Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

otk 2020 regulamin

Organizatorem tegorocznej XXX Olimpiady Teologii Katolickiej jest Archidiecezja Przemyska.Temat konkursu: "Dumni z Ewangelii i z Polski".

Temat olimpiady Dumni z Ewangelii i z Polski nawiązuje do myśli św. Jana Pawła II wypowiedzianej podczas Światowych Dni Młodzieży w Denver, dziedzictwa chrześcijańskiego obecnego w historii narodu polskiego oraz do obchodów 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.

Już teraz zachęcamy wszystkich Katechetów do rozpowszechniania tego wydarzenia, zaś w nowym roku szkolnym prosimy o zachęcenie i motywowanie uczniów do uczestniczenia w Olimpiadzie. Jej ogólnopolski finał odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2020 r. w Przemyślu.

Olimpiada Teologii Katolickiej kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady Wiedzy Religijnej, organizowanej przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, oraz poprzednich edycji Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego.

Informujemy o zmianie terminu etapu szkolnego, który odbędzie się 4 grudnia 2019 roku o godz. 11.00.

Olimpiada Teologii Katolickiej to olimpiada związana z wypełnianiem zadań przedmiotu religia katolicka, realizowana zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami) oraz na podstawie aktu wewnętrznego UKSW – Zarządzenia Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizacji Olimpiady Teologii Katolickiej oraz niniejszym Regulaminem.

Źródłem finansowania Olimpiady jest dotacja MEN oraz środki pozyskane od sponsorów i innych podmiotów.

Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii na IV etapie edukacyjnym. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W OLIMPIADZIE

Zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie Teologii Katolickiej następuje przez wypełnienie formularza elektronicznego do 30 września 2019 r.

Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1.    klikamy w poniższy link bądź wypełniamy formularz znajdujący się pod regulaminem:
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zostało przeprowadzone pomyślnie.

I. REGULAMIN I i II STOPNIA W DIECEZJI OPOLSKIEJ

§1. Wstęp

1. Organizatorem eliminacji I i II stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej w Diecezji Opolskiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
2. Organizator eliminacji:
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
- rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
3. Eliminacje I i II stopnia odbywają się w formie pisemnej.
4. Czas przeznaczony na odpowiedź wynosi: na etapie I - 45 min., na etapie II - 45 min.
5. W przypadku poprawienia odpowiedzi błędnej, odpowiedź prawidłową uczeń parafuje swoim nazwiskiem. Odpowiedź bez podpisu jest nieważna.

§ 2. Eliminacje I stopnia - szkolne

1. Nauczyciele religii zgłaszający udział uczniów w OTK organizują eliminacje I stopnia i w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołują trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
2. Do eliminacji II stopnia (diecezjalnych) kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
3. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają w ciągu 7 dni protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do II stopnia eliminacji na adres Wydziału Katechetycznego.

§ 3. Eliminacje II stopnia - diecezjalne

1. Eliminacje II stopnia (diecezjalne) przeprowadzane są w Opolu.
2. Do finału ogólnopolskiego kwalifikują się trzej uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w eliminacjach II stopnia (diecezjalnych).
3. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc kwalifikujących do finału decyduje suma punktów z I i II stopnia eliminacji.
4. Diecezjalna Komisja Konkursowa w terminie siedmiu dni od dnia eliminacji zamieszcza wyniki na stronie: www.wk.diecezja.opole.pl

II. ETAPY OLIMPIADY

  • 04.12.2019 r. godzina 11:00 Etap Szkolny (uwaga zmiana terminu)
  • 04.03.2020 r. godzina 11:00 Etap Diecezjalny
  • 16-18.04.2020 r. Etap Ogólnopolski

III. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY

  • zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
  • rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
  • stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą. 

IV. LITERATURA

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na oficjalnej stronie Olimpiady Teologii Katolickiej, gdzie można pobrać literaturę w wersji pdf http://otk.pl/literatura/

Etap Szkolny

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań 2006
Jezus jako źródło, treść i wypełnienie Ewangelii Ojca:

a) głoszenie Ewangelii:
– Mt 9, 32–38.
– Mt 10, 1–16.
– Mk 16, 15–20.
b) zbawcza nowość Ewangelii:
– Mt 5, 1–48.
– Mt 6, 1–34.
c) znaki Jezusa potwierdzające wiarygodność Ewangelii (moc Jezusowego słowa):
– J 2, 1 – 12.
– J 4, 46 – 54.
– J 5, 1 – 18.
– J 6, 1 – 21.
d) bogaty młodzieniec:
– Łk 18, 18 – 23.

2. Magisterium Kościoła:

– KKK 127 (wyjątkowe miejsce Ewangelii w Kościele)
– KKK 131–133 (Pismo Święte w życiu Kościoła)
– KKK 425–426 (Chrystus centrum katechezy)
– KKK 1783–1785 (formowanie sumienia)
– KKK 1786–1789 (wybierać zgodnie z sumieniem)
– List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
– Jan Paweł II. Homilia podczas Mszy św. kończącej VIII ŚDM, Cherry Creek State Park, Denver, USA, 15.08.1993 r.
– Jan Paweł II. Homilia wygłoszona podczas uroczystej Liturgii Słowa, Warszawa Katedra Praska, 13.06.1999 r.
– Jan Paweł II. Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia. Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na wzgórzu „Kaplicówka”, Skoczów, 22.05.1995 r.

3. Opracowania:

– Przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy wygłoszone w 1050. rocznicę Chrztu Polski w Poznaniu
– Piotr Burgoński. Koncepcja narodu w ujęciu katolickiej nauki społecznej. Studia Gdańskie, Tom XXXV
– Piotr Popiołek. Polska szkoła teologii narodu. Stefan Wyszyński, Jan Paweł II i Czesław Bartnik
– ks. Jerzy Buczek. Wierność Bogu, Chrystusowi i Maryi. W: Zadania stojące przed Polską w nowym tysiącleciu według Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Resovia Sacra. R. 22 (2015), s. 7 – 13. Pobierz

Etap Diecezjalny

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań 2006
Narodziny Kościoła wokół Ewangelii Jezusa:

a) Duch Święty źródłem i mocą Kościoła i Jego ewangelizacyjnej aktywności:
– Dz 2, 11–13.
b) pierwsze katechezy Piotra i Apostołów:
– Dz 2, 14–36.
– Dz 3, 12–26.
c) katecheza i męczeństwo św. Szczepana:
– Dz 6, 1–15.
– Dz 7, 1–60.

2. Magisterium Kościoła:

– KKK 1391–1401 (owoce Komunii świętej)
– KKK 1913–1917 (uczestnictwo w życiu społecznym: odpowiedzialność i uczestnictwo)
– Jan Paweł II. Homilia podczas Mszy św. kanonizacyjnej bł. Kingi w Starym Sączu, 16.06.1999 r.
– Jan Paweł II. Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte. Gdańsk – Westerplatte, 12.06.1987 r.
– KEP. Chrześcijański kształt patriotyzmu. Cz. I.: Patriotyzm – perspektywa chrześcijańska. Warszawa 2017. Pobierz

3. Opracowania:

– Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Myśląc Ojczyzna (ojczyzna, naród, państwo). Kraków 2005, s. 64-92.
– Prymas Kard. Stefan Wyszyński. Akt oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, 03.05.1966 r.
– ks. Mirosław Grendus. Rola patrioty w teatrze dziejów. Ideały chrześcijańskiego programu wychowania patriotycznego według teologii znaków czasu Soboru Watykańskiego II. W: Wychowanie do patriotyzmu. ks. Waldemar Janiga (red.). Przemyśl – Rzeszów 2006, s. 63-76. Pobierz
– Franciszek Adamski. Tożsamość narodu przez kulturę. W: Wychowanie do patriotyzmu. ks. Waldemar Janiga (red.). Przemyśl – Rzeszów 2006, s. 123-133. Pobierz
– Rozmowa z abp. prof. Markiem Jędraszewskim, Metropolitą Krakowskim: Żyjemy tą prawdą. W: Filary Niepodległości. Andrzej Nowak (red). Biały Kruk, s. 344-383. Pobierz
– Piotr Popiołek. Poza narodem nie ma zbawienia? W: Pressje 38 (2014), s. 35-46.

Etap Ogólnopolski

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań 2006
Ewangelizacyjna aktywność Kościoła:

– Mt 7, 15–29.
– Mt 13, 44–52.
– Dz 9, 1–31.
– Dz 13, 13–52.
– Dz 28, 11–31.
– Rz 8, 1–13.
– 1 Kor 12, 1–31.
– 1 Kor 13, 1–13.
– 2 Kor 11, 1–33.
– 2 Kor 12, 1–12.

2. Magisterium Kościoła:

– KKK 2234–2246 (władze w społeczności cywilnej, obowiązki władz cywilnych, obowiązki obywateli, wspólnota polityczna i Kościół)
– KEP. Chrześcijański kształt patriotyzmu. Cz. II.: Wychowanie do patriotyzmu. Warszawa 2017. Pobierz

3. Opracowania:

– Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Myśląc Europa (Polska – Europa – Kościół). Kraków 2005, s. 95-129.
– kard. Wyszyński o ojczyźnie: Potrzeba nam przykładu ofiary z siebie.
– ks. Jerzy Buczek. Miłość do ojczyzny. Ład w życiu osobistym i społecznym. W: Zadania stojące przed Polską w nowym tysiącleciu według Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Resovia Sacra. R. 22 (2015), s. 27 – 43. Pobierz
– Paweł Rojek. Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm. Wprowadzenie. Kraków 2016, s. 11- 27.
– Marcin Majewski. Sakrament narodu. Teologia chrztu Polski, s. 19 – 44.
– ks. Wacław Siwak. Maryja „Królowa Polski”. Historia i teologia tytułu. W: Wychowanie do patriotyzmu. ks. Waldemar Janiga (red.). Przemyśl – Rzeszów 2006, s. 171- 194. Pobierz
– ks. Roman Bartnicki. Cud nad Wisłą.
– ks. Paweł Tarasiewicz. Specyfika Polaków jako narodu. W: Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii. Polska i Polskość w skarbcu kultury i historii. Nr 37/2011, s. 40-50.