Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla Szkół Zawodowych (Szkół Branżowych) 2018

Temat: „Słowo Boże – Ewangelia Św. Marka”

To cudowne, że Bóg chciał wypowiedzieć do człowieka Słowo. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna (Hbr 1,1-2). Możemy Go zrozumieć i poznawać.
Temat tegorocznego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Zawodowych (Szkół Branżowych) 2018 brzmi: „Słowo Boże – Ewangelia Św. Marka”, dlatego też naszą uwagę chcemy koncentrować na postaci Jezusa Chrystusa, Jego życiu i działalności. Korzystać będziemy z relacji, którą przekazuje nam św. Marek. Ważne kwestie poruszane przez Marka to tematyka związana z tym, kim był Jezus i w jaki sposób należy rozumieć Jego Boskie pochodzenie, jak również, na czym polega rola ucznia jako tego, który musi „wziąć krzyż swój i naśladować Jezusa”.W pierwszym etapie konkursu pochylimy się nad rozdziałami 1-7:
1–4 Jezus zostaje ochrzczony przez Jana Chrzciciela i rozpoczyna głoszenie ewangelii, powołuje apostołów i dokonuje cudów. Kiedy wzrasta wroga Mu opozycja, zaczyna nauczać za pomocą przypowieści.
5–7 Zbawiciel dokonuje dalszych cudów, okazując ludziom Swoje miłosierdzie. Po śmierci Jana Chrzciciela Jezus karmi ponad pięć tysięcy osób i chodzi po wodzie. Jezus ostrzega przed błędnymi tradycjami.
Drugi etap konkursowych zmagań ukaże nam, że:
8–10 Jezus Chrystus nadal dokonuje cudów. Piotr świadczy, że Jezus jest Chrystusem. Zbawiciel trzykrotnie przepowiada swoje cierpienie, śmierć i Zmartwychwstanie, ale uczniowie nie do końca rozumieją jeszcze znaczenie Jego słów. Uczy ich o pokorze i służbie, której wymaga od swoich uczniów.
11–16 W ostatnim tygodniu życia Zbawiciel wjeżdża do Jerozolimy, naucza uczniów, cierpi w Getsemani i zostaje ukrzyżowany. Po tych wydarzeniach Jezus triumfuje jako Zmartwychwstały.

ZGŁOSZENIA NA KONKURS

Zgłoszenie szkoły do Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Zawodowych (Szkół Branżowych) 2018 odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszeń można dokonywać do 30 września 2017 r. w następujący sposób:
1. należy kliknąć w poniższy link albo wypełnić formularz znajdujący się pod regulaminem:
https://goo.gl/forms/D2ki8ANBylZGwkWf1
2. wybrać i zaznaczyć właściwy konkurs
3. wypełnić poszczególne pola formularza
4. po wypełnieniu kliknąć na dole formularza w ikonkę „PRZEŚLIJ”
5. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że szkoła została zgłoszona do udziału w wybranym konkursie.

Po zgłoszeniu szkoły do konkursu, na podany adres szkoły zostaną wysłane materiały (ok. 20 listopada br.) niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego.

LITERATURA DO ETAPU SZKOLNEGO

•   Ewangelia wg Św. Marka, rozdziały 1 – 7.
Tekstem źródłowym jest Biblia Tysiąclecia (wydanie V). Obowiązuje tekst Pisma Świętego bez Wstępu i bez przypisów.

LITERATURA DO ETAPU FINAŁOWEGO

•    Ewangelia wg Św. Marka, rozdziały 8 – 16.
Przypominamy, że do etapu finałowego obowiązuje również literatura z etapu szkolnego.

REGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp

1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Zawodowych (Szkół Branżowych) 2018 jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Zawodowych (Szkół Branżowych). Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczniów na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4. Temat konkursu: „Słowo Boże – Ewangelia Św. Marka”.
5. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte.
6. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w dwóch etapach: szkolnym i diecezjalnym.
7. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.
8. Termin eliminacji szkolnych:
•    5 grudnia 2017 roku,
9.  Termin finału diecezjalnego:
•    5 kwietnia 2018 roku.
10. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi (nie stosujemy punktów ułamkowych).
11. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własno-ręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
12. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.wk.diecezja.opole.pl (Konkursy/Szkoła Zawodowa) w terminach:
- do czternastu dni od zakończenia etapu szkolnego,
- do pięciu dni od zakończenia finału diecezjalnego.

II. Etap szkolny

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu finałowego z każdej szkoły kwalifikuje się po trzech uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali najlepsze wyniki.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu finałowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

III. Etap finałowy

1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg etapu finałowego.
2. Laureatem konkursu jest uczestnik, który w finale uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
3. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z dwóch kolejnych etapów konkursu.

IV. Nagrody i wyróżnienia

1. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się podczas uroczystej gali, w której uczestniczą laureaci konkursu wraz ze swoimi katechetami.
3. W sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.