Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

wyszynski konkurs plastyczny 2020

Jesteśmy przed beatyfikacją Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski – człowieka wielkiej wiary i mężnego obrońcy wiary katolickiej w Polsce. Ze względu na epidemię koronawirusa wcześniejszy termin uroczystości, zaplanowany na 7 czerwca 2020 roku, został przesunięty na czas po ustaniu pandemii.
Dewizą życiową Stefana Kardynała Wyszyńskiego było umiłowanie Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny, a także niezłomna postawa wobec zła, wyrażająca się w obronie najsłabszych i pokrzywdzonych. Jego prymasowska posługa przypadła na czasy bezwzględnej walki, jaką totalitarny reżim komunistyczny prowadził z Kościołem w Polsce, przed którą Prymas nigdy się nie ugiął. Był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, mężem stanu i autorytetem moralnym, ale też duchowym współtwórcą przemian, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.

Dlatego przez swoją wytrwałość i niezłomną postawę każdemu z nas może służyć za wzór do naśladowania. Znamienne słowa wypowiedział do Kardynała Stefana Wyszyńskiego Jan Paweł II: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła..." Całe życie Stefana Wyszyńskiego, jego działalność i heroiczna posługa sprawiły, że otrzymał od potomnych zaszczytne miano Prymasa Tysiąclecia. Zaproponowany temat konkursu ma nam dopomóc w intelektualno-duchowym przeżywaniu tego czasu, w kontekście przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

formularzZGŁOSZENIA NA KONKURS

Zgodnie z regulaminem zakończył się termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie.

Zgłoszenie szkoły do Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Branżowych I Stopnia 2021 odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszeń można dokonywać do 30 września 2020 w następujący sposób:
1. należy kliknąć w link
2. wybrać i zaznaczyć właściwy konkurs
3. wypełnić poszczególne pola formularza
4. po wypełnieniu kliknąć na dole formularza w ikonkę „PRZEŚLIJ”
5. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że szkoła została zgłoszona do udziału w wybranym konkursie.

Po zgłoszeniu szkoły do konkursu, na podany adres szkoły zostaną wysłane materiały (ok. 20 listopada br.) niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego.

warsztatLITERATURA DO KONKURSU

Etap szkolny i finał:
- Życiorys Stefana Wyszyńskiego pdf icon     
- Milena Kindziuk, „Prymas działa w niebie” pdf icon
- Prudnik – Więzienie kard. S. Wyszyńskiego pdf icon   

Wyżej podana literatura obowiązuje na obydwu etapach konkursu.

przelewREGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp

1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Branżowych I Stopnia 2020 jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Branżowych I Stopnia. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczniów na przetwarzanie swoich danych osobowych.
4. Temat konkursu: „Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”.
5. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości życia i posługi Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte, nauczanie Kościoła oraz przykład życia, jaki pozostawili święci i błogosławieni.
6. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w dwóch etapach: szkolnym i finałowym (diecezjalnym).
7. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.
8. Termin eliminacji szkolnych:
•   1 grudnia 2020
9. Termin diecezjalnego finału:
•   20 kwietnia 2021
10. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi (nie stosujemy punktów ułamkowych).
11. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
12. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.wk.diecezja.opole.pl (Konkursy/Szkoła Branżowa) w terminach:
- do czternastu dni od zakończenia etapu szkolnego,
- do pięciu dni od zakończenia finału diecezjalnego.

II. Etap szkolny

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu finałowego z każdej szkoły kwalifikuje się po trzech uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali najlepsze wyniki.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół etapu szkolnego, formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego wraz ze zgodami rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku swojego dziecka bądź zgodami osób pełnoletnich na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni roboczych od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

III. Etap finałowy

1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg etapu finałowego.
2. FINALISTĄ konkursu jest każdy uczestnik etapu finałowego.
3. LAUREATEM konkursu jest uczestnik finału, który w finale uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
4. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z dwóch kolejnych etapów konkursu.

IV. Nagrody i wyróżnienia

1. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się podczas uroczystej gali, w której uczestniczą LAUREACI konkursu wraz ze swoimi katechetami.
3. W sposób szczególny wyróżnieni zostają LAUREACI, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.