Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

planner otk 2018XXVIII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ ŁÓDŹ 2018, "Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka"

Olimpiada Teologii Katolickiej kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady Wiedzy Religijnej, organizowanej przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, oraz poprzednich edycji Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego.

Olimpiada Teologii Katolickiej to olimpiada związana z wypełnianiem zadań przedmiotu religia katolicka, realizowana zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zmianami) oraz na podstawie aktu wewnętrznego UKSW – Zarządzenia Nr 78/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie organizacji Olimpiady Teologii Katolickiej oraz niniejszym Regulaminem.

Źródłem finansowania Olimpiady jest dotacja MEN oraz środki pozyskane od sponsorów i innych podmiotów.

Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii na IV etapie edukacyjnym. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W OLIMPIADZIE

Zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie Teologii Katolickiej następuje przez wypełnienie formularza elektronicznego do 30 września 2017 r.

Zgłoszenie udziału szkoły odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
1.    klikamy w poniższy link bądź wypełniamy formularz znajdujący się pod regulaminem:
https://goo.gl/forms/7L7alxPEyhMjWqEC2
2. wypełniamy wymagane pola formularza
3. po wypełnieniu klikamy na dole formularza w ikonkę „Prześlij”
4. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że zgłoszenie zostało wysłane, co oznacza, że zostało przeprowadzone pomyślnie.

I. REGULAMIN I i II STOPNIA W DIECEZJI OPOLSKIEJ

§1. Wstęp

1. Organizatorem eliminacji I i II stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej w Diecezji Opolskiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
2. Organizator eliminacji:
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
- rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
3. Eliminacje I i II stopnia odbywają się w formie pisemnej.
4. Czas przeznaczony na odpowiedź wynosi: na etapie I - 45 min., na etapie II - 45 min.
5. W przypadku poprawienia odpowiedzi błędnej, odpowiedź prawidłową uczeń parafuje swoim nazwiskiem. Odpowiedź bez podpisu jest nieważna.

§ 2. Eliminacje I stopnia - szkolne

1. Nauczyciele religii zgłaszający udział uczniów w OTK organizują eliminacje I stopnia i w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołują trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
2. Do eliminacji II stopnia (diecezjalnych) kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
3. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają w ciągu 7 dni protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do II stopnia eliminacji na adres Wydziału Katechetycznego.

§ 3. Eliminacje II stopnia - diecezjalne

1. Eliminacje II stopnia (diecezjalne) przeprowadzane są w Opolu.
2. Do finału ogólnopolskiego kwalifikują się trzej uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w eliminacjach II stopnia (diecezjalnych).
3. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc kwalifikujących do finału decyduje suma punktów z I i II stopnia eliminacji.
4. Diecezjalna Komisja Konkursowa w terminie siedmiu dni od dnia eliminacji zamieszcza wyniki na stronie: www.diecezja.opole.pl/katecheza/konkursy

II. ETAPY OLIMPIADY

 • 29.11.2017 r. Etap Szkolny
 • 07.03.2018 r. Etap Diecezjalny
 • 05.04 – 07.04.2018 r. Etap Ogólnopolski

III. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY

 • zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
 • rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
 • stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą. 

IV. LITERATURA

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na oficjalnej stronie Olimpiady Teologii Katolickiej, gdzie można pobrać literaturę w wersji doc. albo w wersji pdf. http://otk.pl/literatura/

Etap Szkolny

Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań Pallotinum 2006

 • Rz 4–5, 8
 • 2 Kor 1; 3–5

Magisterium Kościoła:      

 • KKK nr 1817–1821.      
 • KKK 2302–2304.
 • Encyklika Benedykta XVI Spe Salvi, pkt. 1–9.
 • Przemówienie Benedykta XVI, wygłoszone w Asyżu dnia 27.10.2011r.
 • Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2011 r. „Wolność religijna drogą pokoju”.
 • Homilia Papieża Franciszka, Czuwanie modlitewne w dniu postu i modlitwy o pokój na świecie, dnia 7.09.2013.
 • Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju z dnia 1.01.2016 r.
 • Spotkanie międzyreligijne w Asyżu, z dnia 20.09.2016 r.KK. 

Opracowania:

 • Xavier Leon Dufour, Słownik Nowego Testamentu, hasła: „pokój”  i „nadzieja".

Etap Diecezjalny

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:

Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań Pallotinum 2006

 • Ef 4–5
 • 2 Kor 1; 3–5 

Magisterium Kościoła:       

 • KKK nr 1042–1050.    
 • Encyklika Benedykta XVI Spe Salvi, pkt. 24–26 i 30–31.
 • Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2006 r. „W prawdzie – pokój”.      
 • Przemówienie Benedykta XVI w kościele parafialnym w Rhemens-Saint-Georges z dnia 23.07.2006 r.       
 • Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2007 r. „Osoba ludzka sercem pokoju”.
 • Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2010 r. „Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia”.
 • Przemówienie Benedykta XVI podczas noworocznej audiencji dla członków korpusu dyplomatycznego z roku 2013.c
 •  Orędzie papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju (z dnia 1.01.2017 r.)

Opracowania:   

 • ks. Juchimiuk F., Duchowość nadziei chrześcijańskiej w świetle listów św. Pawła, Pedagogika Katolicka 7 (2/2010) 203–218.
 • ks. Drożdż B., Pokój jako błogosławiony owoc, 2 (Perspectiva Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne) 2010, s. 16–26.

Etap Ogólnopolski

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz

Magisterium Kościoła: 

 • Fragmenty wywiadu udzielonego przez Benedykta XVI niemieckim stacjom telewizyjnym i Radiu Watykańskiemu dnia 5.08.2005 r.     
 • Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2013 r. „Błogosławieni pokój czyniący”.
 • Przemówienie Benedykta XVI w Bundestagu pt. Serce rozumne. Refleksja na temat podstaw prawa z dnia 22.09.2011 r.
 • Spotkanie Benedykta XVI z młodzieżą w Nowym Jorku dnia 19.04.2008 r.
 • Encyklika Benedykta XVI Spe Salvi, pkt. 32–48.
 • Przemówienie Papieża Franciszka podczas spotkania modlitewnego w intencjach pokoju, z dnia 8.06.2014 r.

Opracowania:       

 • ks. Wesoły W., Sprawiedliwość w nauczaniu Kościoła Katolickiego, Studia Warmińskie XLVII (2010), s. 289–304.
 • ks. Tatar M., chrześcijańska nadzieja jako czynnik rozwoju człowieka i świata w encyklice Spe salvi Benedykta XVI, Warszawskie Studia Teologiczne t. XXII/2/2009, s.121–132.

V. NAGRODY

Dla wszystkich uczestników Etapu Ogólnopolskiego tzw: pakiet powitalny. dyplomy, książki i inne.

Na finalistów czekają następujące nagrody:

 • za miejsce I — pielgrzymka do sanktuariów bałkańskich, nagrody pamiątkowe Miasta Łodzi
 • za miejsce II — pielgrzymka do sanktuariów bałkańskich, nagrody pamiątkowe Miasta Łodzi
 • za miejsce III — pielgrzymka do sanktuariów bałkańskich, nagrody pamiątkowe Miasta Łodzi
 • za miejsce IV — notebook, nagrody pamiątkowe Miasta Łodzi
 • za miejsce V — tablet, nagrody pamiątkowe Miasta Łodzi
 • za miejsce VI — czytnik E-BOOK, nagrody pamiątkowe Miasta Łodzi
 • za miejsce VII — aparat fotograficzny, nagrody pamiątkowe Miasta Łodzi
 • za miejsce VIII — smartfon, nagrody pamiątkowe Miasta Łodzi
 • za miejsce IX — dysk zewnętrzny (500GB), nagrody pamiątkowe Miasta Łodzi
 • za miejsce X — power bank, nagrody pamiątkowe Miasta Łodzi.