Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

konkurs otk plock 2021Organizatorem kolejnej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej. Tegoroczna olimpiada będzie przebiegała pod hasłem: "Bóg jest Miłością objawioną w Słowie". Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przekazujemy pierwsze informacje dotyczące organizacji Olimpiady.

Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii na IV etapie edukacyjnym. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.

formularzZGŁOSZENIE UDZIAŁU W OLIMPIADZIE

Zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie Teologii Katolickiej następuje przez wypełnienie formularza elektronicznego do 30 września 2022 r.

Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1. klikamy w poniższy link
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zostało przeprowadzone pomyślnie.

warsztatI. REGULAMIN I i II STOPNIA W DIECEZJI OPOLSKIEJ

§1. Wstęp

1. Organizatorem eliminacji I i II stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej w Diecezji Opolskiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
2. Organizator eliminacji:
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
- rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
3. Eliminacje I i II stopnia odbywają się w formie pisemnej.
4. Czas przeznaczony na odpowiedź wynosi: na etapie I - 45 min., na etapie II - 45 min.
5. W przypadku poprawienia odpowiedzi błędnej, odpowiedź prawidłową uczeń parafuje swoim nazwiskiem. Odpowiedź bez podpisu jest nieważna.

§ 2. Eliminacje I stopnia - szkolne

1. Nauczyciele religii zgłaszający udział uczniów w OTK organizują eliminacje I stopnia i w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołują trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
2. Do eliminacji II stopnia (diecezjalnych) kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
3. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają w ciągu 7 dni protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do II stopnia eliminacji na adres Wydziału Katechetycznego.

§ 3. Eliminacje II stopnia - diecezjalne

1. Eliminacje II stopnia (diecezjalne) przeprowadzane są w Opolu.
2. Do finału ogólnopolskiego kwalifikują się trzej uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w eliminacjach II stopnia (diecezjalnych).
3. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc kwalifikujących do finału decyduje suma punktów z I i II stopnia eliminacji.
4. Diecezjalna Komisja Konkursowa w terminie siedmiu dni od dnia eliminacji zamieszcza wyniki na stronie: www.wk.diecezja.opole.pl

II. ETAPY OLIMPIADY

 • zawody I stopnia (etap szkolny) - 17 listopada 2022 roku, godz. 11.00
 • zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 12 stycznia 2023 roku, godz. 11.00
 • zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - 13 - 15 kwietnia 2023 roku

przelewIII. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY

Celami ogólnymi olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości; z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie oraz z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.
1. W zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: miłość Boża, objawienie, wcielenie, Słowo Boże, sakramentalność słowa Bożego; poznanie komplementarnej wiedzy z zakresu nauczania Kościoła o Bożej miłości, poznanie historii pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga.
2. W zakresie rozwijania umiejętności: wyjaśnianie istoty miłości Bożej przedstawionej w Starym i Nowym Testamencie; wyjaśnianie istoty Pisma Świętego jako słowa Boga; wyjaśnianie w czym przejawia się miłość Boga do człowieka.
3. W zakresie formacji osobowej: uświadomienie wagi regularnego czytania i słuchania słowa Bożego; rozwijanie doświadczenia Bożej miłości we wspólnocie Kościoła; odkrywanie Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie; pielęgnowanie i rozwijanie postawy miłości względem Boga i drugiego człowieka.
4. W zakresie praktyki: wskazanie podstawowych dokumentów Magisterium Kościoła traktujących o Bożej miłości; wskazanie wyjątkowości pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga; wskazanie dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże, zaangażowanie na rzecz wspólnoty ludzkiej; włączenie się w promocję wartości służących dobru człowieka.

warsztat IV. LITERATURA

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na oficjalnej stronie Olimpiady Teologii Katolickiej, gdzie można pobrać całą literaturę www.otk.pl/literatura/

Etap Szkolny

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: KKK 214-221, KKK 456-463.
 • J 1,1-18 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wskazany fragment wraz z komentarzem i marginaliami.
 • Bartnik Cz., Chrystologia świata w Prologu Ewangelii według św. Jana, „Teologia w Polsce” t. 4, nr 2 (2010), s. 189-195.
 • Liedtke A., Saga pelplińskiej Biblii Gutenberga. Wojenne losy biskupa chełmińskiego Stanisława W. Okoniewskiego, Pelplin-Włocławek 2018, s. 15-86.
 • Wyszyński S., Jesteśmy z miłości i dla miłości, w: Miłość na co dzień. Rozważania, Poznań 1980, s. 8-15.

Etap Diecezjalny

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: KKK 51-53, KKK 65-79, KKK 101-104.
 • J 3,1-21 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wskazany fragment wraz z komentarzem i marginaliami.
 • Kubiś A., Uniwersalny wymiar miłości Boga według J 3,16, „Verbum Vitae”, 23(2013), s. 127-160.
 • Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est” o miłości chrześcijańskiej (25 grudnia 2005).
 • Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska „Verbum Domini” o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (30 września 2010).

Etap Ogólnopolski

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: KKK 1701-1072, KKK 2083-2094.
 • 1J 4,7-21 – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wskazany fragment wraz z komentarzem i marginaliami.
 • Benedykt XVI, Orędzie na Wielki Post 2013 r., Wiara w miłość pobudza do miłości „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1 J 4, 16).
 • Sawicki F., Bóg jest miłością, Pelplin 2002.
 • Mróz M., Tajemnica miłości Bożej w myśli Franciszka Sawickiego, „Verbum Vitae”, 23(2013), s. 197-223.