Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

opole 2020 regulamin18 maja 2020 roku obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin jednego z największych Polaków i jednego z największych papieży w całej historii Kościoła, Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II. Aby wyrazić swoją wdzięczność i oddać hołd Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II Sejm RP ogłosił rok 2020 „Rokiem Świętego Jana Pawła II”. Nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II zajmuje w historii Polski i Europy szczególne miejsce. „Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Papieża najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem «Solidarności», wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy. Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne” – czytamy w sejmowej uchwale. Również Konferencja Episkopatu Polski pragnie uczcić 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Z tej okazji przygotowywany jest specjalny list, który odczytany zostanie we wszystkich kościołach 17 maja 2020 roku.

Warto podkreślić, że cały pontyfikat Jana Pawła II wyraźnie ukierunkowany był również na młode pokolenie. Już w dniu inaugurującym pontyfikat, Ojciec Święty zwrócił się wprost do młodzieży: „Pragnę wyrazić wielkie uznanie dla młodzieży. Wy jesteście przyszłością świata, nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją!” Do tych słów Papież powracał wielokrotnie. Nazywał młodych swymi przyjaciółmi i nie ukrywał, że darzy ich miłością i zaufaniem. Nie bał się też stawiać im wymagań. Do końca ziemskiego życia czuł z nimi szczególną więź emocjonalną. Szczególnie ujawniało się to podczas Światowych Dni Młodzieży. Ta serdeczna relacja owocowała tym, że wielomilionowe tłumy z nadzieją przychodziły by go słuchać, by przebywać w jego towarzystwie, a on z uwagą wysłuchiwał co ich trapi i radził w codziennych problemach. Młodzież zaś odwdzięczała mu się nie tylko oklaskami i skandowaniem papieskiego imienia gdy przemawiał, ale podejmowała też starania, by usłyszane wskazówki i rady wprowadzać w życie.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator

Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – OPOLE 2020 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu.

Temat konkursu

„Św. Jan Paweł II – pasterz i przyjaciel młodych”

Cele konkursu

•    zapoznanie uczniów z historią życia i pontyfikatem Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II,
•    uwrażliwianie uczniów na jej piękno i duchowe wartości,
•    inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
•    rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych uczniów.

Kategoria adresatów

Konkurs skierowany jest do uczniów:
•    szkół podstawowych kl. I-IV,
•    szkół podstawowych kl. V-VIII,
•    szkół ponadpodstawowych,
•    szkół specjalnych.

Kategorie prac konkursowych

•    praca plastyczna – techniki malarskie: rysunek, grafika, technika mozaikowa i inne; obowiązujący format prac: A3 – uczniowie szkół podstawowych I-IV i V-VIII, szkół specjalnych i szkół ponadpodstawowych,
•    fotografia – obowiązujący format: 20x30cm lub 21x30cm – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Nagrody

•    nagrody rzeczowe,
•    nagrody książkowe,
•    dyplomy i wyróżnienia.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

1. Etap szkolny

Dyrekcja szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną, która ocenia każdą pracę. Spośród wszystkich prac Komisja Szkolna kwalifikuje do etapu diecezjalnego – w ramach jednej kategorii adresatów –  od 3 do 5 prac plastycznych oraz 3-5 fotografii. Wybrane prace należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2020 roku na adres:
Kuria Diecezjalna - Wydział Katechetyczny
(Konkurs Artystyczny)
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole
Po upływie w/w terminu prace nie będą przyjmowane! W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego. Nadesłane prace, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie nie zostaną dopuszczone do etapu diecezjalnego.
Każdy uczestnik, którego praca została zakwalifikowana do finału diecezjalnego, winien dołączyć do przesłanej pracy również wypełniony formularz „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku” (do pobrania w Załączniku). Osoby pełnoletnie, a także rodzice/opiekunowie dziecka biorącego udział w konkursie, podpisując niniejszą „Zgodę”, są świadomi i wyrażają zgodę również na to, że praca konkursowa może zostać wybrana do celów związanych z edukowaniem i promowaniem obiektów sakralnych w ramach międzydiecezjalnego programu „Turystyka Sakralna” (zob. więcej).
Nadesłana praca, do której nie zostanie dołączona wypełniona „Zgoda”, nie będzie dopuszczona do finału!
Wszystkie nadesłane prace konkursowe, wraz z prawami autorskimi, przechodzą na rzecz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.

2. Etap diecezjalny

Dyrektor Wydziału Katechetycznego powołuje Komisję Diecezjalną, która ocenia prace i sporządza protokół z wykazem nagrodzonych i wyróżnionych prac i ich autorów. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
•    prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. I-IV,
•    prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. V-VIII,
•    prace plastyczne uczniów szkół specjalnych,
•    prace plastyczne uczniów szkół ponadpodstawowych,
•    fotografie uczniów szkół ponadpodstawowych.
Protokół z wynikami zostanie opublikowany do 28 lutego 2020 r. na stronie: www.wk.diecezja.opole.pl

Uwagi końcowe

Udział uczniów w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym – Opole 2020 nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia szkoły w Wydziale Katechetycznym. Konkurs rozpoczyna się etapem szkolnym, którego termin wyznacza Szkolna Komisja. Komisja kwalifikuje do finału diecezjalnego od 3 do 5 najlepszych prac w ramach jednej kategorii adresatów i przesyła je do Wydziału Katechetycznego.
Oceniając walory artystyczne prac i fotografii Komisja Diecezjalna będzie w szczególny sposób zwracać uwagę na:
•    zgodność z tematem,
•    pomysłowość w podejściu do tematu,
•    samodzielność i oryginalność wykonania,
•    ogólną estetykę pracy/fotografii.
Prace plastyczne oraz fotografie, które w etapie szkolnym zostają wyłonione do etapu diecezjalnego, muszą być na odwrocie opatrzone Metryczką_2020 identyfikującą autora (do pobrania w Załączniku). Każda praca plastyczna bądź fotografia winna być indywidualną pracą jednego ucznia. Ponadto, każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną swoją pracę.
Dostarczenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu.
Należy przestrzegać zasad dotyczących formatu prac – dotyczy to zarówno pracy plastycznej jak i fotografii, w przeciwnym razie praca nie będzie podlegać ocenie. Komisja Diecezjalna nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas transportu.
Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów, nagród i pokonkursowym wernisażem odbędzie się podczas uroczystej Gali podsumowującej konkursy diecezjalne (dokładny termin zostanie podany w II semestrze).
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod tel.: 77-4432103.

Załączniki:

Metryczka pdf icon
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych pdf icon
Zgoda osoby pełnoletniej pdf icon