Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

edmund bojanowski konkurs 2020 regulamin

Temat tegorocznego Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – dla Szkół Branżowych I Stopnia brzmi: „Bł. Edmund Bojanowski – przyjaciel Boga i człowieka”.

Bł. Edmund Bojanowski, wielki patriota, pedagog i literat, wychował się w typowo ziemiańskiej rodzinie polskiej o tradycjach patriotycznych i religijnych. Sam słabego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich w podzielonej przez zaborców Ojczyźnie. Dzięki swej wrażliwości i otwartości na potrzeby człowieka, szczególnie najsłabszego i najbiedniejszego dziecka, chorego, ubogiego - potrafił je odczytać i wielkodusznie na nie odpowiadać. Podejmował różne inicjatywy, tworząc m.in. czytelnie wiejskie i ochronki. Potrafił zapalić do posługi miłości innych.

Edmund Bojanowski był człowiekiem, któremu szczególnie zależało na zapewnieniu dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju. Uważał, że najwcześniejsze lata życia człowieka mają decydujący wpływ na dalszy jego rozwój. Dbał o wychowanie patriotyczne w oparciu o zasadę: "Pierwszym zadaniem wychowania narodowego jest wprowadzić dzieci i młodzież w tradycję narodową tak głęboko, aby czuli się wszystkimi splotami z Ojczyzną zespolonymi".

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznym konkursie!

ZGŁOSZENIA NA KONKURS

Zgłoszenie szkoły do Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Branżowych I Stopnia 2020 odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszeń można dokonywać do 30 września 2019 r. w następujący sposób:
1. należy kliknąć w link
2. wybrać i zaznaczyć właściwy konkurs
3. wypełnić poszczególne pola formularza
4. po wypełnieniu kliknąć na dole formularza w ikonkę „PRZEŚLIJ”
5. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że szkoła została zgłoszona do udziału w wybranym konkursie.

Po zgłoszeniu szkoły do konkursu, na podany adres szkoły zostaną wysłane materiały (ok. 10 listopada br.) niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego.

 

LITERATURA

ETAP SZKOLNY I FINAŁOWY

- Pismo Święte:

•    1 Kor 13,4-8
•    Łk 10, 25-37

- Artykuły i opracowania:

•    Studenckie lata Bł. Edmunda
•    Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. beatyfikacyjnej - Warszawa 13.06.1999
•    Życie zakonne
•    Z miłości do Chrystusa - S.M. Michaela Konopko
•    Służebniczki Najświętszej Maryi Panny
•    Służebniczki Śląskie

•  Literatura konkursu  pdf icon

Tekstem źródłowym jest Biblia Tysiąclecia (wydanie V). Obowiązuje tekst Pisma Świętego bez Wstępu i bez przypisów.

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp

1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Branżowych I Stopnia 2020 jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Branżowych I Stopnia. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczniów na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4. Temat konkursu: „Bł. Edmund Bojanowski – przyjaciel Boga i człowieka”.
5. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego oraz życia i kultu bł. Edmunda Bojanowskiego,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła.
6. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w dwóch etapach: szkolnym i diecezjalnym.
7. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.
8. Termin eliminacji szkolnych:
•   19 listopada 2019 roku,
9.  Termin finału diecezjalnego:
•   23 kwietnia 2020 roku.
10. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi (nie stosujemy punktów ułamkowych).
11. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
12. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.wk.diecezja.opole.pl (Konkursy/Szkoła Branżowa) w terminach:
- do czternastu dni od zakończenia etapu szkolnego,
- do pięciu dni od zakończenia finału diecezjalnego.

II. Etap szkolny

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu finałowego z każdej szkoły kwalifikuje się po trzech uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali najlepsze wyniki.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół etapu szkolnego, formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego wraz ze zgodami rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku swojego dziecka bądź zgodami osób pełnoletnich na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni roboczych od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

III. Etap finałowy

1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg etapu finałowego.
2. FINALISTĄ konkursu jest każdy uczestnik etapu finałowego.
3. LAUREATEM konkursu jest uczestnik finału, który w finale uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
4. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z dwóch kolejnych etapów konkursu.

IV. Nagrody i wyróżnienia

1. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się podczas uroczystej gali, w której uczestniczą LAUREACI konkursu wraz ze swoimi katechetami.
3. W sposób szczególny wyróżnieni zostają LAUREACI, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.

•    Zgoda rodziców pdf icon
•    Zgoda osoby pełnoletniej  pdf icon