Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

artystyczny 2018 tloDrodzy Uczniowie! Przeżywamy w tym roku jubileusz 500-lecia Sanktuarium św. Anny w Oleśnie. Z wydarzeniem tym związana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego dla wszystkich, którzy pielgrzymują do tego Sanktuarium. Pozwolenie takie wydała watykańska Penitencjaria Apostolska w dniu 13 kwietnia 2018 r.
Św. Anna, jako główna patronka Diecezji Opolskiej, czczona jest na Opolszczyźnie w wielu miejscowościach. Obok Olesna, najbardziej znanym Sanktuarium nie tylko na Śląsku ale i w całej Polsce, jest Góra Świętej Anny. Św. Anna patronuje również innym parafiom i kościołom, np. w Opolu-Chmielowicach, Krzyżanowicach, Czarnowąsach, Gogolinie, Jakubowicach, Chałupkach, Gamowie, Dębskiej Kuźni, Maciejowicach, Niemysłowie, Wiechowicach, Golczowicach, Nysie, Otmuchowie i innych miejscowościach.
Nie byłoby jednak kościołów pod wezwaniem św. Anny, gdyby nie było samej Anny – żony św. Joachima, a także matki Maryi i babci Jezusa Chrystusa. Jej święte życie, w którym przejawiały się dojrzałe owoce Ducha Świętego, a także wiara, pobożność, dobroć, mądrość, posłuszeństwo wobec Bożych nakazów i gorliwa modlitwa spowodowały, że kolejne pokolenia chrześcijan obierały ją sobie za patronkę i wspomożycielkę.

Św. Anna, która urodziła niepokalanie poczętą Maryję i wychowała ją, stanowić może wzór i przykład dla wszystkich małżonek, matek oraz babć. Według tradycji bowiem, wychowała nie tylko Maryję, ale też – mieszkając w Nazarecie – opiekowała się małym Jezusem. Stąd artyści często przedstawiają ją jako św. Annę Samotrzecią, tzn. trzymającą na jednej ręce córkę Maryję, a na drugiej swojego wnuka – Jezusa (staropolskie słowo „samotrzeć” oznacza właśnie „we troje”). Motyw ten ukazuje jednocześnie istotną rolę babci w wychowaniu młode-go pokolenia. Pokazuje prawdziwą miłość, która wyraża się w trosce o takie kształtowanie dzieci i wnuków, by wyrosły na pracowitych, dobrych i odpowiedzialnych ludzi, którzy nie tylko w dzieciństwie, ale i w swoim dorosłym życiu, strzec będą depozytu wiary.
Ponieważ każda rodzina obejmuje nie tylko rodziców i dzieci, ale także dziadków oraz przodków, stąd bardzo trafnie powiedział o św. Annie – obecny w 1980 roku duchowo na Górze Świętej Anny – papież Jan Paweł II nazywając ją „łączniczką pokoleń” oraz „patronką wychowania i życia rodzinnego”.
Proponując w tym roku temat „Św. Anna patronką wychowania i życia rodzinnego w naszej diecezji”, pragniemy zachęcić Was przede wszystkim do bardziej szczegółowego zapoznania się z jej pięknym życiorysem, a następnie do zilustrowania zaproponowanego tematu. Z pewnością trzeba będzie postawić sobie kilka pytań. Np. w jaki sposób Anna realizowała swoje małżeńskie życie, że tak bardzo podobało się ono Bogu, iż została wybrana na matkę Maryi i babcię Jezusa Chrystusa? A także: co cechowało ją jako osobę, skoro zasłużyła na miano tej, która łączy pokolenia i jest wzorem wychowania i życia rodzinnego?
Możliwości przedstawienia tematu w formie pracy plastycznej bądź fotografii jest wiele. Być może dla kogoś natchnieniem będzie lektura jej biografii. Dla kogoś innego będzie nim odwiedzenie któregoś z Sanktuariów lub kościołów pod jej wezwaniem. A może obraz, który ją przedstawia albo figurka Świętej? Inspiracją może też okazać się udział w nabożeństwie ku czci św. Anny, bądź obchody kalwaryjskie odbywające się na Górze Świętej Anny (np. z okazji Wniebowzięcia NMP, Aniołów Stróżów czy Podwyższenia Krzyża Świętego).
Z pewnością symbolów poświęcenia się św. Anny wychowaniu dzieci i życiu rodzinnemu na terenie naszej diecezji nie brakuje.
Serdecznie zachęcamy do udziału w tegorocznym konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator

Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – OPOLE 2019 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu.

Temat konkursu

„Św. Anna patronką wychowania i życia rodzinnego w naszej diecezji”.

Cele konkursu

•    zapoznanie uczniów z biografią i kultem św. Anny – patronki wychowania i życia rodzinnego w Diecezji Opolskiej,
•    uwrażliwianie uczniów na jej piękno i duchowe wartości,
•    inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
•    rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych uczniów.

Kategoria adresatów

Konkurs skierowany jest do uczniów:
•    szkół podstawowych kl. I-IV,
•    szkół podstawowych kl. V-VIII,
•    III klas gimnazjum,
•    szkół ponadgimnazjalnych,
•    szkół specjalnych.

Kategorie prac konkursowych

•    techniki malarskie (rysunek, grafika, technika mozaikowa); obowiązujący format prac: A3 – uczniowie szkół podstawowych, szkół specjalnych, III klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych,
•    fotografia – obowiązujący format: 20x30cm lub 21x30cm – uczniowie III klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody

•    nagrody rzeczowe,
•    nagrody książkowe,
•    dyplomy i wyróżnienia.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

1. Etap szkolny

Dyrekcja szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną, która ocenia każdą pracę. Spośród wszystkich prac Komisja Szkolna kwalifikuje do etapu diecezjalnego – w ramach jednej kategorii adresatów –  od 3 do 5 prac plastycznych oraz 3-5 fotografii. Wybrane prace należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2019 roku na adres:
Kuria Diecezjalna - Wydział Katechetyczny
(Konkurs Artystyczny)
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole

Po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego. Nadesłane prace, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie nie zostaną dopuszczone do etapu diecezjalnego!
Każdy uczestnik, którego praca została zakwalifikowana do finału diecezjalnego, winien dołączyć do przesłanej pracy również wypełniony formularz „Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziec-ka na przetwarzanie danych osobowych” (do pobrania w Załączniku). Nadesłana praca, do której nie zostanie dołączona wypełniona niniejsza „Zgoda” nie będzie dopuszczona do finału!

2. Etap diecezjalny

Dyrektor Wydziału Katechetycznego powołuje Komisję Diecezjalną, która ocenia prace i sporządza protokół z wykazem nagrodzonych i wyróżnionych prac i ich autorów. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
•    prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. I-IV,
•    prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. V-VIII,
•    prace plastyczne uczniów szkół specjalnych,
•    prace plastyczne uczniów III klas gimnazjum,
•    prace plastyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
•    fotografie uczniów III klas gimnazjum,
•    fotografie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Protokół z wynikami zostanie opublikowany do 28 lutego 2019 r. na stronie: www.wk.diecezja.opole.pl

Uwagi końcowe

Udział uczniów w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym – OPOLE 2019 nie wymaga wcześniejsze-go zgłoszenia szkoły w Wydziale Katechetycznym. Konkurs rozpoczyna się etapem szkolnym, któ-rego termin wyznacza Szkolna Komisja. Komisja następnie kwalifikuje do finału diecezjalnego od 3 do 5 najlepszych prac w ramach jednej kategorii adresatów i przesyła do Wydziału Katechetycz-nego.
Oceniając walory artystyczne prac i fotografii Komisja Diecezjalna będzie w szczególny sposób zwracać uwagę na:
•    zgodność z tematem,
•    pomysłowość w podejściu do tematu,
•    oryginalność i samodzielność wykonania,
•    ogólną estetykę pracy/fotografii.
Prace plastyczne oraz fotografie, które w etapie szkolnym zostają wyłonione do etapu diecezjalnego, muszą być na odwrocie opatrzone Metryczką_2019 identyfikującą autora (do pobrania w Załączniku). Każda praca plastyczna bądź fotografia winna być indywidualną pracą jednego ucznia. Ponadto każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną swoją pracę.
Dostarczenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
Należy przestrzegać zasad dotyczących podanego formatu prac – dotyczy to zarówno pracy pla-stycznej jak i fotografii, w przeciwnym razie praca nie będzie podlegać ocenie.
Komisja Diecezjalna nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas transportu. Wszystkie nadesłane prace konkursowe, wraz z prawami autorskimi, przechodzą na rzecz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów, nagród i pokonkursowym wernisa-żem odbędzie się podczas gali podsumowującej konkursy diecezjalne (dokładny termin zostanie podany w II semestrze).
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Katechetycznym pod tel. 77 - 44 32 103.

Załączniki:

•    Metryczka_2019

pdf icon

 


•    Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka na przetwarzanie danych osobowych pdf icon