Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

wyszynski konkurs plastyczny 2020Jesteśmy przed beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski – człowieka wielkiej wiary i mężnego obrońcy wiary katolickiej w Polsce. Ze względu na epidemię koronawirusa wcześniejszy termin uroczystości, zaplanowany na 7 czerwca 2020 roku, został przesunięty na czas po ustaniu pandemii.
Dewizą życiową Stefana Kardynała Wyszyńskiego było umiłowanie Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny, a także niezłomna postawa wobec zła, wyrażająca się w obronie najsłabszych i pokrzywdzonych. Jego prymasowska posługa przypadła na czasy bezwzględnej walki, jaką totalitarny reżim ko-munistyczny prowadził z Kościołem w Polsce, przed którą Prymas nigdy się nie ugiął. Był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, mężem stanu i autorytetem moralnym, ale też duchowym współtwórcą przemian, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.

Dlatego przez swoją wytrwałość i niezłomną postawę każdemu z nas może służyć za wzór do naśladowania. Znamienne słowa wypowiedział do kard. Wyszyńskiego Jan Paweł II: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła..." Całe życie Stefana Wyszyńskiego, jego dzia-łalność i heroiczna posługa sprawiły, że otrzymał od potomnych zaszczytne miano Prymasa Tysiąclecia.

Zaproponowany konkurs ma nam dopomóc w intelektualno-duchowym przeżywaniu tego czasu. Jednocześnie prosimy Katechetów/Opiekunów, aby – zanim uczniowie przystąpią do wykonywania prac – bardziej szczegółowo zapoznali ich z życiem i posługą Prymasa Tysiąclecia, a także postawili pytania:
- jakie wydarzenie lub który moment z życia Sługi Bożego wywarł na nich największe wrażenie?
- co, patrząc na życie i bogatą spuściznę jaką kard. Stefan Wyszyński zostawił potomnym, warto uwiecznić w pracy artystycznej i jaki nadać jej tytuł?

warsztatREGULAMIN KONKURSU

Organizator

Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – OPOLE 2021 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu.

Temat konkursu

„Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”

Cele konkursu

• zapoznanie uczniów z historią życia i posługi Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski,
• zachęcenie uczniów do czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego kard. Wyszyńskiego,
• inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
• rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznej uczniów,
• umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych.

Kategoria adresatów

Konkurs skierowany jest do uczniów:
• szkół podstawowych kl. I-IV,
• szkół podstawowych kl. V-VIII,
• szkół ponadpodstawowych,
• szkół specjalnych.

Kategorie prac konkursowych – format prac

• praca plastyczna – techniki malarskie, np. rysunek, grafika, technika mozaikowa i inne; format pracy plastycznej: A3 – uczniowie szkół podstawowych kl. I-IV, kl. V-VIII, szkół specjalnych, szkół ponadpodstawowych,
• fotografia – format: 20x30cm lub 21x30cm – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Nagrody

• dyplomy i wyróżnienia,
• nagrody rzeczowe,
• nagrody książkowe.

formularzKonkurs odbywa się w dwóch etapach:

1. Etap szkolny

Dyrekcja szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną, która ocenia każdą pracę. Spośród wszystkich prac Komisja Szkolna kwalifikuje do etapu diecezjalnego – w ramach jednej kategorii adresatów –  od 3 do 5 prac plastycznych oraz 3-5 fotografii. Wybrane prace należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2021 roku na adres:
Kuria Diecezjalna - Wydział Katechetyczny
(Konkurs Artystyczny)
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole
Po upływie w/w terminu prace nie będą przyjmowane! W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego. Nadesłane prace, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie nie zostaną dopuszczone do etapu diecezjalnego.
Każdy uczestnik, którego praca została zakwalifikowana do finału diecezjalnego, winien dołączyć do przesłanej pracy również wypełniony formularz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku” (do pobrania w Załączniku – dot. ucznia, który nie jest pełnoletni, jak również ucznia pełnoletniego). Nadesłana praca, do której nie zostanie dołączone wypełnione „Oświadczenie”, nie będzie dopuszczona do finału.
Wszystkie nadesłane prace konkursowe, wraz z prawami autorskimi, przechodzą na rzecz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.

2. Etap diecezjalny

Dyrektor Wydziału Katechetycznego powołuje Komisję Diecezjalną, która ocenia prace i sporządza protokół z wykazem nagrodzonych i wyróżnionych prac i ich autorów. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
• prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. I-IV,
• prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. V-VIII,
• prace plastyczne uczniów szkół specjalnych,
• prace plastyczne uczniów szkół ponadpodstawowych,
• fotografie uczniów szkół ponadpodstawowych.
Protokół z wynikami zostanie opublikowany do 28 lutego 2021 r. na stronie: www.wk.diecezja.opole.pl

przelewUwagi końcowe

Udział uczniów w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym – Opole 2021 nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia szkoły w Wydziale Katechetycznym. Konkurs rozpoczyna się etapem szkolnym, którego termin wyznacza Szkolna Komisja. Komisja kwalifikuje do finału diecezjalnego od 3 do 5 najlepszych prac w ramach jednej kategorii adresatów i przesyła je do Wydziału Katechetycznego przed 31 stycznia 2021 roku.
Oceniając walory artystyczne prac i fotografii Komisja Diecezjalna będzie w szczególny sposób zwracać uwagę na:
• zgodność pracy z tematem,
• pomysłowość w podejściu do tematu,
• samodzielność i oryginalność wykonania,
• ogólną estetykę pracy/fotografii.
Prace plastyczne oraz fotografie, które w etapie szkolnym zostają wyłonione do etapu finałowego (diecezjalnego), muszą być na odwrocie opatrzone Metryczką identyfikującą autora (do pobrania w Załączniku). Prace, które nie posiadają Metryczki, nie są dopuszczone do finału. Każda praca plastyczna bądź fotografia winna być indywidualną pracą jednego ucznia. Ponadto, każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną swoją pracę. Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, praca nie jest dopuszczona do finału.
Dostarczenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
Należy przestrzegać zasad dotyczących formatu prac – dotyczy to zarówno pracy plastycznej, jak i fotografii, w przeciwnym razie praca nie będzie podlegać ocenie. Komisja Diecezjalna nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas transportu.
Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów, nagród i pokonkursowym wernisażem odbędzie się podczas uroczystej Gali podsumowującej konkursy diecezjalne (dokładny termin zostanie podany w II semestrze).
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 77 / 44 32 103.

 Załączniki

Metryczka pdf icon
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych pdf icon
Oświadczenie osoby pełnoletniej pdf icon