Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

xotk opole otk plakat 2019XXIX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ OPOLE 2019, "Święty Jacek - wzór ewangelizacji"

Organizatorem tegorocznej edycji olimpiady jest nasza diecezja, dlatego w szczególny sposób zapraszamy uczniów z naszego województwa do zaangażowania się w tym konkursie.

Olimpiada Teologii Katolickiej kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady Wiedzy Religijnej, organizowanej przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, oraz poprzednich edycji Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego.

Olimpiada Teologii Katolickiej to olimpiada związana z wypełnianiem zadań przedmiotu religia katolicka, realizowana zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami) oraz na podstawie aktu wewnętrznego UKSW – Zarządzenia Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizacji Olimpiady Teologii Katolickiej oraz niniejszym Regulaminem.

Źródłem finansowania Olimpiady jest dotacja MEN oraz środki pozyskane od sponsorów i innych podmiotów.

Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii na IV etapie edukacyjnym. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W OLIMPIADZIE

Zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie Teologii Katolickiej następuje przez wypełnienie formularza elektronicznego do 30 września 2018 r.

Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1.    klikamy w poniższy link bądź wypełniamy formularz znajdujący się pod regulaminem:
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zostało przeprowadzone pomyślnie.

I. REGULAMIN I i II STOPNIA W DIECEZJI OPOLSKIEJ

§1. Wstęp

1. Organizatorem eliminacji I i II stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej w Diecezji Opolskiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
2. Organizator eliminacji:
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
- rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
3. Eliminacje I i II stopnia odbywają się w formie pisemnej.
4. Czas przeznaczony na odpowiedź wynosi: na etapie I - 45 min., na etapie II - 45 min.
5. W przypadku poprawienia odpowiedzi błędnej, odpowiedź prawidłową uczeń parafuje swoim nazwiskiem. Odpowiedź bez podpisu jest nieważna.

§ 2. Eliminacje I stopnia - szkolne

1. Nauczyciele religii zgłaszający udział uczniów w OTK organizują eliminacje I stopnia i w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołują trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
2. Do eliminacji II stopnia (diecezjalnych) kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
3. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają w ciągu 7 dni protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do II stopnia eliminacji na adres Wydziału Katechetycznego.

§ 3. Eliminacje II stopnia - diecezjalne

1. Eliminacje II stopnia (diecezjalne) przeprowadzane są w Opolu.
2. Do finału ogólnopolskiego kwalifikują się trzej uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w eliminacjach II stopnia (diecezjalnych).
3. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc kwalifikujących do finału decyduje suma punktów z I i II stopnia eliminacji.
4. Diecezjalna Komisja Konkursowa w terminie siedmiu dni od dnia eliminacji zamieszcza wyniki na stronie: www.diecezja.opole.pl/katecheza/konkursy

II. ETAPY OLIMPIADY

  • 15.11.2018 r. godzina 11:00 Etap Szkolny
  • 27.02.2019 r. godzina 11:00 Etap Diecezjalny
  • 28-30.03.2019 Etap Ogólnopolski

III. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY

  • zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
  • rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
  • stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą. 

IV. LITERATURA

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na oficjalnej stronie Olimpiady Teologii Katolickiej, gdzie można pobrać literaturę w wersji pdf http://otk.pl/literatura/

Etap Szkolny

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań 2006

Mt 10,1-42; 28,16-20
Dz 2,1-41; 4,23-31

2. Magisterium Kościoła:

KKK 811-865
KKK 1427-1433
Adhortacja papieża Jana Pawła II Ecclesia in Europa, nr 6-22.
Adhortacja papieża Franciszka Evangelii gaudium (o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie), nr 14-49.
List pasterski biskupów metropolii górnośląskiej z okazji 750. rocznicy śmierci św. Jacka.
Przemówienie papieża Franciszka na Campus Misericordiae podczas ŚDM (30.07.2016).

3. Opracowania:

Nawrócenie, Uzdrawiać, w: Xavier Leon Dufour, „Słownik Nowego Testamentu”, Poznań 1981, s. 419-420 i 652.
Spież J. A., Święty Jacek Odrowąż (Wyd. W drodze), Poznań 2016, s. 5-28.
ks. Nocoń A., Uczył nas chodzić z Maryją. Karol Wojtyła – Jan Paweł II o św. Jacku, Katowice 2014 (Wyd. Emmanuel), s. 7-20.
Słowo ks. abpa Alfonsa Nossola, w: „Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie”, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008, s. 9-10.
ks. Dymkowski Z., Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego w katechezie współczesnej (Święci i błogosławieni Kościoła), Płock-Lublin 1999, s. 134-140.

Etap Diecezjalny

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań 2006

Łk 10,1-12.17-20

2. Magisterium Kościoła:

KKK 914-933
KKK 2011-2016; 2030
Adhortacja papieża Jana Pawła II Ecclesia in Europa, nr 23-43.
Adhortacja papieża Franciszka Evangelii gaudium (o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie), nr 110-134.
Adhortacja papieża Franciszka Gaudete et exsultate (o powołaniu do świętości), nr 3-34.

3. Opracowania:

Spież J. A., Święty Jacek Odrowąż, Poznań 2016 (Wyd. W drodze), s. 29-64.
ks. Nocoń A., Uczył nas chodzić z Maryją. Karol Wojtyła – Jan Paweł II o św. Jacku, Katowice 2014 (Wyd. Emmanuel), s. 31-47.
ks. Nocoń A., Dzieje ustanowienia św. Jacka głównym patronem Polski, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 40 (2007) z. 1, s. 97-113.
ks. Puchalski G., Ewangelizacja i nowa ewangelizacja w nauczaniu Kościoła, w: „Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania i koncepcje”, P. Mąkosa (red.), Lublin 2010, s. 11-25.

Etap Ogólnopolski

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań 2006

Mk 16,15-20
2 Tm 2,1-13

 2. Magisterium Kościoła:

KKK 1-7
KKK 2683-2684
Adhortacja papieża Jana Pawła II Ecclesia in Europa, nr 44-65 pdf
Adhortacja papieża Franciszka Evangelii gaudium (o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie), nr 259-283 pdf
Adhortacja papieża Franciszka Gaudete et exsultate (o powołaniu do świętości), nr 63-109 pdf
List apostolski papieża Benedykta XVI Ubicumque et semper powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (21.09.2010) pdf
Homilia Benedykta XVI wygłoszona 7.10.2012 r. podczas Mszy św. na rozpoczęcie Synodu Biskupów „Kościół istnieje po to, by ewangelizować” pdf

3. Opracowania:

Spież J. A., Święty Jacek Odrowąż, Poznań 2016 (Wyd. W drodze), s. 65-95.
Nocoń A., Uczył nas chodzić z Maryją. Karol Wojtyła – Jan Paweł II o św. Jacku, Katowice 2014 (Wyd. Emmanuel), s. 48-67.
Nocoń A., Papieski orzeł biały, „Gość Niedzielny” 6 (2011).
Kudasiewicz J., Nowa ewangelizacja według Ecclesia in Europa, „Kieleckie Studia Teologiczne” 3 (2004), s. 207-218.
Peter Hocken, Dobra Nowina o Królestwie, w: Całą Ewangelię, całe Ciało, całemu światu, red. P. Musiewicz, D. Trzcinka, Kraków 2014 (Wyd. WAM), s. 29-39.
Jose Prado Flores, Ewangelizacja – katechizacja, w: Całą Ewangelię, całe Ciało, całemu światu, red. P. Musiewicz, D. Trzcinka, Kraków 2014 (Wyd. WAM), s. 41-49.