Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

poznan regulamin 2021Archidiecezja Poznańska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2020/2021. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Olimpiada Teologii Katolickiej to olimpiada związana z wypełnianiem zadań przedmiotu religia katolicka, realizowana zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami) oraz na podstawie aktu wewnętrznego UKSW – Zarządzenia Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizacji Olimpiady Teologii Katolickiej oraz niniejszym Regulaminem.

Źródłem finansowania Olimpiady jest dotacja MEN oraz środki pozyskane od sponsorów i innych podmiotów.

Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii na IV etapie edukacyjnym. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.

formularzZGŁOSZENIE UDZIAŁU W OLIMPIADZIE

Zgodnie z regulaminem zakończył się termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie.

Zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie Teologii Katolickiej następuje przez wypełnienie formularza elektronicznego do 30 września 2020 r.

Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1. klikamy w poniższy link bądź wypełniamy formularz znajdujący się pod regulaminem:
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zostało przeprowadzone pomyślnie.

warsztatI. REGULAMIN I i II STOPNIA W DIECEZJI OPOLSKIEJ

§1. Wstęp

1. Organizatorem eliminacji I i II stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej w Diecezji Opolskiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
2. Organizator eliminacji:
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
- rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
3. Eliminacje I i II stopnia odbywają się w formie pisemnej.
4. Czas przeznaczony na odpowiedź wynosi: na etapie I - 45 min., na etapie II - 45 min.
5. W przypadku poprawienia odpowiedzi błędnej, odpowiedź prawidłową uczeń parafuje swoim nazwiskiem. Odpowiedź bez podpisu jest nieważna.

§ 2. Eliminacje I stopnia - szkolne

1. Nauczyciele religii zgłaszający udział uczniów w OTK organizują eliminacje I stopnia i w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołują trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
2. Do eliminacji II stopnia (diecezjalnych) kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
3. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają w ciągu 7 dni protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do II stopnia eliminacji na adres Wydziału Katechetycznego.

§ 3. Eliminacje II stopnia - diecezjalne

1. Eliminacje II stopnia (diecezjalne) przeprowadzane są w Opolu.
2. Do finału ogólnopolskiego kwalifikują się trzej uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w eliminacjach II stopnia (diecezjalnych).
3. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc kwalifikujących do finału decyduje suma punktów z I i II stopnia eliminacji.
4. Diecezjalna Komisja Konkursowa w terminie siedmiu dni od dnia eliminacji zamieszcza wyniki na stronie: www.wk.diecezja.opole.pl

II. ETAPY OLIMPIADY

  • zawody I stopnia (etap szkolny) - 2 grudnia 2020 roku
  • zawody II stopnia (etap diecezjalny) - 3 marca 2021 roku
  • zawody III stopnia (etap ogólnopolski) - 8–10 kwietnia 2021 roku

przelewIII. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY

Celem olimpiady jest przedstawienie integralnej wizji człowieka w ujęciu teologii katolickiej.
1. W zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie pojęć: człowiek, godność osoby, wolność, dusza i ciało, świętość, powołanie; poznanie komplementarnej wiedzy z zakresu chrześcijańskiej antropologii; zapoznanie z biblijnymi przekazami i nauczaniem Kościoła na temat stworzenia człowieka, jego przymiotów i miejsca w świecie; rozumienie egzystencji człowieka jako jedności duszy i ciała oraz komplementarności płci; ukazanie, że zadaniem człowieka jest nieustanne dorastanie do swego człowieczeństwa i rozwój rozumiany jako osobista świętość; ukazanie trudności w drodze do świętości (grzech); poznanie powołania człowieka do życia we wspólnocie; wskazanie na ostateczne przeznaczenie człowieka do życia wiecznego.
2. W zakresie rozwijania umiejętności: odkrywanie własnego istnienia jako kobieta lub mężczyzna; odczytywanie powołania do świętości nie w oderwaniu od innych, ale we wspólnocie.
3. W zakresie formacji osobowej: odkrywanie własnej wartości, wynikającej z godności człowieka jako osoby, rozumianej w znaczeniu ontologicznym - jako wartości najwyższej i bezwzględnej, danej raz na zawsze, niezależnej od czyjegokolwiek uznania - oraz jako proces, którego celem jest doskonalenie we własnym istnieniu, nastawione na wartości osobowe (takie jak prawda, piękno i dobro).
4. W zakresie praktyki: zaangażowanie na rzecz budowania wspólnoty ludzkiej; włączenie się w promocję wartości, służących dobru człowieka.

warsztat IV. LITERATURA

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na oficjalnej stronie Olimpiady Teologii Katolickiej, gdzie można pobrać literaturę w wersji pdf http://otk.pl/literatura/

Etap Szkolny

1. Pismo Święte:
Rdz 1-2
Ps 8
Syr 17, 1-8
1 Tes 5

2. Magisterium Kościoła:
- Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, p. 12-14.
- Katechizm Kościoła Katolickiego, p. 1700-1715.
- Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, p. 13-16, [https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html]
- Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, I,III: Osoba ludzka w Bożym zamyśle miłości, p. 34-48.
- Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, p. 1-30.

3.Opracowania:
- Z. Grocholewski, Ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem, w: (red.) D. Drążek, M. Kiereś i in., Katolicy i osoba ludzka. Szanse i zagrożenia, Toruń 2019, s. 15-23.
- W. Polak, Powołani w Chrystusie, Gniezno 1999, s. 43-53 (rozdz. Człowiek adresatem powołania chrześcijańskiego).
- E. Reszczyńska, Biblijne podstawy godności ludzkiej, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 461-467.
- M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s. 158-163; 316 -330.

Etap Diecezjalny

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:

1. Pismo Święte:
Kpł 11,44n,
Mt 5,3-12;
Łk 19,11-28;
Dz 2,42-47;
Dz 4, 32-37

2. Magisterium Kościoła:
- Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, p. 23-32.
- Katechizm Kościoła Katolickiego, p 1716-1729; 1776-1802; 1877-1896; 1928-1948
- Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam sane, (https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html)
- Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, p. 150-170.

3. Opracowania:
- M. Dziewiecki, Człowiek w obliczu sumienia, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 514-521.
- A. Lach, Wspólnotowy wymiar życia ludzkiego i chrześcijańskiego, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 553-559.
- E. Reszczyńska, Czy istnieje recepta na szczęście?, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 468-474
- M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s.; 405-439.

Etap Ogólnopolski

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

1. Pismo Święte:
Rdz 3-4
Pwt 30, 15.19
Mt 24,36-41
Mt 25, 31-46

2. Magisterium Kościoła:
- Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, p. 15-22.
- Katechizm Kościoła Katolickiego, p 1730-1761; 1803-1876.
- Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, I,III: Osoba ludzka w Bożym zamyśle miłości, p. 105-159.
- Papieska Komisja Biblijna, Czym jest człowiek? (Ps 8,5) Zarys antropologii biblijnej, Lublin 2020, p. 31-44; 236-237; 295-317.

3. Opracowania:
- I. Bokwa, Eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s.250-254.
- M. Janas, Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa w zamyśle Bożym, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s.149-155.
- E. Reszczyńska, Gdzie jesteś Adamie? – doświadczenie grzechu w życiu człowieka, w: S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999, s. 531-537.
- M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich, Lublin 2007, s. 169-174; 274-307; 349-361.
- G. Ryś, Życie i śmierć, homilia https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/wam_2016_moc_07.html