Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

teologia studia podyplomowe 2022

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów, zawarcie umowy  i opłacenie pierwszej raty za studia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie jest przewidziany egzamin wstępny ani rozmowa kwalifikacyjna.

Studia Teologiczno-Katechetyczne (STK) przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku innym niż teologia, chcących zdobyć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych.

Informacje szczegółowe

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych.

Obszar kształcenia: Nauki teologiczne.

Studia podyplomowe „Studia Teologiczno-Katechetyczne”

Tryb studiów: niestacjonarne

Okres trwania studiów podyplomowych: 3 semestry
Liczba godzin zajęć: 600 + praktyka (90 godz.)
Liczba punktów ECTS: 65
Opłata za studia podyplomowe: 1500 zł / semestr

Kierownik studiów:
ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO, Katedra Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii WTUO

Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Limit miejsc: 30.
Minimalna liczba słuchaczy warunkująca otwarcie studiów: 25

W przypadku zgłoszenia się liczby studentów mniejszej od wymaganej kierownik studiów może podjąć decyzję o ich zawieszeniu.

Warunki rekrutacji na studia

Rekrutacja rozpoczęta.

Odbywa się przez Internetową Rekrutację Kandydatów (IRK)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów, zawarcie umowy  i opłacenie pierwszej raty za studia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie jest przewidziany egzamin wstępny ani rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty:
 1. Podanie o przyjęcie na studia adresowane do kierownika studiów podyplomowych.
 2. Kserokopia dyplomu poświadczona przez pracownika jednostki przyjmującej dokument.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Skierowanie w przypadku kierowania na studia przez podmiot zewnętrzny wraz z podaniem kwoty dofinansowania oraz adresem i NIP podmiotu.
 5. Dokument stwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (np. suplement dyplomu).
 6. Zgoda kandydata na studia na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe
 8. Rekomendacja proboszcza miejsca zamieszkania.

Wymagania stawiane kandydatom na studia

Studia Teologiczno-Katechetyczne (STK) przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku innym niż teologia, chcących zdobyć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych podań!

Dokumenty przyjmuje:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
ul. Drzymały 1A, 45-342 Opole (wejście od parkingu)
tel. (+48) 77 44 23 768
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje: www.wt.uni.opole.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwent Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych będzie posiadał umiejętność metodycznego przygotowania i prowadzenia lekcji religii zgodnie z zasadami podawanymi przez Kościół katolicki (dokumenty Kościoła, programy nauczania itp.). Będzie przygotowany do wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego dzieci i młodzieży przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także, zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, badać i oceniać osiągnięcia wychowanków oraz własną praktykę. Będzie posiadał umiejętność współpracy z dziećmi, młodzieżą i wychowawcami, środowiskiem rodzinnym dzieci oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii. Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych.

Absolwent powinien wykazywać się wysokim etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne i religijne, zdolnością aplikacji wiedzy do konkretnych sfer życia. Absolwenci uzyskają kwalifikacje (zgodnie z posiadanymi wykształceniem pedagogicznym) do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z wyjątkiem specjalnych.

Inne przewidywane obszary zatrudnienia absolwentów to:

 • praca duszpasterska w parafii;
 • praca w różnych agendach kościelnych na poziomie episkopatu, diecezji, parafii i ruchów;
 • profesjonalna animacja stowarzyszeń, ruchów społecznych, fundacji;
 • praca formacyjna oraz praca o charakterze etyczno-wychowawczym.

Program studiów podyplomowych

przedmiot prowadzący zajęcia
Semestr I
Wprowadzenie do Pisma Świętego ks. dr Andrzej Demitrów
Stary Testament: Pięcioksiąg ks. dr Łukasz Florczyk
Stary Testament: Księgi Historyczne ks. dr Łukasz Florczyk
Stary Testament: Księgi Prorockie, Mądrościowe i Psalmy ks. dr Andrzej Demitrów
Nowy Testament: Synoptycy i Dzieje Apostolskie ks. dr Łukasz Florczyk
Nowy Testament: Listy Pawłowe i Katolickie o. prof. dr hab. Andrzej Jasiński
Nowy Testament: Pisma Janowe ks. dr Andrzej Demitrów
Katechetyka fundamentalna ks. prof. dr hab. Jan Kochel
Dydaktyka katechezy dzieci przedszkolnych dr Maria Ludwig
Nauczanie religii w systemie edukacyjnym dr Piotr Dobrowolski
Kurs stały: Wprowadzenie do teologii ks. prof. dr hab. Marcin Worbs
Semestr II
Teologia dogmatyczna: protologia ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO
Teologia dogmatyczna: trynitologia, chrystologia, pneumatologia ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO
Teologia dogmatyczna: soteriologia, charytologia ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
Teologia dogmatyczna:  antropologia, eschatologia ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO
Teologia dogmatyczna: eklezjologia, mariologia, sakramentologia ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki, prof. UO
Teologia fundamentalna ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald
Metodyka katechezy dr Piotr Dobrowolski (zlec. poza UO)
Dydaktyka katechezy dzieci szkolnych ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Praktyka szkolna w zakresie dydaktycznym 1: przedszkole, szkoła podstawowa klasy I–IV ks. dr Andrzej Ochman
Kurs stały: Teologia duchowości ks. dr Andrzej Ochman
Semestr III
Teologia moralna ogólna ks. dr hab. Janusz Podzielny, prof. UO
Teologia moralna: aretologia ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO
Teologia moralna: bioetyka ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec
Teologia moralna życia seksualnego ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO
Liturgika: sakramenty, sakramentalia ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO
Historia Kościoła ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO
Katolicka nauka społeczna ks. dr Andrzej Ochman
Dydaktyka katechezy młodzieży ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Praktyka szkolna w zakresie dydaktycznym 2: szkoła podstawowa klasy V–VIII, szkoła ponadpodstawowa ks. dr Andrzej Ochman
Praktyka zawodowa ciągła: szkoła podstawowa i ponadpodstawowa ks. dr Andrzej Ochman
Kurs stały: Liturgika zagadnienia wstępne, rok liturgiczny ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO

Rozkład zajęć

Zajęcia będą odbywały się w piątki popołudniu oraz w soboty.
Część zajęć będzie prowadzonych w trybie zdalnym.
Szczegółowy plan podany będzie w lutym.