiarą i sportem.
3) Poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży.
4) Promowanie działalności wspinaczkowej Polaków w górach całego świata.
5) Propagowanie zachowań fair play, propagowanie zainteresowania zdrowym trybem życia, motywowanie uczniów do uczęszczania na lekcje WF-u.
6) Propagowanie bezpiecznego chodzenia po górach.

Warunki uczestnictwa, terminarz
1) Udział w konkursie jest dobrowolny.
2) Prawo do udziału przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, szkół branżowych.
3) Zgłoszenia udziału w konkursie  następują poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.wk.diecezja.opole.pl
4) Konkurs Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie odbywa się w dwóch etapach:
I etap szkolny: Test wiedzy – 13.11.2019 r. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania i zajęli pięć pierwszych miejsc. Finał: Test wiedzy – 05.12.2019 r. godz. 11.00 - aula seminaryjno-wydziałowa, Opole, ul. Drzymały 1a.
5) We wszystkich etapach konkursu uczniowie startują indywidualnie.
6) Uczestnicy podejmując decyzję udziału w konkursie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania jego regulaminu.
7) Jeśli uczniowie uczęszczają do zespołu szkół, do etapu finałowego kwalifikuje się pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły tzn. z liceum, technikum, czy szkoły branżowej, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

Przebieg konkursu
1) Organizatorzy konkursu opracowują testy dla uczniów.
2) Wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania właściwy dla danego etapu zestaw zadań.
3) W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną w teście, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.

Uprawnienia i nagrody
Nagrody otrzymują zarówno uczniowie, którzy zwyciężyli w Konkursie jak również szkoły do których uczniowie uczęszczają.
Ponadto zostają przyznane nagrody dla nauczycieli. Przy nagradzaniu nauczycieli brana jest pod uwagę ilość uczniów, którzy wzięli udział w konkursie począwszy do etapu szkolnego (minimum 50 uczniów w etapie szkolnym) oraz miejsca zajęte przez uczniów w finale.

Ustalenia końcowe
1) W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w regulaminie, decyzję podejmują organizatorzy konkursu.
2) Regulamin, aktualne informacje oraz wyniki konkursu dostępne są na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu  www.wk.diecezja.opole.pl
3) Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych oraz umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

Informacje: koordynator konkursu Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu
Ks. prof. UO Jerzy Kostorz, tel. 664-477-422


Korespondencja: Adres do wysłania protokołu i testów z etapu szkolnego oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego

 
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole
z dopiskiem „Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie”