Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

konkurs artystyczny 2021Temat tegorocznego konkursu artystycznego to „Kościół w służbie pokoju”. Wojna w Ukrainie niesie cierpienie i śmierć, ale jednocześnie wyzwoliła w ludziach wiele dobra, a przez to wzbudziła ducha prawdziwego, chrześcijańskiego braterstwa. W pomoc humanitarną poszkodowanym włączyło się m.in. wiele instytucji kościelnych, ale ratunkiem dla ukraińskich rodzin były też odruchy serca konkretnych ludzi.

Wskazówki dla uczestników konkursu

Zagadnienie pokoju jest jednym z ważniejszych w nauczaniu Kościoła katolickiego, dlatego celem konkursu artystycznego jest ukazanie w jaki sposób Kościół katolicki, poprzez ludzi wierzących (dzieci, młodzież, instytucje, wspólnoty, duchownych, pojedyncze osoby), angażuje się w budowanie pokoju na świecie i stanowi jednocześnie zaproszenie do służenia pokojowi, inspirowanie do działania na rzecz pokoju, a także do modlitwy o pokój.
W tym roku proponujemy dwie kategorie prac konkursowych:
- klasy I-IV SP oraz szkoły specjalne – PRACA PLASTYCZNA (format A3) ukazująca działania na rzecz pokoju lub inspirująca do troski o pokój wykonana w dowolnej technice plastycznej (np. techniki malarskie: rysunek, grafika, szkic, technika mozaikowa i inne),
- klasy V-VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowe – PLAKAT (format A3) – ta forma przekazu po-zwala ukazać tekst (hasło, motto, cytat) w połączeniu z obrazem (grafika, ilustracja itp.); plakaty mają nieść przesłanie związane z tematem konkursu, mogą być skierowane do rówieśników, których uczestnik konkursu zaprasza do podjęcia działania na rzecz pokoju lub do dorosłych, szczególnie odpowiedzial-nych za budowanie pokoju w świecie.

warsztatREGULAMIN KONKURSU

Organizator

Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2023 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu.

Temat konkursu

„Kościół w służbie pokoju”

Cele konkursu

• ukazanie w jaki sposób Kościół katolicki, poprzez wierzących (dzieci, młodzież, instytucje, wspólnoty, duchowni, pojedyncze osoby), angażuje się w budowanie pokoju na świecie,
• zachęcenie do podjęcia działań oraz modlitwy na rzecz pokoju,
• inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
• rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznej uczniów,
• umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych.

Kategoria adresatów

• uczniowie szkół podstawowych kl. I-IV,
• uczniowie szkół podstawowych kl. V-VIII,
• uczniowie szkół ponadpodstawowych,
• uczniowie szkół specjalnych.

 Kategorie prac konkursowych – format prac

• klasy I-IV SP oraz szkoły specjalne – PRACA PLASTYCZNA (format A3), np. techniki malarskie: rysunek, grafika, szkic, technika mozaikowa i inne,
• klasy V-VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowe – PLAKAT (format A3) – ta forma przekazu pozwala ukazać tekst (hasło, motto, cytat) w połączeniu z obrazem (grafika, ilustracja itp.).

Nagrody

• dyplomy i wyróżnienia,
• nagrody rzeczowe,
• nagrody książkowe.

formularzKonkurs odbywa się w dwóch etapach:

1. Etap szkolny

Udział uczniów w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym – Opole 2023 NIE WYMAGA wcześniejszego zgłoszenia w Wydziale Katechetycznym. Konkurs rozpoczyna się etapem szkolnym, którego termin wyznacza Komisja powołana przez dyrektora szkoły (na wniosek katechety lub nauczyciela innego przedmiotu). Niniejsza Komisja kwalifikuje do finału diecezjalnego od 3 do 5 najlepszych prac w ramach jednej katego-rii adresatów i wszystkie wybrane prace przesyła do Wydziału Katechetycznego do dnia 31 stycznia 2023 roku. Prace należy przesłać na adres:

Kuria Diecezjalna - Wydział Katechetyczny
(Konkurs Artystyczny)
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole

Po upływie w/w terminu prace nie będą przyjmowane! W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego. Nadesłane prace, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie nie zostaną dopuszczone do etapu diecezjalnego.
Każdy uczestnik, którego praca została zakwalifikowana do finału diecezjalnego, winien dołączyć do przesłanej pracy wypełniony formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku” (do pobrania w Załączniku – dot. ucznia, który nie jest pełnoletni, jak również ucznia pełnoletniego). Praca, do której nie zostanie dołączone wypełnione „Oświadczenie”, nie będzie dopuszczona do finału.
Wszystkie nadesłane prace konkursowe, wraz z prawami autorskimi, przechodzą na rzecz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.

2. Etap diecezjalny

Dyrektor Wydziału Katechetycznego powołuje Komisję Diecezjalną, która ocenia prace i sporządza protokół z wykazem nagrodzonych i wyróżnionych prac i ich autorów. Oceniając walory artystyczne prac konkursowych Komisja Diecezjalna w szczególny sposób zwraca uwagę na:
• zgodność pracy z tematem,
• oryginalność i pomysłowość w podejściu do tematu,
• samodzielność wykonania,
• sposób przygotowania i wybór materiałów,
• ogólną estetykę pracy.

Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
• prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. I-IV (3 nagrody i 3 wyróżnienia),
• plakaty uczniów szkół podstawowych kl. V-VIII (3 nagrody i 3 wyróżnienia),
• prace plastyczne uczniów szkół specjalnych (3 nagrody i 3 wyróżnienia),
• plakaty uczniów szkół ponadpodstawowych (3 nagrody i 3 wyróżnienia),
• wyróżnienia specjalne: technika wykonania (3 nagrody i 3 wyróżnienia).
Protokół z wynikami zostanie opublikowany do 28 lutego 2023 r. na stronie: www.wk.diecezja.opole.pl

przelewUwagi końcowe

Prace plastyczne oraz plakaty, które w etapie szkolnym zostają wyłonione do etapu finałowego (diecezjalnego), muszą być na odwrocie opatrzone Metryczką_2023 identyfikującą autora (do pobrania w Załączniku). Prace, które nie posiadają Metryczki, nie będą dopuszczone do finału.
Każda praca plastyczna oraz plakat winna być indywidualną pracą jednego ucznia (wyjątek stanowią uczestnicy reprezentujący szkoły specjalne, którzy mogą wykonywać pracę w parach). Ponadto, każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, praca nie będzie dopuszczona do finału.
Należy przestrzegać zasad dotyczących formatu prac – dotyczy to zarówno pracy plastycznej, jak i plaka-tu, w przeciwnym razie praca nie zostanie dopuszczona do finału i nie będzie podlegać ocenie.
Komisja Diecezjalna nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas transportu.
Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów, nagród i pokonkursowym wernisażem od-będzie się podczas uroczystej Gali podsumowującej konkursy diecezjalne (dokładny termin zostanie podany w II semestrze).
Dostarczenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Dodatkowe informacje dot. konkursu artystycznego można uzyskać pod numerem tel. 77 / 44 32 103.

 Załączniki

Metryczka 2023 pdf icon
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych pdf icon
Oświadczenie osoby pełnoletniej pdf icon