Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

Diecezjalny Konkurs Artystyczny – OPOLE 2018

Temat tegorocznego konkursu artystycznego brzmi: „Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej”.

WSKAZÓWKI DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Drodzy Uczniowie!
Pragniemy w tym roku zachęcić Was do rozejrzenia się i poszukania w swojej okolicy drewnianego kościoła, zapoznania się z jego historią i architekturą, a następnie przedstawienie go w ciekawej formie plastycznej bądź na fotografii.
Wiele kościołów z drewna, to dziś już zabytkowe świątynie, które nadal służą jako kościoły parafialne. Te kościoły potrafią nam wiele powiedzieć o naszej przeszłości. Nierzadko też kryją sporo ciekawych historii. Warto przy tej okazji się z nimi zapoznać.
Jeżeli w Waszej parafii czy okolicy nie ma takiego obiektu, to jest to dla Was wyzwanie, aby poszukać gdzieś dalej. Być może zdarzyło się, że podczas wakacyjnego wyjazdu, szkolnej czy rodzinnej wycieczki, natknęliście się na niejeden ciekawy i malowniczy kościółek. Można wtedy umieścić w swojej pracy każdy z nich, z podaniem nazw miejscowości, tworząc swoisty „szlak kościołów drewnianych”. Ważne jednak, aby w swoich poszukiwaniach nie opuszczać granic naszej diecezji.  
Proponując temat „Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej” pragniemy tym samym włączyć się w międzydiecezjalny projekt, któremu patronuje Biskup Opolski Andrzej Czaja, promujący turystykę religijną i obiekty sakralne w regionie ostrawsko-opolskim. Temat ten wpisuje się również w Europejskie Dni Dziedzictwa „Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu”, które w tym roku odbędą się na Opolszczyźnie już po raz 25.
Serdecznie zachęcamy do udziału w naszym konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator
Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – OPOLE 2018 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu.

Temat konkursu
„Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej”.

Cele konkursu
•    zapoznanie uczniów z drewnianą architekturą sakralną w diecezji,
•    uwrażliwianie uczniów na jej piękno i duchowe wartości,
•    inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
•    rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych uczniów.

Kategoria adresatów
Konkurs skierowany jest do uczniów:
•    szkół podstawowych kl. I-III,
•    szkół podstawowych kl. IV-VII,
•    II i III klas gimnazjum,
•    szkół ponadgimnazjalnych,
•    szkół specjalnych.

Kategorie prac konkursowych
•    techniki malarskie (rysunek, grafika, technika mozaikowa); obowiązujący format prac: A3 – uczniowie szkół podstawowych, szkół specjalnych, II i III klas gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych,
•    fotografia – obowiązujący format: 20 x 30 cm lub 21 x 30 cm – uczniowie II i III klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody
•    nagrody rzeczowe,
•    nagrody książkowe,
•    dyplomy i wyróżnienia.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach

1. Etap szkolny

Dyrekcja szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną, która ocenia każdą pracę. Spośród wszystkich prac Komisja Szkolna kwalifikuje do etapu diecezjalnego – w ramach jednej kategorii adresatów –  od 3 do 5 prac plastycznych oraz 3-5 fotografii. Wybrane prace należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2018 roku na adres:
Kuria Diecezjalna
Wydział Katechetyczny
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole
Po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane! W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego. Nadesłane prace, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie nie zostaną dopuszczone do etapu diecezjalnego.
Każdy uczestnik, którego praca została zakwalifikowana do finału diecezjalnego, winien dołączyć do przesłanej pracy również wypełniony formularz Zgody rodziców/opiekunów prawnych dziecka na przetwarzanie swoich danych osobowych - pobierz tutaj.

2. Etap diecezjalny

Dyrektor Wydziału Katechetycznego powołuje Komisję Diecezjalną, która ocenia prace i sporządza protokół z wykazem nagrodzonych i wyróżnionych prac i ich autorów. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
•    prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. I-III,
•    prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. IV-VII,
•    prace plastyczne uczniów szkół specjalnych,
•    prace plastyczne uczniów II i III klas gimnazjum,
•    prace plastyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
•    fotografie uczniów II i III klas gimnazjum,
•    fotografie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Protokół z wynikami zostanie opublikowany do 28 lutego 2018 r. na stronie: www.wk.diecezja.opole.pl

Uwagi końcowe

Udział uczniów w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym – OPOLE 2018 nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia szkoły w Wydziale Katechetycznym. Konkurs rozpoczyna się etapem szkolnym, którego termin wyznacza Szkolna Komisja. Komisja następnie kwalifikuje do finału diecezjalnego od 3 do 5 najlepszych prac w ramach jednej kategorii adresatów. Wybrane prace należy przesłać do Wydziału Katechetycznego w terminie do 31.01.2018.
Oceniając walory artystyczne prac i fotografii, Komisja Diecezjalna będzie w szczególny sposób zwracać uwagę na:
•    zgodność z tematem,
•    pomysłowość podejścia do tematu,
•    oryginalność i samodzielność wykonania,
•    ogólną estetykę pracy/fotografii.
Prace plastyczne oraz fotografie, które w etapie szkolnym zostały wyłonione do etapu diecezjalnego, muszą być na odwrocie opatrzone Metryczką 2018 identyfikującą autora - pobierz tutaj.
Każda praca plastyczna bądź fotografia winna być indywidualną pracą jednego ucznia. Uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną swoją pracę.
Dostarczenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i swojego wizerunku do celów związanych z organizacją konkursu (zob. załącznik: Zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka).
Należy przestrzegać zasad dotyczących podanego formatu prac – dotyczy to zarówno pracy plastycznej jak i fotografii. W przeciwnym razie praca nie będzie podlegać ocenie!
Komisja Diecezjalna nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas transportu. Wszystkie nadesłane prace konkursowe, wraz z prawami autorskimi, przechodzą na rzecz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów, nagród i pokonkursowym wernisażem odbędzie się podczas gali podsumowującej konkursy diecezjalne (dokładny termin zostanie podany w II semestrze).
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Katechetycznym pod tel. 77 - 44 32 103.